New Project; Talking To My Father, by Celine Dion – Parler à Mon Père – En 4 Idioma; Hablar Con Mi Padre – پروژه جدید؛ نماهنگ سلین دیون در چهار زبان؛ صحبت با پدرم


Happy (Iranian) Father’s Day!
Introducing COLOMBIRAN’s Project 500 + 600

Bonne Fête des Pères en Iran!
Présentation du Projet 500 + 600 de COLOMBIRAN

Feliz Día del Padre en Irán!
Presentación del Proyecto 500 + 600 de COLOMBIRAN

روز پدر ایرانی مبارک
رونمایی از پروژه شماره  600 + 500 کلمبیران 


500 + 600

Song + Music Video + Language

Chanson + Musique Vidéo + Langue

Canción + Vídeo de Música + Idioma

ترانه + نماهنگ + زبان

For the occasion of Father's Day in Iran (11 April for 2017) 
COLOMBIRAN introduces a new (pilot) project, number 500 + 600!
Pour l'occasion de la fête iranien des pères (11 avril pour 2017)
COLOMBIRAN présente un nouveau projet (pilote), numéro 500 + 600!
Para la ocasión del Día del Padre en Irán (11 de abril para 2017)
COLOMBIRAN presenta un nuevo proyecto (piloto), número 500 + 600!
به مناسبت روز پدر در ایران مصادف با 11 آوریل در سال میلادی 2017
   کلمبیران از پروژه جدید و ترکیب یافته پانصد بعلاوه ششصد رونمایی می نماید 

Why Father’s Day is Today in Iran!?

Pourquoi la fête des pères est-elle aujourd’hui en Iran!?

¿Por qué el Día del Padre es hoy en Irán!?

چرا در ایران روز پدر امروز است!؟


About Project 500 +600

This project will both promote our project 500 series (Arts and Artists) and our project 600 Series (Language Centre)

This is a pilot project: Contents, Shape, Scope, Publish Rate, Project Number, subject to change.

 

How Does It Work?

I)

The First Section of this project (600) will  promote Language Learning, and serves as a platform, to help anyone who would like to learn or practice, or simply improve his or her abilities in their second, third, or fourth language skills. People can learn and memorise new vocabularies in other foreign languages when they use the words on popular and favorable contexts such as memorable songs.

We recommend to start each of these posts, by first reviewing the new vocabularies in the language(s) you are learning or would like to improve. After you have an idea of the scope of the new words and their meanings, go ahead and enjoy the song(s) as many time as you wish and in different sections of the post. Then when you have almost memorized the song and you may know the lyrics or its translation by heart, go back (if necessary) and one more time review the new vocabularies.

This way will you can likely memoize them more efficiently and effectively, since both your right and left sides of your brain have been well interacted to help you in memorizing the meaning of the new words, because both images and words (visual impact (images and words)  beside abstract cognitive impact (context of the song and voice of the singer) are being engaged in the learning and memorizing process of your brain.

 II)

The Second Section of this project (500) will promote (in turn), the followings, to promote Arts and Artists, particularly those in Canada, Spain, Latin America, and Persian speaking cultures:

  • Songs from Canadian Singers (Original language English and French)
  • Songs from Hispanic and Latin American Singers (Original Spanish) who live and produce arts inside Canada
  • Songs from Persian language Singers (Original Farsi/Persian) who live and produce arts inside Canada
  • Songs from “Idols”, i.e. legendary and Most Popular singers who sing in English, French, Spanish, and Persian, regardless of  the singers’ country of residence
  • Other Hits and Popular Songs from Canada, Spain, Latin America, Iran, Tajikistan, and Afghanistan
  • Original lyrics of the song, translation to other 3 official language of COLOMBIRAN’s website, plus relevant references and promotions

 


COLOMBIRAN NETWORKS

RÉSEAUX DE COLOMBIRAN

 

