2019 Nominations Last Day – Último Día Para Nominaciones – Dernier Appel Pour Nominations 2019 – آخرین مُهلت ثبت نام نامزدها

COLOMBIRAN

HOME – L’ACCUEIL – INICIO – صفحه نخست

SITE MAP – نقشه سایت

***

 English – Français – Español – فارسی 

***

One more day to nominate an inspiring immigrant and a settlement agency
Un jour de plus pour nommer un immigrant et une agence d’établissement inspirant
Tienes un día mas para nominar a un inmigrante inspirador y una agencia de establecimiento
یک روز دیگر زمان دارید تا یک مهاجر الهام بخش و سازمان حمایتی مهاجران را نامزد کنید

English

HOME – SITE MAP – PROJECTS

***

2019 Top immigrants in Canada

Is there an inspiring immigrant deserving of recognition who you know? Do they have a story that should be shared across Canada?

The Canadian Immigrant Magazine and title sponsor Royal Bank of Canada are calling on you to nominate for the 11th annual RBC Top 25 Canadian Immigrant Awards, Canada’s only national awards for immigrant recognition.

A nominee can be anyone who has permanently immigrated to Canada and has since contributed to the success and uplifting of this country and/or its people.

Deadline for nominations is February 22, 2019, 11:59 pm EST.  

 

 

***

Canadian Immigrants Magazine

Founded in 2004, the magazine began with a mandate to “inform, educate and motivate” immigrants to Canada and assist them in their new found journey. Since then, the magazine has grown to be the only national multi-platform brand for all immigrants to Canada, on topics from careers to education to settlement.

Nominate a settlement agency, too!

You can also nominate a settlement agency doing amazing work to help newcomers, concurrent with the RBC Top 25 awards.

Now in its second year, the Settlement Agency Award was created to recognize immigrant settlement agencies helping newcomers succeed in Canada.

 

***

© RBC 

***

RBC Bank is the Title Sponsor of Top 25 Canadian Immigrants Annual Award. Click on image for more details.

***

HOME – SITE MAP – PROJECTS

Back to Top – Retour au Sommet – Volver Arriba – بازگشت به بالا

 English – Français – Español – فارسی 


COLOMBIRAN NETWORKS

RÉSEAUX DE COLOMBIRAN

   

 REDES DE COLOMBIRAN

شبکه های کلمبیران


 Français

L’ACCUEIL – CARTE DU SITE – PROJETS

***

2019 Top Immigrants au Canada

Connaissez-vous un immigrant inspirant qui mérite d’être reconnu? Ont-ils une histoire qui devrait être partagée à travers le Canada?

Le magazine Canadian Immigrant et son commanditaire principal, la Banque Royale du Canada (RBC), vous demandent de désigner votre candidat pour la onzième édition de prix  RBC, pour des 25 meilleurs immigrants du Canada en 2019. Ce concours est le seul prix national de reconnaissance des immigrants au Canada.

Un candidat peut être toute personne ayant immigré de façon permanente au Canada et ayant depuis contribué au succès et à la vitalité de ce pays et / ou de ses habitants.

La date limite pour les nominations est le 22 février 2019 à 23h59 HNE.  

 

***

Le magazine Immigrants canadiens

Fondée en 2004, le magazine a pour mandat d’informer, d’éduquer et de motiver les immigrants au Canada et de les aider dans leur nouvelle vie.

Depuis, la revue est devenue la seule marque nationale multiplateforme pour tous les immigrants au Canada, sur des sujets allant de la carrière à l’éducation jusqu’à l’établissement.  

 

***

Désignez une agence de règlement aussi!

Vous pouvez également nommer une agence d’établissement effectuant un travail remarquable pour aider les nouveaux arrivants, en même temps!

Le Prix de l’agence d’établissement, créé il y a maintenant deux ans, a été créé pour reconnaître les agences d’établissement des immigrants qui aident les nouveaux arrivants à réussir au Canada.

Désignez Une Agence!

***

L’ACCUEIL – CARTE DU SITE – PROJETS

Back to Top – Retour au Sommet – Volver Arriba – بازگشت به بالا

 English – Français – Español – فارسی 


COLOMBIRAN NETWORKS

RÉSEAUX DE COLOMBIRAN

   

 REDES DE COLOMBIRAN

شبکه های کلمبیران


Español

Flags of the Union of South American Nations.gif

INICIO – MAPA DEL SITIO – PROYECTOS

***

 Los mejores inmigrantes en Canadá en 2019

¿Hay algún inmigrante inspirador que merezca reconocimiento a quién conoces? ¿Tienen una historia que debería ser compartida en todo Canadá?

La revista de Inmigrantes Canadienses y el patrocinador principal del Royal Bank of Canada (RBC), lo están solicitando para que se nominen a la 11ª edición anual de los 25 Premios de Inmigrantes Canadienses de RBC, los únicos premios nacionales para el reconocimiento de inmigrantes.

Un candidato puede ser cualquier persona que haya emigrado permanentemente a Canadá y desde entonces ha contribuido al éxito y la elevación de este país y / o su gente.

