TOP 10 Antes de Llegar a Canadá! – TOP 10 Before Arriving to Canada! – TOP 10 Avant d’Arriver au Canada – ده کار مهم قبل از رسیدن به کانادا


PROJECT 205

Learn about 10 top things to do before immigration to Canada

Renseignez-vous sur les 10 choses à faire avant l’immigration au Canada

Aprenda sobre 10 cosas que debe hacer antes de inmigrar a Canadá

با ده کار مهمی که باید قبل از سفر مهاجرتی به کانادا انجام داد آشنا شوید


 

What is CanadaView!?

CanadaView is a social project primarily serving the hispanic and latin american communities of Canada. It is a collection of social media, promoting the main medium (Youtube Channel) where the producer and host, Tiffany Abreu, promotes Canada and its factual information.

 

Qu’est-ce que c’est “CanadaView”?

CanadaView est un projet social desservant principalement les communautés hispaniques et latino-américaines du Canada. C’est une collection de médias sociaux, qui promeut le principal moyen (Youtube Channel) où le producteur et l’hôte, Tiffany Abreu, favorise le Canada et ses informations factuelles.

 

Tiffany Abreu

 

¿Qué es CanadaView?

CanadaView es un proyecto social que atiende principalmente a las comunidades hispanas y latinoamericanas de Canadá. Es una colección de medios sociales, promocionando el medio principal (Canal Youtube) donde la productora y presentadora, Tiffany Abreu, promueve Canadá y su información factual.

 

درباره پروژه  نگاهی بر کانادا  – کانادا ویو

این یک پروژه خودگردان است که به مخاطبانش کمک می کند تا چشم انداز و دیدگاه بهتری در مورد کانادا، خانه جدید خود پس از مهاجرت، بدست آورند. این پروژه اجتماعی به طور مستقل توسط تیفانی اَبره او، یک شهروند کانادایی-هیسپانیک از میان جامعه اقوام مهاجر جمهوری دومینیکن ساکن در کانادا، در شبکه های اجتماعی و با محوریت ویدیوهای کوتاه در شبکه یوتیوب منتشر شده و ذیل پروژه های توسعه اجتماعی کلمبیران (پروژه های سری 200) در شبکه های مجازی سراسر کانادا باز نشر خواهد شد


Other videos of Tiffany under Project 205

Autres vidéos de Tiffany sous Projet 205

Otros videos de Tiffany bajo Project 205

سایر ویدیوهای تیفانی در پروژه 205


© CanadaView YouTube


MANUSCRIPT

متن ویدیو


ca50.25

Video’s Manuscript in English

Hello friends! How are you? Welcome back to my channel; For those who just tuned in!
 My name is Tiffany Abreu and this is CanadaView channel! 


Today we will talk about one of the most frequent questions that I have received. "What should I do before I arrive in Canada?" Or rather, "what should I keep in mind when traveling to Canada?"
That is why today I am publishing this video for you about the "Top 10 tasks before arriving in Canada". Stay Tuned! 


*** Music ***


 Well, my friends, as I told you, here I present the 10 important things you must do or have ready, before even thinking about moving to or living in Canada!
 

1.  Travel Knowledge. I recommend that if possible explore the country long before thinking about the idea of ​​immigrating to Canada. Although it sounds a bit illogical and strange, I should tell you that immigration is not for everyone. But that is another topic and I promise that in other videos I would explain why I say so. But for now, like I said,  you should know about the the system and quality of life, the prices, the weather, everything.... Take a knowledge tour to see if it really suits you to immigrate to Canada.

2. Language. Learn one of the two official languages ​​of the country as best you can. Believe me it will not be easy without the language! This will be the most important step because it will be the one that will open many doors or the one that causes you many frustrations of not having it.

So the language is the fundamental step or rather the central focus for advancing in this country.

3. Your Career. Investigate with time if your profession is regulated or not in the country you are going to move to. Based on that information you can make a better decision. Remember that if  your profession is regulated, you will have to meet various requirements to be able to practice your profession in Canada,  but if it is not regulated, you should investigate further  about the processes to validate your university degrees in Canada.

4. Place of Arrival. Investigate in depth about the city or province in which you plan to establish yourself, either because you have friends there, or because it is a less-expensive city, or simply because of references you have. Investigate the cost of living. Investigate what benefits you will have as a newcomer, also investigate how much the weather affects your life or work, specifically in the winter, among other things. My recommendation is that you always look at more than one option because even though others may recommend you a specific place, but everyone knows what is best for them.

