The Spanish Poems of A Young Iranian Poet – Poemas Españoles de Un Jóven Iraní – Poèmes Espagnols d’Un Jeune Iranien – شِعرهای اِسپانیایی یک جَوان ایرانی

COLOMBIRAN

HOME – L’ACCUEIL – INICIO – صفحه نخست

SITE MAP – نقشه سایت

***

 English – Français – Español – فارسی 

***

PROJECT 726-1 & 741-1

A small jewel that shows the delicacy of the Persian soul
Un petit bijou qui montre la délicatesse de l'âme perse
Una pequeña joya que muestra la delicadeza del alma persa
جواهر کوچکی که لطافت روح ایرانی را نشان می دهد

English

HOME – SITE MAP – PROJECTS

***

COLOMBIRAN Literature Project Serie:

“Poems of a young Iranian”, is the title of a first bilingual poem book written by bilingual Iranian young poet Mohammad Hussein Ziaei, in Iran.

Mohammad is a graduate of Spanish Language & Literature field, from Iranian Azad University, Tehran North Branch. He currently works in Iran as an active Translator, interpreter, and instructor of Spanish language. Mohammad also provides consultation services about immigration to Spain and Ecuador through his Instagram page.  

Mohammad Hossein Ziaei

 From Introduction of the book 

This first compendium of poems by Mohammad Hossein Ziaei is a little gem that shows the delicacy of the Persian soul.

The Iranian intellectuals carry the poetry in their genes; It is the legacy of a long cultural trajectory of centuries, which they express in a very spontaneous way that always impresses the western audience. This poetry book offers more value because Iranian fellow Mohammad, manages to express himself in Spanish language, as if he would do so in his mother tongue, Farsi (Persian). This is a first sample of the work of a young Iranian poet who discovers his dormant ability and talent in the faculty of foreign languages at a university in Tehran, where he studies.

“Poems of an Iranian Youth” is the echo of the feelings of millions of young Iranians who are not well aware of how a politico-social process of immense strength was developed in their country, since most of them are under 30 year’s old. However, they can see the consequences of it, and how it marks their lives, on a daily basis, for good and for bad.

***

Part of  introduction for the book, written  by Dr. Beatriz Salas Dr. Beatriz Christina Salas is a professor of Spanish Literature and a faculty member of Iranian Azad University, Tehran North Branch. She has a Ph.D. in Education from Sorbonne University, France, and she further collaborates with Hispan TV, in Tehran. 

***

Three Poems of the Book


To get a sense of Mohammad’s poetry style, you can go to Spanish section of this page for the Spanish lyrics of 3 of the poems, and go to Farsi section for the Persian lyrics. Note that none of these lyrics are translated versions of each other, rather they have been written by the poet himself in both languages!

***

HOME – SITE MAP – PROJECTS

Back to Top – Retour au Sommet – Volver Arriba – بازگشت به بالا

 English – Français – Español – فارسی 


COLOMBIRAN NETWORKS

RÉSEAUX DE COLOMBIRAN

   

 REDES DE COLOMBIRAN

شبکه های کلمبیران


 Français

L’ACCUEIL – CARTE DU SITE – PROJETS

***

 

 

Série de projets de littérature de COLOMBIRAN:

“Poèmes d’un jeune Iranien”, est le titre d’un premier poème bilingue écrit par le jeune poète iranien Mohammad Hossein Ziaei, en Iran.

Mohammad est diplômé en langue et littérature espagnoles de l’Université iranienne Azad, branche nord de Téhéran. Il travaille actuellement en Iran en tant que traducteur, interprète et instructeur de langue espagnole. Mohammad fournit également des services de consultation sur l’immigration en Espagne et en Équateur via sa page Instagram.  

Mohammad Hossein Ziaei

De l’introduction du livre

Ce premier recueil de poèmes de Mohammad Hossein Ziaei est un petit bijou qui montre la délicatesse de l’âme perse.

Les intellectuels iraniens portent la poésie dans leurs gènes; C’est l’héritage d’une longue trajectoire culturelle séculaire qu’ils expriment de manière très spontanée et qui impressionne toujours le public occidental. Ce livre de poésie offre plus de valeur, car le compatriote iranien Mohammad parvient à s’exprimer en espagnol, comme s’il le ferait dans sa propre langue maternelle, le persan. Ceci est un premier échantillon du travail d’un jeune poète iranien qui découvre ses capacités et son talent en sommeil dans la faculté de langues étrangères d’une université de Téhéran, où il étudie.

