هویت شما کدام است!؟ – ¿Cuál Es Su Identidad?! – So What Is Your Identity?! – Donc, Quelle Est Votre Identité?!


ca50.25

Identity in 2016!?!  What the …. ?!

Published on Jun 23, 2016

In the past things were simple, you spent your whole life in the same place making it much easier to identify where you were from. Fast forward a few generations and the identity question has become more complex than EVER. No one is just from one place anymore, which is a BIG reason why we shouldn’t limit our perceptions of each other. What do you identify with? Connect with Joanna Hausmann through her Youtube channel and let her know what you think!


Votre Identité! De Quoi S’agit-il!? 

Dans le passé la vie était plus simple!  Toute votre vie a été passé  au même endroit,  donc il rendait beaucoup plus facile à identifier votre origine! Mais maintenant après quelques générations, la question d’identité est plus complexe!  Personne ne vient d’un seul endroit plus, qui est une grande raison pour laquelle nous ne devrions pas limiter notre perception de l’autre!  Qu’est-ce que vous identifiez-vous?! Connectez-vous avec Joanna Hausmann à travers sa chaîne Youtube et lui laisser savoir ce que vous pensez!


ir50.25png

آیا هویت  در دنیای مهاجر زده هنوز محلی از اعراب دارد!؟

 به عقیده جوآنا در گذشته های نه چندان دور بعضی چیزها در زندگی بشر از جمله موضوع هویت مردم خیلی آسان تر بود.  مردم عمدتا در دهکده ها و روستاها زندگی می کردند و  اگر کسی از محل تولد یا هویت آنها می پرسید کافی بود با دست به طرف خانه خود اشاره کنند!  ولی فقط چند نسل جلوتر، مسئله هویت مردم – و به تبع آن سرقت هویت افراد –  به یکی از پیچیده ترین  گرفتاریهای اجتماعی  بخصوص در کشورهای مهاجر خیز  بدل شده است! دیگر کسی فقط متعلق به یک شهر یا کشورخاص نیست و با وجود این همه انسان های دارای شهروندی دوگانه یا سه گانه و فرزندان دو رگه آنها در اطرافمان،  نباید میزان درک  و فهم خود را از مردم و مهاجران به نام محل زندگی پیشین یا محل تولد آنها محدود کنیم و ایشان را با همین پیش زمینه  محدود خود قضاوت  نماییم

ویدیوی طنز زیر و شلوغ کاریهای همیشگی جوآنا را در کلیپ زیر ببینید و اگر نظری دارید که لازم می دانید به خودش بگویید،  خجالت نکشید! از لینک زیر به کانال  اختصاصی جوآنا وصل شوید و هر چه  دلتان می خواهد  درباره این ویدیو یا سایر “دری وری” هایی  که خودش به گفتارهایش در این ویدیوها اطلاق می کند ، با او مستقیما در میان گذارید


© FLAMA   YouTube


 

You may also like...