5. Work. Prepare yourself in time to get a job in Canada as soon as possible. Investigate the processes to learn about making your resume according to the Canadian style. Get all your educational resources. Get your reference letters from former bosses,  if possible translate them into English or French. Remember that starting the job search long before arriving in Canada, can be much better.

6. Education. Research the Canadian education system in depth. If you have children, note deadlines for enrollment in schools, colleges or universities and what requirements you need to apply. Also keep in mind how close your educational institutions are located, to the place where you plan to live.

7. Housing. Very important! Plan with time the place where you plan to live or at least spend the first few days of your arrival. Check online for rental prices, which is so close to the schools for your children and how accessible is the public transport in that area.

8. Health. That is very important! I recommend that you buy a private insurance before arriving in Canada which will serve you in any emergency until you get insurance from the government. In the case of Ontario, what we call OHIP (Ontario Health Insurance Plan) It is always very important to be safe!

9. Clothes. Buy clothes suitable for your first days of arrival. This applies more if you arrive in winter, fall or spring time where the weather tends to change more often. Remember that as we are not accustomed to such drastic climates can be very dangerous.

10. Documents. Bring your official documents and your family translated into English or French, for example, birth certificates, marriage records and / or divorce, passport, record of records, record of vaccines and any other documents that apply to you. These documents may not be required at the beginning, but in the future they may be very helpful.

Well, friends, That was all for today! If you liked this video, then please give LIKE and COMMENTS under the video and SHARE it with all your friends so they also can see it. And if you have not already done so,  SUBSCRIBE to my channel so you do not miss a single video in future. Follow us on the social networks so that you are in current with everything that we will be sharing in my channel.


My name is Tiffany Abreu! I hope you liked it. See you next time. BYE!

 

 

Traduit de l'espagnol au français, par Sandra Velasquez
 du Québec
 co50.25

***

Manuscrit de la vidéo en français

Bonjour les amis Comment ça va? Bienvenue sur ma chaîne.

Pour ceux qui justement viennent d'écouter, mon nom est Tiffany Abreu et ici, c'est la chaîne de CanadaView!

Aujourd'hui, nous allons parler de l'une des questions les plus fréquentes que j'ai reçues. "Que devrais-je faire avant mon arrivée au Canada?" Ou plutôt, «que devrais-je garder à l'esprit lorsque je voyage au Canada? C'est pourquoi je publie aujourd'hui cette vidéo pour vous sur les «10 meilleures tâches avant d'arriver au Canada». Restez à l'écoute!

*** Musique ***

Eh bien, mes amis, comme je vous l'ai dit, ici, je vous présente les 10 choses importantes que vous devez faire, même avant que vous pensez déménager ou vivre au Canada!

1. Connaissance du voyage. Je recommande que, si possible, explorez le pays longtemps avant de penser à l'idée d'immigrer au Canada. Bien que cela semble un peu illogique et étrange, je devrais vous dire que l'immigration n'est pas pour tout le monde. Mais c'est un autre sujet et je promets que dans d'autres vidéos j'expliquerais pourquoi je le dis. Mais pour l'instant, comme je l'ai dit, vous devriez connaître le système et la qualité de vie, les prix, la météo, tout ... Faites un tour de connaissances pour voir si cela vous convient vraiment d'immigrer au Canada.

2. Langue. Apprenez l'une des deux langues officielles du pays du mieux que vous le pouvez. Croyez-moi, ce ne sera pas facile sans la langue! Ce sera l'étape la plus importante parce que ce sera celle qui ouvrira beaucoup de portes ou celle qui vous causera beaucoup de frustrations!  Donc, la langue est l'étape clé ou plutôt l'objectif central pour avancer dans ce pays.

3. Votre carrière. Enquêtez avec le temps si votre profession est réglementée ou non dans le pays où vous allez déménager. Basé sur cette information, vous pouvez prendre une meilleure décision. Rappelez-vous que si votre profession est réglementée, vous devez satisfaire à diverses exigences pour pouvoir exercer votre profession au Canada, mais si elle n'est pas réglementée, vous devez examiner plus en détail les processus de validation de vos diplômes universitaires au Canada.