REDES DE COLOMBIRAN

شبکه های کلمبیران


PROJECT PART 600 


TEN COMMON VERBS –  ده فعل عمومی

To TalkParlerHablar – صحبت کردن

Hablar ==> ابلر

صحبت کردن ==> sohbat kardan

To Forget  – OublierOlvidarفراموش کردن

Olvidar ==> الویدار

فراموش کردن => faraamoosh*  kardan

To Want –  VouloirQuererخواستن

Querer ==> کیه ر

خواستن ==> khaastan*

To PushPousserEmpujar – فشار دادن

Empujar ==> امپوهار

فشار دادن ==> feshaar* daadan*

To KeepGarder Mantenerنگاه داشتن

Mantener ==> منتنر

نگاه داشتن ==> negaah* daashtan*

To ThinkPenser Pensar فکر کردن

Pensar ==> پنسار

فکر کردن ==>fekr kardan

To FillRemplirLlenarپر کردن

Llenar ==> جنار  یا  ینار

پرکردن ==> por kardan

To FindTrouver Encontrarپیدا کردن

Encontrar ==> انکنترار

پیدا کردن ==> peydaa kardan

* aa sounds like u in umbrella

***

TEN NOUNS – ده اسم عام

 Time Le TempsEl Tiempoزمان

InstantL’instantEl Instanteلحظه

RaceLa Course La Carreraمسابقه

HeartLe Cœur  – El Corazónقلب

Garden Le Jardin – El Jardínباغ

Unknown – L’inconnu – El Desconocido ناشناخته

Boat Le bateauEl Barco قایق

NiceBeau/BelleBonito/Bonita زیبا

LifeLa VieLa Vida زندگی

Passed – Le PasséEl Pasadoگذشته

***

PROVERB – ضرب المثل 

décrocher la lune

doing the impossible (capture the moon)

hacer lo imposible (bajar la luna)

کنایه از کاری کارستان و غیر ممکن کردن- فتح ماه یا به زمین آوردن ماه


PROJECT PART 500


Copyright Disclaimer 

And Acknowledgement

All Intellectual Materials Used for Educative and Fair Use Only with Reference Linkage

All Rights and credits, including Music, Logos, Photos, Lyrics and Translation belong to Celine Dion's Official Website or its Social Media pages or Channels unless otherwise stated

Officiel Video by the Singer and Publisher

© CelineDion VEVO – Official Video YouTube

***

Live in Paris 2013 – Posted in Youtube by A True Fan!

© CelineDion LT YouTube

***

Live performance Duet Version with singer Tal

© CelineDionGreece YouTube

***

Live (Faster) Performance 

© Grand Béret YouTube

***

References

http://www.celinedion.com/

https://en.wikipedia.org/wiki/Parler_%C3%A0_mon_p%C3%A8re

https://en.wikipedia.org/wiki/Celine_Dion

http://lyricstranslate.com/en/parler-mon-pere-talk-my-father.html#songtranslation


 

From Album SANS ATTENDRE, Release  NOV  2012


ca50.25

© Farid Kareb YouTube

***

The followings are the official translated English lyrics posted on Celine Dion's official website and Facebook page

I want to forget that time exists
For just one shining moment
Take a rest after the race
And go where my heart tells me
I want to reconnect with my roots.
Find my path, my place in life
And keep my treasured memories
Hidden in the warmth of my secret garden.
 
I want to swim the ocean wide, spread like an eagle and take flight
Think of everything I’ve seen and even head into the unknown.
I want to capture the moon, maybe even save the world
But above all I want to talk to my father
Talk to my father…
 
I want to pick out a boat
Not the nicest, not the biggest
I would fill it with all the sights
And smells of my journeys.
 
I want to stop and take a seat
And find within my memory
The voices of those who taught me
To never give up on my dreams.
 
I want to find within my heart, the colours that represent my art.
From this decor filled with pure lines, where I see you, which calms my soul.
I want to capture the moon, maybe even save the world.
But above all, I want to talk to my father
I want to talk to my father…
 
I want to forget that time exists
For just one shining moment
Take a rest after the race
A go where my heart tells me.
 
I want to reconnect with my roots
Find my path, my place in life
And keep my treasured memories
Hidden away in the warmth of my secret garden
 
I want to run away with you
I want to dream with you
Always seeking the unattainable
Always hoping for the impossible
I want to capture the moon,
And why not save the world,
But above all, I want to talk to my father
I want to talk to my father
Talk to my father

Celine’s background photo on her Facebook page. Click to Connect


COLOMBIRAN NETWORKS

RÉSEAUX DE COLOMBIRAN

 

REDES DE COLOMBIRAN

شبکه های کلمبیران


Lyric Video Official

© CelineDion VEVO – Official Lyric Video YouTube

***

Lyrics par Jacques Veneruso

Je voudrais oublier le temps
Pour un soupir pour un instant,
Une parenthèse après la course
Et partir où mon cœur me pousse
 
Je voudrais retrouver mes traces
Où est ma vie ou est ma place
Et garder l’or de mon passé
Au chaud dans mon jardin secret.
 