La fecha límite para las nominaciones es el 22 de febrero de 2019 a las 11:59 pm EST.  

 

 

***

  La Revista de Inmigrantes Canadienses

Fundada en 2004, la revista comenzó con el mandato de “informar, educar y motivar” a los inmigrantes a Canadá y ayudarlos en su nuevo vida.

Desde entonces, la revista ha crecido hasta convertirse en la única marca nacional multi-plataforma para todos los inmigrantes a Canadá, en temas de carreras, educación y asentamiento.

***  

¡Nomina también a una agencia de asentamientos!

¡También puede nominar a una agencia de asentamientos haciendo un trabajo increíble para ayudar a los recién llegados, al mismo tiempo!

Ahora en su segundo año, el Premio de la Agencia del Acuerdo fue creado para reconocer a las agencias de asentamiento de inmigrantes que ayudan a los recién llegados a triunfar en Canadá.  

Nomina A Una Agencia Aquí

***

El banco RBC es el patrocinador principal de los 25 premios anuales de los mejores inmigrantes canadienses. Haga clic en la imagen para más detalles.

***

© Canadian Immigrant

***

INICIO – MAPA DEL SITIO – PROYECTOS

Back to Top – Retour au Sommet – Volver Arriba – بازگشت به بالا

 English – Français – Español – فارسی 


COLOMBIRAN NETWORKS

RÉSEAUX DE COLOMBIRAN

   

 REDES DE COLOMBIRAN

شبکه های کلمبیران


فارسی

  

صفحه نخست – نقشه سایت – پروژه ها

***

 مهاجران برتر سال 2019  در کانادا

آیا شما مهاجری موفق و الهام بخش در کانادا می شناسید که شایسته معرفی شدن به همه مردم کانادا باشد؟ آیا مهاجر مورد نظرتان داستان موفقیتی بزرگ و دستاوردهایی چشمگیر دارد که لازم است همه مردم کانادا آن را بدانند؟

مجله مهاجر کانادایی و بانک رویال کانادا بعنوان حامی مالی مسابقه سالانه بیست و پنج مهاجر برتر سال، امسال نیز از عموم مهاجران و شهروندان کانادا دعوت می نمایند تا نامزد خود را برای  یازدهمین دوره این رقابتها و جایزه بیست و پنج مهاجر برتر کانادا معرفی نمایید. این رقابت تنها مسابقه ملّی کانادا برای بازشناخت و معرفی مهاجرین برتر در سراسر کانادا می باشد

نامزد مورد نظر شما می تواند هر فردی باشد که در حال حاضر مقیم کانادا بوده و به طور دائمی به کانادا مهاجرت کرده است (لازم نیست الزاما در این زمان به درجه شهروندی کانادا رسیده باشد) و از زمان  مهاجرت خود به  کانادا در اعتلای سطح موفقیت کشور کانادا و یا مردم آن، تلاش و فعالیت چشمگیر داشته است

آخرین مهلت نامزد کردن مهاجر مورد نظر خود، ساعت 11:59 در شامگاه روز 22 فوریه 2019 به وقت شرق کانادا می باشد

 

  ***

مجله مهاجر کانادایی

این مجله در سال 2004  با هدف “اطلاع رسانی، آموزش و ایجاد انگیزه” به مهاجران کانادا و کمک به آنها در شروع زندگی جدید خود درکانادا تاسیس گردید

از آن زمان به بعد، رشد مجله در شاخه های گوناگون آن را به یگانه نام شاخص و نماد چند منظوره تبدیل نموده که زندگی مهاجران را در مورد موضوعات گوناگون از مشاغل گرفته تا آموزش و تحصیلات و تا سکونت پایدار در کانادا، تحت تاثیر و الهام گرفتن قرار می دهد

 

رویال بانک کانادا (آر بی سی)، حمایتگر رسمی جوایز است. برای جزئیات بیشتر روی تصویر کلیک کنید

***

برای تکمیل فُرم نام نویسی نامزد خود روی لینک زیر کلیک کنید

***

یک موسسه پشتیبانی مهاجران را نیز نامزد کنید

همچنین می توانید همزمان با نامزد نمودن مهاجر نمونه، یک آژانس رسمی کانادایی را که از نظر شما در امور حمایت و پشتیبانی مهاجران تازه وارد به کانادا دارای موفقیت و ویژگیهای برجسته و متمایزی است، برای انتخاب و دریافت جایزه ویژه این بخش نیز نامزد کنید

  امسال، دومین سالی است که بخش ویژه نامزدی یک موسسه پشتیبانی از مهاجران تازه وارد، به این رقابت سالانه افزوده شده است. برای تکمیل فُرم معرفی موسسه مورد نظر خود، از لینک زیر استفاده کنید

***

© Canadian Immigrant

***

صفحه نخست – نقشه سایت – پروژه ها

Back to Top – Retour au Sommet – Volver Arriba – بازگشت به بالا

 English – Français – Español – فارسی 


COLOMBIRAN NETWORKS

RÉSEAUX DE COLOMBIRAN

   

 REDES DE COLOMBIRAN

شبکه های کلمبیران


182 Total Views 1 Views Today

You may also like...