4. Lieu d'arrivée. Enquêtez en profondeur sur la ville ou la province dans laquelle vous envisagez de vous établir, soit parce que vous y avez des amis, soit parce que c'est une ville moins chère, soit simplement en raison des références. Enquêter sur le coût de la vie. Enquêter sur les avantages que vous aurez en tant que nouvel arrivant, et aussi enquêter sur combien le temps affecte votre vie ou votre travail, en particulier en hiver, entre autres choses. Ma recommandation est que vous regardez toujours plus d'une option parce que même si d'autres peuvent vous recommander un endroit spécifique, mais tout le monde sait ce qui est le mieux pour eux.

5. Travail. Préparez-vous à temps pour obtenir un emploi au Canada dès que possible. Enquêter sur les processus pour apprendre à faire votre CV selon le style canadien. Obtenez toutes vos ressources éducatives. Obtenez vos lettres de référence des anciens patrons, si possible, traduisez-les en anglais ou en français. Rappelez-vous que peut être sera plus mieux à chercher  pour l'emplois, bien avant d'arriver au Canada .

6. Éducation. Effectuez des recherches approfondies sur le système d'éducation canadien. Si vous avez des enfants, notez les dates limites pour l'inscription dans les écoles, les collèges ou les universités et les exigences que vous devez appliquer. Gardez également à l'esprit la proximité de vos établissements d'apprentissage, de l'endroit où vous prévoyez vivre.

7. Logement. Très important! Planifiez avec le temps l'endroit où vous prévoyez vivre ou au moins passer les premiers jours de votre arrivée. Vérifiez en ligne pour les prix de location, ce qui est si proche des écoles pour vos enfants et comment les transports en commun sont-ils accessibles dans cette zone.

8. Santé. C'est très important! Je recommande que vous achetiez une assurance privée avant d'arriver au Canada qui vous servira en cas d'urgence jusqu'à ce que vous obteniez une assurance du gouvernement. Dans le cas de l'Ontario, ce que nous appelons OHIP (Régime d'assurance-santé de l'Ontario). Il est toujours très important d'être en sécurité!

9. Vêtements. Achetez des vêtements adaptés à vos premiers jours d'arrivée. Cela s'applique plus si vous arrivez en hiver, en automne ou au printemps où le temps a tendance à changer plus souvent. Rappelez-vous que parce que nous ne sommes pas habitués à des climats aussi drastiques, cela peut être très dangereux.

10. Documents. Apportez vos documents officiels et ceux de votre famille, traduits en anglais ou en français. Par exemple, les certificats de naissance, les actes de mariage et / ou de divorce, le passeport, le registre des dossiers, le registre des vaccins ou tout document qui s'applique à vous. Ces documents peuvent ne pas être requis au début, mais à l'avenir, ils peuvent être très utiles.

Eh bien, mes amis, c'était tout pour aujourd'hui! Si vous avez aimé cette vidéo, veuillez faire "LIKE" et mettre des COMMENTAIRES sous la vidéo et PARTAGER avec tous vos amis afin qu'ils puissent également le voir. Et si vous ne l'avez pas déjà fait, abonnez-vous à ma chaîne pour ne plus manquer aucune vidéo à l'avenir. Suivez-nous sur les réseaux sociaux pour être au courant de tout ce que nous allons partager sur ma chaîne.

Je m'appelle Tiffany Abreu! J'espère que vous l'avez aimé. A la prochaine fois. BYE!

co50.25

Manuscrito del video en español

Hola amigos!   ¿Como están? Bienvenidos de nuevo a mi canal para aquellos que apenas nos sintonizan,mi nombre es Tiffany Abreu y esto es CanadaView!

En el día de hoy hablaremos de una de las preguntas que más frecuente me hacen ¿Que debo antes de llegar a Canadá? O mejor dicho ¿Que debo tener pendiente a la hora de viajar a  Canadá?

Por eso hoy les traigo el Top 10 antes de llegar a Canadá. No se muevan!

***Musica***

Bueno amigos, y como ya les comenté aquí les traigo las 10 cosas importantes  debes hacer o tener pendiente antes de inclusive pensar en vivir en Canadá

1. Viaja y Conoce. Te recomiendo que de ser posible explores el país mucho antes de pensar en la idea de emigrar a Canadá. Aunque te suene un poco ilógico y extraño que te voy a decir la migración no es para todo el mundo  pero eso es otro tema y otros videitos que les prometo les haré para  explicarles por qué digo que emigrar no es para todos. Pero como te decía ven y conoce el sistema, la calidad de vida, los precios, el clima, en fin ven y date una vuelta de reconocimiento para ver si en verdad te  conviene migrar a Canadá.

