Solving Severe Migraine by Chiropractic Care! – Cuidado Quiropráctico Puede Resolver Su Migraña Severa! – حل مشکل میگرن های شدید با درمان به روش کایروپرکتیک


Do not suffer from Migraine if there is a chiropractor nearby!

Ne pas souffrir de Migraine s’il y a un chiropraticien à proximité!

No sufren de migraña si hay una quiropráctica cerca!

اگر در نزدیکی شما کایروپراکتور وجود دارد بیهوده ازدرد میگرن رنج نکشید


ca50.25
This educative post is the courtesy of Kent Chiro-Med Wellness Clinic in Ottawa. They are contributing under our project 808 (DASTUR; A Virtual Health Infocentre) where professional medical practitioners can provide our community members with helpful health & wellness information that could potentially benefit anyone and everyone.  For this reason, the published posts will be shared in social media of appropriate groups across the world, and not just Ottawa Canada.

This patient presented to Kent Chiro-Med Wellness Clinic with severe 5 years migraine headaches. After careful examination to rule out red flags, it turns out to be that the reason for her headaches stem from her neck! Dr. Maryam (chiropractor) explains in this video how she treated her patient’s headache and optimized her spine’s health as well!


Cet article éducatif est la courtoisie de Kent Chiro-Med Wellness Clinic à Ottawa. Ils contribuent dans le cadre de notre projet 808 (DASTUR; Centre Virtuel de la Connaissance de la Santé du Corp et de l’Esprit ), où les professionnels de la santé peuvent fournir aux membres de notre communauté des renseignements utiles sur la santé et le mieux-être qui pourraient profiter à tout le monde.  Pour cet raison, les messages publics du projet 808 seront diffusés dans les médias sociaux de groupes pertinents à travers le monde, et pas seulement au Ottawa ou Canada.

Ce patient a présenté à la clinique de bien-être Kent Chiro-Med avec des migraines sévères de 5 ans. Après un examen attentif, il s’avère que la raison de ses maux de tête provient de son cou! Dr. Maryam (chiropraticien) explique dans cette vidéo comment elle a traité son patient et a optimisé la santé de sa colonne vertébrale aussi bien!


co50.25

Este artículo educativo es la cortesía de Kent Chiro-Med Wellness Clinic en Ottawa. Ellos están contribuyendo bajo nuestro proyecto 808 (DASTUR; Centro Virtual del Conocimiento de Salud del Cuerpo y Alma), donde los médicos profesionales pueden proporcionar a los miembros de nuestra comunidad información útil sobre salud y bienestar que podría beneficiar a todos.  Entonces, los posts públicos de centro DASTUR serán compartidos en medios sociales de grupos relevantes en todo el mundo, y no solo en Ottawa o en Canadá.

Este paciente presentó a Kent Chiro-Med Wellness Clinic con dolores de cabeza severos durante 5 anos. Después de un examen cuidadoso, resulta que la razón de sus dolores de cabeza provienen de su cuello! Doctor Maryam (quiropráctica) explica en este vídeo, cómo trató el dolor de cabeza de su paciente y optimizó la salud de su columna vertebral también!


ir50.25pngاین پست، یک مطلب آموزشی ارائه شده توسط کلینیک تخصصی سلامتی  کنت کایرو مد در اتاوا است که در قالب مشارکت این کلینیک در پروژه شماره 808 وبسایت کلمبیران بنام پروژه دستور (دانستنیهای سلامت تن و روان) در اختیار ما قرار گرفته  است. این پروژه به پزشکان  و درمانگران متخصص و حرفه ای فرصت  به اشتراک گذاری و آموزش دادن دانستنیهای مفیدی در حوزه مراقبت و درمان یا پیشگیری از بیماریهای همگانی و رایج  تن و روان فراهم می آورد. بدلیل سودمند بودن محتوای آموزشی این مطالب فارغ از اینکه بیماران بتوانند به همان کلینیک یا پزشک یا متخصص ذیربط مراجع نمایند یا خیر، پست های عمومی پروژه دستور در شبکه های اجتماعی گروههای مرتبط در سراسر جهان و نه فقط  شهر اتاوا یا کشور کانادا بازنشر می گردد

این بیمار با سردرد شدید میگرن  با سابقه ناراحتی پنج ساله  به مرکز تخصصی کلینیک کنت کایرو مد در شهر اتاوا مراجعه نمود.  پس از بررسی  و معاینه دقیق، مشخص گردید که  دلیل اصلی سردرد شدید و درد میگرن  طولانی، ناشی از مشکلات مهره های گردن می باشد.  دکتر مریم حسن زاده (دکترای کایرو پراکتور و مدیر کلینیک تخصصی کنت)  در این فیلم توضیح می دهد که چگونه  سردرد بیمار خود  را با تکنیک های کایروپراکتیک برطرف نمود. وی همچنین  نحوه تنظیم صحیح  ستون فقرات بیمار را نیز نشان می دهد