“Poèmes d’une jeunesse iranienne fait écho aux sentiments de millions de jeunes Iraniens qui ne savent pas comment leur pays a mis au point un grand processus politico-social extrêmement puissant, la plupart d’entre eux ayant moins de 30 ans. Cependant, ils peuvent en voir les conséquences et comment cela marque leur vie, au quotidien, pour le meilleur et pour le pire.

***

Partie de l'introduction du livre, écrite par Dr. Beatriz SalasLa Docteure Beatriz Christina Salas est une professeure de littérature espagnole et membre du groupe enseignant de l'Université Iranienne Azad, branche nord de Téhéran. Elle a un doctorat en éducation de Sorbonne Université, France. Elle collabore également avec Hispan TV, à Téhéran.

***

Trois poèmes du livre


Pour avoir une idée du style de poésie de Mohammad, vous pouvez aller à la section espagnole de cette page pour les paroles en espagnol de 3 des poèmes et à la section en farsi  pour les paroles en persan.

Notez que ces paroles ne sont pas des versions traduites les unes des autres, elles ont plutôt été écrites par le poète lui-même dans les deux langues!

***

L’ACCUEIL – CARTE DU SITE – PROJETS

Back to Top – Retour au Sommet – Volver Arriba – بازگشت به بالا

 English – Français – Español – فارسی 


COLOMBIRAN NETWORKS

RÉSEAUX DE COLOMBIRAN

   

 REDES DE COLOMBIRAN

شبکه های کلمبیران


Español

Flags of the Union of South American Nations.gif

INICIO – MAPA DEL SITIO – PROYECTOS

***

***

Serie de proyectos de literatura de COLOMBIRAN:

“Poemas de un joven iraní”, es el título de un primer libro de poemas bilingüe escrito por el joven poeta iraní Mohammad Hossein Ziaei, en Irán.

Mohammad se graduó en lengua y literatura españolas de la Universidad Azad de Irán, filial de Teherán Norte. Actualmente trabaja en Irán como un traductor, intérprete e instructor activo del idioma español. Mohammad también proporciona servicios de consulta sobre inmigración a España y Ecuador a través de su página de Instagram.  

 

Mohammad Hossein Ziaei

De la introducción del libro

Este primer compendio de poemas de Mohammad Hossein Ziaei es una pequeña joya que muestra la delicadeza del alma persa.

El iraní lleva la poesía en sus genes, es el legado de una larga trayectoria cultural de siglos, que ellos expresan de una manera muy espontánea, pero que al lector occidental siempre deja sorprendido. Y tiene más valor porque Mohammad logra expresarse en español tan bien como lo haría en farsi. Esta es una primera muestra del trabajo un joven poeta que descubre su dormida habilidad en la facultad de lenguas extranjeras en una universidad de Teherán, donde estudia.

“Poemas de un Jóven Iraní” es el eco del sentir de millones de jóvenes iraníes que, ajenos a un proceso político-social de inmensa fuerza que se gestó en su país -pues la mayoría de ellos son menores de 30 años- ven las consecuencias de ello, y cómo marcan su vida, de manera cotidiana, para bien y para mal.  

***

Parte de la introducción del libro, escrita por la Dra. Beatriz SalasLa Dra. Beatriz Christina Salas es profesora de literatura española y miembro de la facultad de la Universidad Azad de Irán, sucursal de Teherán Norte. Ella tiene un doctorado en Educación de la Universidad de Sorbonne, Francia, y ella también colabora con Hispan TV, en Teherán.

***

Tres Poemas del Libro

Te invitamos a leer la letra de tres de los poemas a continuación, para aprender sobre el estilo de poesía de Mohammad. Si está interesado en leer las versiones persas de estos poemas, puede ir a la secuencia Farsi (persa) de esta página.

Tenga en cuenta que ninguna de estas letras son versiones traducidas entre sí, sino que han sido escritas por el mismo poeta en ambos idiomas.

 

-1-

El Final del Verano 

Al final, el verano va a llegar

Y tendremos todo el tiempo para soñar.

Los sueños que cumpliremos,

Sobre un césped fresco de color verde oscuro,

Bajo el cielo nublado que se cierne

O a lo mejor en el mar tempestuoso.

No tiene importancia donde los cumpliremos,

Sino con quien.