2. El Idioma. Aprende uno de los dos idiomas oficiales del país lo mejor que puedas, créeme no será  fácil sin el idioma. Este será el paso más importante porque será el que te  abrirá muchas puertas o el que te provoque muchas frustraciones  de no tenerlo. Así que el idioma es el paso fundamental o mejor dicho el foco central para avanzar en este país.

3. Tu Profesión. Investiga con tiempo si tu profesión es regulada o no en ese país en base a esa información puedes tomar una mejor decisión a la hora de migrar , recuerda que si está regulada tendrás que cumplir con diversos requisitos para  poder ejercerla pero de no está regulada puedes  investigar desde ya los procesos para poder validar sus títulos  universitarios.

4. Lugar de Llegada. Investigar a profundidad  esa ciudad o provincia en la que piensas establecerte, ya sea porque tienes amigos, porque es más económica o simplemente por referencia. Investiga el precio del   costo de vida. Investiga qué beneficios tendrás tú como newcomer, investiga también que tanto afecta el clima específicamente el invierno, entre otras cosas. Mi recomendación es que siempre mires más de una sola opción porque a pesar de que otros te recomienden un lugar específico cada quien sabe lo que  mejor le conviene.

5. El Trabajo. Prepárate con tiempo para conseguir un trabajo en Canadá lo antes posible. Investiga desde ya los procesos para hacer el resumen al estilo canadiense. Obtén todos sus recursos educativos, obten también tus cartas de referencia de antiguos jefes si es posible traducidos al inglés o al francés recuerda que iniciar la búsqueda de trabajo mucho antes de llegar a Canadá puede ser mucho mejor.

6. Educación. Investiga a profundidad el sistema de educación de  Canadá, si tienes hijos toma nota de fechas límites para inscribirlos en colegios, colleges o universidades y qué requisitos necesitas para poder aplicar. También ten pendiente qué tan cerca están del lugar en el que piensas vivir.

7. Vivienda. ¡ Muy importante! Planea con tiempo el lugar donde piensas vivir o por lo menos pasar los primeros días de tu llegada. Verifica por internet precios de renta, que tan cerca está de los colegios para tus hijos y que tan accesible es el transporte público en esa área. 

8. La Salud. ¡Que es muy importante! Te recomiendo que compres un seguro privado antes de llegar a Canadá el cual te servirá en cualquier caso de emergencia hasta que te llegue seguro del gobierno. En el caso de Ontario, lo que llamamos OHIP (Ontario Health Insurance Plan) ¡Siempre es muy importante estar seguros!

9. La Ropa. Compra ropa adecuada para tus primeros días de llegada. Esto aplica más si llegas en tiempo de invierno, otoño o primavera donde el clima tiende a cambiar con más frecuencia. Recuerda que como no estamos acostumbrados a climas tan drásticos puede ser muy peligroso.

10. Y por último; los documentos. Trae los documentos oficiales tuyos y de su familia traducidos al inglés o al francés por ejemplo, actas de nacimiento, actas de matrimonio u/o divorcio, pasaporte, récord de notas, récord de vacunas en fin cualquier otro documento que aplique para tu caso. Puede que al principio estos documentos no te sean requeridos pero en un futuro pueden ser de mucha ayuda.

Bueno amigos es todo por hoy si les gustó este video dale LIKE, COMENTA & COMPARTE con todos sus amigos para que también lo vean  y si aún no lo has hecho SUSCRIBETE a mi canal para que no te pierdas ni un solo video. Síguenos en las redes sociales para que estés pendiente a todo lo que estaremos compartiendo en mi canal.

Mi nombre es Tiffany Abreu, espero les guste. Nos vemos en la próxima. ¡CHAO!

ir50.25png

ترجمه متن ویدیو از اسپانیایی به فارسی، از  لیلا سلطانی

از ایران
ir50.25png

***

متن ویدیو به فارسی

سلام دوستان! چطور هستید؟ به کانال من خوش آمدید. برای کسانی که تازه برای اولین بار این برنامه را می بینند، اسم من "تیفانی آبره او"  است و این هم کانال من است با نام کانادا ویو که درباره کانادا است

امروز من درباره یکی از سوالات مکرری که دریافت کرده ام صحبت خواهم کرد. "قبل از ورود به کانادا باید چه کار کنم؟" یا "هنگام سفر به کانادا چه نکاتی را در ذهن داشته باشم؟" برای همین، امروز من این ویدیو را برای شما منتشر می کنم: "ده کار مهم قبل از ورود به کانادا". با من بمانید 