Je voudrais passer l’océan, croiser le vol d’un goéland
Penser à tout ce que j’ai vu ou bien aller vers l’inconnu
Je voudrais décrocher la lune, je voudrai même sauver la terre
Mais avant tout je voudrais parler à mon père
Parler à mon père…
 
Je voudrais choisir un bateau
Pas le plus grand ni le plus beau
Je le remplirais des images
Et des parfums de mes voyages
 
Je voudrais freiner pour m’assoir
Trouver au creux de ma mémoire
Des voix de ceux qui m’ont appris
Qu’il n’y a pas de rêve interdit
 
Je voudrais trouver les couleurs, des tableaux que j’ai dans le cœur
De ce décor aux lignes pures, où je vous voie et me rassure,
Je voudrais décrocher la lune, je voudrais même sauver la terre,
Mais avant tout, Je voudrais parler à mon père..
Je voudrais parler à mon père..
 
Je voudrais oublier le temps
Pour un soupir pour un instant,
Une parenthèse après la course
Et partir où mon cœur me pousse.
 
Je voudrai retrouver mes trace
Où est ma vie, où est ma place
Et garder l’or de mon passé
Au chaud dans mon jardin secret.
 
Je voudrai partir avec toi,
Je voudrai rêver avec toi,
Toujours chercher l’inaccessible,
Toujours espérer l’impossible,
Je voudrais décrocher la lune,
Et pourquoi pas sauver la terre,
Mais avant tout, je voudrais parler à mon père
Parler à mon père…
Je voudrais parler à mon père,
Parler à mon père

Page Facebook de Celine le en 11 avril 2017. Cliquez pour vous connecter


COLOMBIRAN NETWORKS

RÉSEAUX DE COLOMBIRAN

 

REDES DE COLOMBIRAN

شبکه های کلمبیران


co50.25

© Rosa Belinda YouTube

***

Quisiera olvidar el tiempo
por un suspiro por un momento
un paréntesis después de la carrera
e irme adonde me empuja mi corazón
 
quisiera volver a hallar mis huellas
dónde está mi vida dónde está mi sitio
y guardar el oro de mi pasado
a salvo en mi jardín secreto
 
quisiera pasar el océano, cruzar el vuelo de una gaviota
pensar en cuanto he visto o bien ir hacia lo desconocido
quisiera hacer lo imposible, quisiera incluso salvar la tierra
pero ante todo quisiera hablar con mi padre
hablar con mi padre…
 
quisiera elegir un barco
no el más grande ni el más bonito
lo llenaré con las imágenes y los perfumes
de mis viajes
 
quisiera frenar para tomar asiento
hallar en el seno de mi memoria
voces de aquellos que me han enseñado
que no hay sueño prohibido
 
quisiera encontrar colores, cuadros que tengo en el corazón
de ese decorado de líneas puras donde os veo y me consuelo
quisiera hacer lo imposible, quisiera incluso salvar la tierra
pero ante todo quisiera hablar con mi padre…
quisiera hablar con mi padre…
 
quisiera olvidar el tiempo
por un suspiro por un momento
un paréntesis después de la carrera
e irme adonde me empuja mi corazón
 
quisiera volver a hallar mis huellas
dónde está mi vida dónde está mi sitio
y guardar el oro de mi pasado
a salvo en mi jardín secreto
 
quisiera irme contigo
quisiera soñar contigo
buscar siempre lo inasequible
esperar siempre lo imposible
quisiera hacer lo imposible
y cómo no salvar la tierra
pero ante todo quisiera hablar con mi padre
hablar con mi padre…
quisiera hablar con mi padre
hablar con mi padre

***

NEW 2016  – Spanish Lyrics / Guitar 

NOUVEAU 2016 – Paroles espagnoles / Guitare

NEW 2016 – Letras de Canciones españolas / Guitarra

اجرای جدید با گیتار توسط خواننده اسپانیایی زیان

***

HABLAR CON MI PADRE VERSION ESPAGNOLE DE PARLER A MON PÈRE (version espagnole guitare et parole; Doulen)
TITRE DE L ALBUM AL COMPAS DE FUEGO RITANO DISPONIBLE SUR ITUNE

©FUEGO RITANO THE GIPSY WAY YouTube


ir50.25png

درباره خواننده

سلین دیون، با نام کامل سلین ماری کلودت دیون (به فرانسوی: Céline Marie Claudette Dion)، خواننده کانادایی تباری است که در ۳۰ مارس۱۹۶۸ درکبک  (استان فرانسوی زبان کانادا) به دنیا آمد. این خواننده فرانسوی زبان اولین و دومین آلبوم خود را در سال ۱۹۸۱ عرضه کرد، و پس از آن سری دیسک‌های خود را در کبک راهی بازار کرد و بلافاصله به موفقیت رسید. سلین دیون در سال ۱۹۸۳ و با ترانه‌ای با عنوان  از عشق یا از دوستی درفرانسه شناخته شد