Quien nos pueda alejar del desorden

Y pasar el tiempo con nosotros

Jugando con peces de colores y traviesos

O con pájaros retozones

***

-2-

Nieve y Café

Hervía el café

En una tarde de invierno

El firmamento estaba nublado y oscuro,

Y el sol ya no brillaba,

Empezó a nevar de nuevo,

Es una ofrenda de dios para la humanidad.

El aroma del café se extendió en la casa,

Cogí la taza de café y fui a sentarme en el jardín,

Para disfrutar de un café caliente en al aire libre y frío,

Podía oír,

Las campanillas de las ovejas que tintineaban,

Me dio risa,

Porque me olvidé de las pesadillas,

Fue un día que nunca olvidaré.

***

-3-

El Tiempo

El enemigo más formidable del ser humano

El que robará todas las cosas que tenemos

La juventud, la belleza, la salud y nuestra prosperidad

Cada uno de nosotros, nos enfrentaremos un día con esto

Dándonos cuenta de que

Todo malo sucedido en la vida

Es, Culpa del tiempo

Siempre hemos fallado en confrontarnos

Nadie ha podido y no podrá vencer este demonio

Al final seremos un montón de fracasados ante el tiempo

Sólo he oído sobre dos cosas

Que pueden demorarlo

En la antigüedad  las llamaban AMOR y FELICIDAD

No sé qué son

Nunca las he visto

Dónde debemos encontrarlas

Pero en el cielo o en la profundidad del mar, hay que encontrarlas

Emplear contra el tiempo o cualquier enemigo

Esas dos cosas perdidas

Que serán los mejores amigos de ser humano.

***

HOME – SITE MAP – PROJECTS

Back to Top – Retour au Sommet – Volver Arriba – بازگشت به بالا

 English – Français – Español – فارسی 


COLOMBIRAN NETWORKS

RÉSEAUX DE COLOMBIRAN

   

 REDES DE COLOMBIRAN

شبکه های کلمبیران


فارسی

  

صفحه نخست – نقشه سایت – پروژه ها

***

 

سرویس پروژه های ادبیاتی کلمبیران

 شعرهای یک جوان ایرانی، عنوان نخستین کتاب شعر دو زبانه ای است که اخیرا توسط شاعر جوان ایرانی، محمد حسین ضیائی در ایران منتشر شده است

محمد، فارغ التحصیل رشته زبان و ادبیات اسپانیایی از دانشگاه آزاد اسلامی، شعبه تهران شمال است. او در حال حاضر در تهران بعنوان مترجم و مدرس زبان اسپانیایی اشتغال دارد و ضمنا از طریق صفحه خود در شبکه اینستاگرام، به ارایه خدمات حقوقی جهت مهاجرت به کشورهای اسپانیا و اکوادور نیز می پردازد

 

محمد حسین ضیائی

از مقدمه کتاب

این کتاب که اولین مجموعه از اشعار محمد حسین ضیائی می باشد مانند جواهر کوچکی است که لطافت روح ایرانی را نشان می دهد

شعر در ژن تمام ایرانی ها وجود دارد، این میراثی است که واسطه یک مسیر طولانی فرهنگی که قرن ها طول کشیده است شکل گرفته است، میراثی که باعث شده است تا آنها بتوانند به طور فی البداهه بسرایند و همیشه مخاطب غربی را هیجان زده کند. این اثر ارزش بیشتری دارد چرا که محمد توانسته شعرهایش را  به گونه ای به زبان اسپانیایی بیان کند که انگار فارسی است. این کتاب اولین نمونه کار یک جوان شاعر است که استعداد خُفته اش را در دانشکده زبان های خارجی یکی از دانشگاه های تهران که در آن درس میخواند، کشف کرد

شعر های یک جوان ایرانی صدای میلیون ها جوان ایرانی است که با فرایند سیاسی-اجتماعی که با قدرت زیاد در کشورشان شکل گرفت، بیگانه هستند چرا که اکثر آنها زیر سی سال دارند. با این حال آنها نتایج خوب یا بدِ این فرایند و چگونگی شکل دهی این فرآیند به زندگیشان به صورت روزمره را می بینند

***

قسمتی از مقدمه کتاب، توسط خانم دکتر بئاتریس سالاس

دکتر بئاتریس کریستینا سالاس رفیعی، استاد ادبیات و زبان اسپانیایی و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی، شعبه تهران شمال است. ایشان دارای دکترای آموزش از دانشگاه سوربُن در فرانسه بوده و در حال حاضر علاوه بر تدریس در دانشگاه، با تلویزیون اسپانیایی زبان هیسپان تی وی در تهران نیز همکاری دارند