*** موزیک ***

خوب، دوستانم، همانطور که گفتم، در اینجا ده چیز مهم را که باید قبل از سفر به کانادا و یا حتی قبل از فکر مهاجرت به کانادا در نظر داشته باشید، برایتان معرفی می کنم

یک - دانش سفر. توصیه می کنم در صورت امکان، حتی قبل از فکر مهاجرت به کانادا، کاملا درباره آن  پرس وجو کنید!  البته اگر چه کمی غیر منطقی و عجیب و غریب به نظر می رسد، اما باید به شما بگویم که مهاجرت، کاری  برای همه نیست. اما این موضوع دیگری است و من قول می دهم که در فیلم های دیگرم توضیح دهم که چرا چنین می گویم. اما  فعلا، همانطور که گفتم، شما باید درباره سیستم و کیفیت زندگی، قیمت ها، آب و هوا، همه چیز.... هرچه بیشتر ممکن است را بدانید .... برای مهاجرت باید مانند یک سفر جهانگردی، اول خوب اطلاعات سفر و مقصد را جمع آوری کنید تا ببینید آیا اصلا نقشه مهاجرت به کانادا برای شما مناسب است یا خیر

دو - زبان. حتما یکی از دو زبان رسمی کشور کانادا، یعنی انگلیسی یا فرانسه را، به بهترین نحو یاد بگیرید. باور کنید که بدون یادگیری زبان، مهاجرت آسان نخواهد بود! این مهم ترین گام است، زیرا زبان قوی خواهد بود که یا بسیاری از درهای بسته را برویتان باز میکند یا برعکس باعث سرخوردگی و ناامیدی شما خواهد شد. بنابراین، زبان، گام اساسی یا نقطه تمرکز اصلی برای پیشرفت در این کشور است

سه - حرفه های شغلی. تحقیق کنید که آیا حرفه شما در کشوری که میخواهید به آنجا بروید، دارای آیین نامه حرفه ای و نظام کیفی و مشمول نظارت قانونی سازمانهای حرفه ای مشاغل و اصناف می باشد یا خیر؟ بر اساس این اطلاعات می توانید بهتر تصمیم بگیرید. به یاد داشته باشید که اگر حرفه شما دارای نظام قانونی نظارت باشد، در آن صورت باید شرایط حرفه ای مختلفی را برای کار حرفه ای خود در کانادا احراز کنید. اما اگر حرفه مورد نظر جزو شغل های دارای نظارت نیست، باید عمدتا درباره پروسه های تأیید مدارک تحصیلی و دانشگاهی خود در کانادا تحقیق کنید

چهار - محل ورود. در مورد شهر و یا استانی که در آن قصد سکونت دارید، تحقیق و پرس و جو کنید. ممکن است استان و شهر مربوطه را بخاطر اقوام و دوستانی که آنجا دارید، یا مثلا بدلیل ارزان تر بودن هزینه زندگی در آن شهر، و یا صرفا بخاطر داشتن اطلاعات و مراجع دیگری انتخاب کنید. حتما میزان هزینه زندگی را در آن محل بررسی کنید تا بدانید چه مزایایی را به عنوان یک تازه وارد خواهید داشت. همچنین در مورد چگونگی تاثیر آب و هوا بر زندگی یا کار و شغل حرفه ای خود به ویژه در فصل زمستان، کاملا تحقیق و بررسی کنید. توصیه من این است که همیشه بیش از یک گزینه را در نظر داشته باشید، زیرا حتی اگر دیگران به شما یک شهر یا منطقه خاص را توصیه کنند، در نهایت این خود شخص است که بر اساس شرایط خود باید بررسی و انتخاب نماید که کدام گزینه برای وی و موقعیت او بهتر از سایرگزینه ها می باشد

پنج - کار و اشتغال. در اسرع وقت خود را آماده کنید تا کار و شغلی را در کانادا هر چه زودتر شروع کنید. برای این کار لازم است با چگونگی تهیه یک رزومه کاری به سبک کانادایی آشنا شوید. تمام سوابق آموزشی خود را همراه داشته باشید. گواهینامه های اشتغال را از کارفرمایان سابق دریافت کنید. در صورت امکان آنها را به انگلیسی یا فرانسوی ترجمه کنید. به یاد داشته باشید که شروع  عملیات جستجوی شغل، بهتر است حتی مدتها قبل از ورود به کانادا آغاز گردد