منبع در ویکی پدیا 

  © Sasha Ginabour YouTube

***

 Je voudrais oublier le temps

می خواهم زمان را به فراموشی بسپارم
Pour un soupir pour un instant
به اندازه یک آه، به اندازه یک لحظه
Une parenthèse après la course
پرانتزی در انتهای مسیر
Et partir où mon cœur me pousse
و رفتن به جایی که قلبم مرا بدان سو می راند
Je voudrais retrouver mes traces
می خواهم ردپاهایم را باز بیابم
Où est ma vie où est ma place
به جایی که زندگی من است، به محلی که جایگاه من است
Et garder l’or de mon passé
و طلای گذشته ام را نگه دارم
Au chaud dans mon jardin secret
گرماگرم در باغچه اسرارم
Je voudrais passer l’océan, croiser le vol d’un goéland
می خواهم از اقیانوس عبور کنم، پرواز مرغ دریایی را نظاره بنشینم
Penser à tout ce que j’ai vu ou bien aller vers l’inconnu
از هر آنچه که دیده ام بگذرم و به سمت ناشناخته ها سوق یابم
Je voudrais décrocher la lune, je voudrais même sauver la terre
می خواهم ماه را رها سازم، حتی می خواهم کره زمین را نجات دهم
Mais avant tout je voudrais parler à mon père
اما قبل از همه اینها می خوام با پدرم صحبت کنم
Parler à mon père…
با پدرم صحبت کنم
Je voudrais choisir un bateau
می خواهم قایقی برگزینم
Pas le plus grand ni le plus beau
نه بزرگترین قایق و نه زیباترین آن
Je le remplirais des images
آن را پر خواهم کرد از عکسها
Et des parfums de mes voyages
و از عطر سفرهایم
Je voudrais freiner pour m’assoir
می خواهم برای نشستن ترمز کنم
Trouver au creux de ma mémoire
و در پوچی حافظه ام بیابم
Des voix de ceux qui m’ont appris
صداهای کسانی که مرا آموختند
Qu’il n’y a pas de rêve interdit
 که هیچ رویایی ممنوعه نیست
Je voudrais trouver les couleurs, des tableaux que j’ai dans le cœur
می خواهم رنگهای نقاشی های قلبم را فرایابم
De ce décor aux lignes pures, où je vous vois et me rassure
رنگهای آن دکور با خطوط محض، آنجا که می بینمتان و به خود اطمینان می بخشم
Je voudrais décrocher la lune, je voudrais même sauver la terre
می خواهم ماه را رها سازم، حتی می خواهم کره زمین را نجات دهم
Mais avant tout je voudrais parler à mon père
اما قبل از همه اینها می خوام با پدرم صحبت کنم
Parler à mon père
با پدرم صحبت کنم
Je voudrais oublier le temps
می خواهم زمان را به فراموشی بسپارم
Pour un soupir pour un instant
به اندازه یک آه، به اندازه یک لحظه
Une parenthèse après la course
پرانتزی در انتهای مسیر
Et partir où mon cœur me pousse
و رفتن به جایی که قلبم مرا بدان سو می راند
Je voudrais retrouver mes traces
می خواهم ردپاهایم را باز بیابم
Où est ma vie où est ma place
به جایی که زندگی من است، به محلی که جایگاه من است
Et garder l’or de mon passé
و طلای گذشته ام را نگه دارم
Au chaud dans mon jardin secret
گرماگرم در باغچه اسرارم
Je voudrais partir avec toi
می خواهم با تو روانه شوم
Je voudrais rêver avec toi
می خواهم با تو آرزو کنم
Toujours chercher l’inaccessible
هماره به جستجوی دست نیافتنی ها
Toujours espérer l’impossible
همیشه در آرزوی غیر ممکن ها
Je voudrais décrocher la lune
می خواهم ماه را رها سازم
Et pourquoi pas sauver la terre
و چرا که نه نجات زمین
Mais avant tout je voudrais parler à mon père
اما قبل از همه اینها می خوام با پدرم صحبت کنم
Parler à mon père
با پدرم صحبت کنم
Je voudrais parler à mon père
می خوام با پدرم صحبت کنم
Parler à mon père
با پدرم صحبت کنم


COLOMBIRAN NETWORKS

RÉSEAUX DE COLOMBIRAN

 

REDES DE COLOMBIRAN

شبکه های کلمبیران


You may also like...