***

***

سه نمونه از اشعار 

در ادامه متن از شما دعوت می کنیم با خواندن سه نمونه زیر، با سبک سرایندگی این شاعر دو زبانه و جوان آشنا شوید. برای خواندن همین اشعار در زبان اسپانیایی، لطفا به انتهای بخش اسپانیایی همین صفحه رجوع نمایید

توجه نمایید که شعرهای بخش فارسی و اسپانیایی این پُست (و همین طور در کتاب اصلی شاعر)، الزاما ترجمه یکدیگر نبوده و در واقع علیرغم داشتن عناوین و محتوای نزدیک و مشابه، بطور منفرد و جداگانه در بیان شعری، در هر زبان توسط خود شاعر سروده شده اند

علاقمندان در ایران می توانند این کتاب را در کتابفروشی ها و یا از ناشر آن به نشانی زیر خریداری نمایند. در خارج از ایران ناشرین و توزیع کنندگان عمده می توانند جهت هماهنگی با نویسنده کتاب و یا بنگاه کلمبیران تماس حاصل نمایند

فروشگاه انتشارات رهنما: میدان انقلاب، خیابان 12 فروردین
خیابان شهدای ژاندارمری ،پلاک 110، تلفن: 66400927

 

-1-

عاقبت، تابستان

عاقبت تابستان خواهد رسید

و زمان زیادی برای رویا پردازی خواهیم داشت

روی چمن تر و تازه ای به رنگ سبز تیره

زیر آسمانی ابری که تحدید می کند

یا شاید در دریای موّاج    

اهمیتی ندارد کجا به آنها واقعیت می بخشیم

بلکه با چه کسی 

کسی که میتواند ما را از پریشانی دور کند

و وقت را با ما سپری کند

در حالی که با ماهی های رنگارنگ و شیطان بازی می کنیم

یا با پرنده های بازیگوش

***

-2-

برف و قهوه

قهوه می جوشاندم

در یک بعداز ظهر زمستانی

آسمان ابری و تاریک بود

و خورشید دیگر نمی تابید

برف دوباره شروع به باریدن کرد

نعمتی است از طرف خدا برای انسان ها

عطر قهوه در خانه پخش شد

فنجان قهوه را برداشتم و رفتم که در باغچه بنشینم

برای اینکه در هوای آزاد از قهوه ای داغ لذت ببرم

می توانستم بشنوم

صدای زنگوله های گوسفندان را که دیلینگ دیلینگ صدا می کردند

خنده ام گرفت

چون که پریشانی ها را فراموش کردم

روزی بود که هیچ گاه فراموش نخواهم کرد

***

-3-

زمان

سرسخت ترین دشمن بشریت

همان که خواهد ربود هر آنچه را که داریم

جوانی، زیبایی، سلامتی و شکوفایی مان را

هر کدام از ما ، روزی با این روبه رو خواهیم شد

در حالی که متوجه می شویم که 

همه ی بدی هایی که در زندگی اتفاق افتاده

مقصرش زمان است

همیشه در مقابله با آن شکست خورده ایم

هیچ کس نتوانسته و نخواهد توانست این شیطان را شکست بدهد

سرانجام دسته ای شکست خورده در برابر زمان خواهیم بود

فقط  راجع دو چیز شنیده ام

که می توانند مانع آن شوند

در گذشته عشق و شادی نامیده می شده اند، نمی دانم چه هستند، هیچ گاه آنها را ندیده ام

کجا باید آنها را پیدا کنیم؟

اما در آسمان و یا در عمق دریا، باید آنها را پیدا کنیم

و علیه زمان یا هر دشمن دیگری آنها را به کار بندیم

این دو چیز گمشده

بهترین دوستان بشریت خواهند شد

***

جهت بازدید از صفحه اینستاگرام محمد حسین ضیائی و یا ارتباط با وی، روی تصویر کلیک کنید. در تلگرام می توانید با نشانی    روبرو ارتباط برقرار نمایید  @ziaeiesp

***

صفحه نخست – نقشه سایت – پروژه ها

Back to Top – Retour au Sommet – Volver Arriba – بازگشت به بالا

 English – Français – Español – فارسی 


COLOMBIRAN NETWORKS

RÉSEAUX DE COLOMBIRAN

   

 REDES DE COLOMBIRAN

شبکه های کلمبیران


You may also like...