شش - تحصیلات. در مورد سیستم آموزشی کانادا بررسی کنید. اگر فرزند دارید، از تاریخ آخرین مهلت های قانونی ثبت نام در مدارس، کالج ها یا دانشگاه ها و مدارکی که باید به این مراجع ارائه دهید مطلع شوید. همچنین به یاد داشته باشید که بهتر است مؤسسات آموزشی و تحصیلی خود یا فرزندانتان حتی المقدور به محل سکونت شما نزدیک تر باشد

هفت - مسکن. که این مورد خیلی مهم است! در زمان مناسب و پیشاپیش، در مورد محلی که در آن قصد دارید زندگی کنید یا حداقل چند روز اول ورود خود را در آنجا موقتا ساکن باشید، برنامه ریزی کنید. مثلا می توانید حتی آنلاین و در اینترنت در مورد قیمت اجاره مسکن و اطلاعات مهمی نظیر فاصله خانه تا مدارس آن منطقه برای فرزندانتان و این نکته که آیا سیستم حمل و نقل عمومی در آن منطقه براحتی قابل دسترسی است یا خیر، پیشاپیش و قبل از موعد سفر و یا مهاجرت تحقیق کنید

هشت - سلامتی. این مورد نیز بسیار مهم است! توصیه می کنم قبل از ورود به کانادا حتما بیمه خصوصی خریداری کنید که در شرایط اضطراری به شما کمک خواهد کرد تا در طول چند ماه اول و دوره انتظار برای دریافت پوشش خدمات بیمه اجتماعی رایگان و دولتی، از داشتن پوششهای لازم بهره مند و آسوده خاطر باشید. {در همه استانها معمولا بیمه دولتی و رایگان چند ماه پس از ورود به آن استان قابل دریافت می باشد} مثلا در استان آنتاریو، این نظام بیمه، بیمه اوهیپ (مخفف عبارت انگلیسی برنامه بیمه بهداشتی انتاریو) نام دارد. همیشه بسیار مهم است که از نظر داشتن بیمه سلامتی کاملا مطمئن و ایمن باشیم

نُه - البسه. لباس های مناسبی برای اولین روزهای ورود خود به کانادا همراه داشته باشید. این امر بخصوص در فصول زمستان، پاییز و یا بهار که آب و هوا بشدت متغیر می باشد از اهمیت بیشتری برخوردار است. به خاطر داشته باشید که چون ما مهاجران هنوز به چنین اقلیم آب وهوایی خشنی عادت نداریم عدم آمادگی در برابر آن می تواند برایمان خطرناک و دردسرآفرین باشد

ده - مدارک و اسناد. اسناد رسمی خود و خانواده خود را حتما به همراه داشته باشید. به عنوان مثال، گواهیهای تولد،(شناسنامه)  پرونده های ازدواج و  یا طلاق، گذرنامه، سایر مدارک قانونی و ثبت شده، پرونده واکسیناسوین فرزندان مدرسه ای، و بطور کلی هر سند و مدرک دیگری که به شرایط شخصی و خانوادگی شما مربوط می شود. بیشتر یا همه این مدارک را بهتر است به زبان انگلیسی یا فرانسه ترجمه رسمی و تایید قانونی کنید و همراه خود به کانادا بیاورید. این اسناد ممکن است در ابتدا لازم نباشد، اما داشتن آنها در آینده ممکن است بسیار مفید و ضروری باشد خوب، دوستان، این همه گفتنی ها برای امروز بود! اگر این ویدیو مورد پسند شما قرار گرفته، لطفا آن را لایک کنید و زیر آن کامنت بگذارید. آن را با دوستان خود به اشتراک بگذارید تا آنها نیز بتوانند آن را ببینند. و اگر هنوز این کار را نکرده اید، هم اکنون در کانال یوتیوب من مشترک شوید تا هیچ یک از ویدیوهای آینده را از دست ندهید! مرا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید تا از همه اطلاعاتی که به اشتراک می گذارم مطلع شوید

اسم من تیفانی آبره او است! امیدوارم از این فیلم لذت برده باشید. تا فرصتی دیگر، خدا نگهدار 

Other videos of Tiffany under Project 205

Autres vidéos de Tiffany sous Projet 205

Otros videos de Tiffany bajo Project 205

سایر ویدیوهای تیفانی در پروژه 205COLOMBIRAN NETWORKS

RÉSEAUX DE COLOMBIRAN

 

REDES DE COLOMBIRAN

شبکه های کلمبیران


 

You may also like...