© Kent Chiro-Med Wellness Clinic YouTube


Great News From Kent Chiro Med Clinic

Les bonnes nouvelles de Clinic Kent Chiro Med

Grandes noticias de la clínica de Kent Chiro Med

خبر خوب از کلینیک کنت کایرومد

Stephan Kolotylo, Chiropodist, has just joined the team of Kent Chiro-Med Wellness Clinic since April 2017

Stephan Kolotylo, Chiropodist, vient de rejoindre l'équipe de Kent Chiro-Med Wellness Clinic depuis avril 2017

Stephan Kolotylo, Chiropodist, acaba de unirse al equipo de Kent Chiro-Med Wellness Clinic desde abril de 2017

استفان کولوتیلو، متخصص درمان طبی پا، از ماه آوریل سال جاری به گروه پزشکان و متخصصان کلینیک تخصصی کنت کایرومد پیوسته است

Stephan Kolotylo; Biography 

While pursuing his York University undergraduate degree in Kinesiology, Stephan Kolotylo found a passion for biomechanics, injury prevention and health promotion which inspired him to pursue further education at the Michener Institute for Podiatric Medicine (Chiropody)

Currently, Kolotylo is registered in good standing with the College of Chiropodists of Ontario with oral pharmaceutical prescribing rights, surgical training, including the treatment of ingrown toe nails and minor soft tissue surgeries. With his extensive training in the prevention and treatment of the foot, he addresses a wide range of conditions including but not limited to: flat feet, warts, fungus, arch pain, ingrown toe nails, nail care, Diabetic foot care, sports injuries, bromodosis (foot odour), biomechanical conditions, foot infections, ulcerations, corns and calluses.  Read full Biography 


COLOMBIRAN NETWORKS

RÉSEAUX DE COLOMBIRAN

 

REDES DE COLOMBIRAN

شبکه های کلمبیران


Twenty Questions for Dr Maryam!

Vingt questions pour Dr Maryam!

¡Veinte preguntas para Dr. Maryam!

بیست سوال برای خانم دکتر مریم

Meet Dr. Maryam Hassanzadeh, chiropractor and clinical director of Kent Chiro-Med Wellness Clinic. She answers questions related to her own philosophy in life and at work, admitting that while being a chiropractor is a "heavy duty job", she still enjoys it to the maximum every day!

Rencontrez la Dr. Maryam Hassanzadeh, chiropraticienne et directrice de Kent Chiro-Med Wellness Clinic. Elle répond aux questions liées à sa propre philosophie dans la vie et au travail, en admettant que tout en étant une chiropraticienne est un «travail lourd», elle l'apprécie au maximum tous les jours!

Conozca a la Dr. Maryam Hassanzadeh, quiropráctica y directora de la Clínica de Bienestar Kent Chiro-Med. Ella responde preguntas relacionadas con su propia filosofía en la vida y en el trabajo, admitiendo que mientras que ser una quiropráctica es un "trabajo pesado", todavía disfruta al máximo todos los días!

با خانم  دکتر مریم حسن زاده، دکترای کایروپراکتیک و مدیریت کلینیک تخصصی کنت کایرو مد در اتاوا بیشتر آشنا شوید! او در این ویدیوی کوتاه ضمن پاسخ به بیست سوال مختلف از فلسفه خود در زندگی و نیز در محل کار سخن می گوید و البته ضمن اعتراف به این که  کایروپراکتیک یک حرفه و "کار سنگین" می باشد، در عین حال تاکید می نماید که از هر روز و هر لحظه کارش لذت می برد

© Kent Chiro-Med Wellness Clinic YouTube


¿Necesita tratamiento de Physio o Chiro en Ottawa?

Puede obtener los mejores servicios con las tarifas más bajas posibles en Ottawa (descuento de valor de la comunidad) de Kent Clinic

15% de Descuento Especial para Hispanos y Latinos

Haga clic para ver cómo! – برای جزئیات تخفیف روی شکل کلیک کنید

آیا در اتاوا نیازمند معالجات تخصصی کایروپراکتیک یا فیزیوتراپی می باشد؟

بهترین خدمات را با نازلترین هزینه در این شهر دریافت نمایید

پانزده درصد تخفیف ویژه برای فارسی زبانان و ایرانی تباران© Kent Chiro-Med Wellness Clinic YouTube


COLOMBIRAN NETWORKS

RÉSEAUX DE COLOMBIRAN

 

REDES DE COLOMBIRAN

شبکه های کلمبیران


 

You may also like...