Literature


Project Series 700

Welcome to

COLOMBIRAN’s  Literature Centre

Bienvenue à

Centre Littérature de COLOMBIRAN

Bienvenido al

Centro de Literatura COLOMBIRAN

خوش آمدید

مرکز ادبیات کلمبیران


ca50.25

Literature consists of written productions, often restricting to those deemed to have artistic or intellectual value. Its Latin root literatura/litteratura (derived itself from littera, letter or handwriting) was used to refer to all written accounts, but intertwined with the roman concept of cultura, (i.e. “learning or cultivation”).

Literature often uses language differently than ordinary language.  Literature can be classified according to whether it is fiction or non-fiction and whether it is poetry or prose; it can be further distinguished according to major forms such as the novel, short story or drama; and works are often categorised according to historical periods or their adherence to certain aesthetic features or expectations (genre).

https://en.wikipedia.org/wiki/Literature


Le mot littérature,  est issu du latin litteratura dérivé de littera (la lettre).

La littérature se définit en effet comme un aspect particulier de la communication verbale — orale ou écrite — qui met en jeu une exploitation des ressources de la langue pour multiplier les effets sur le destinataire, qu’il soit lecteur ou auditeur.

Aujourd’hui, la littérature est associée à la civilisation des livres par lesquels nous parlent à distance les auteurs, mais elle concerne aussi les formes diverses de l’expression orale comme le conte (en plein renouveau depuis une trentaine d’années dans les pays occidentaux), la poésie traditionnelle des peuples sans écriture — dont nos chansons sont les lointaines cousines — ou le théâtre, destiné à être reçu à travers la voix et le corps des comédiens. La technologie numérique est cependant peut-être en train de transformer le support traditionnel de la littérature et sa nature.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Litt%C3%A9rature


co50.25

La literatura, en su sentido más amplio, es cualquier trabajo escrito; aunque algunas definiciones incluyen textos hablados o cantados, a palabra literatura proviene del término latino litterae, que hace referencia a la acumulación de saberes para escribir y leer de modo correcto. El concepto posee una relación estrecha con el arte de la gramática, la retórica y la poética.

En un sentido más restringido y tradicional, es la escritura que posee mérito literario y que privilegia la literariedad, en oposición al lenguaje ordinario. El término literatura designa también al conjunto de producciones literarias de una nación, de una época o incluso de un género (la literatura griega, la literatura del siglo XVIII, la literatura fantástica, etc.) y al conjunto de obras que versan sobre un arte o una ciencia (literatura médica, jurídica, etc.).

En términos artísticos, la literatura es el arte de la palabra, ya sea palabra oral o escrita. Es estudiada por la teoría literaria.

https://es.wikipedia.org/wiki/Literatura


ir50.25png

ادب یا ادبیات عبارت است از آن‌گونه سخنانی که از حدّ سخنان عادی، برتر و والاتر بوده است و مردم، آن سخنان را در میان خود، ضبط و نقل کرده‌اند و از خواندن و شنیدن آن‌ها دگرگون گشته و احساس غم، شادی یا لذّت کرده‌اند

در باور همگانی ادبیات یک تیره یا ملت، مجموعه متن‌هایی است که آثار ماندگار و برجسته پیشینیان آن تیره و ملت را تشکیل می‌دهند. یکی از طبقه‌بندی‌های مشهور و پرکاربرد متن‌های ادبی، طبقه‌بندی دوگانه‌ایست که بر اساس آن متن‌ها به دو گونه‌ی اصلی شعر و نثر تقسیم می‌شوند. این طبقه‌بندی سنت دیرینه‌ای در سخن شناسی، زبان فارسی و ادبیات جهان دارد. سخنوران و فیلسوفان از دیرباز در پی پررنگ کردن خط ظریف میان این دو و ارایه تعریفی فراگیر و تمیزدهنده از شعر و نثر بوده‌اند

برخی در فارسی، ادب را به معنی فرهنگ ترجمه کرده‌اند و گفته‌اند که ادب یا فرهنگ، همان دانش است. از دیگر معانی واژهٔ ادب می‌توان به هنر، حسن معاشرت، شیوهٔ پسندیده، با سخن اشاره کرد. مردم غالباً بین ادبیات و آثار مکتوب دیگر تفاوت قائل می‌شوند. ادبیات را از دیدگاه شیوهٔ بیان و شکل ظاهری می‌توان به دو دستهٔ کلی نظم و نثر تقسیم کرد، که هر کدام از آن‌ها شامل بخش‌های کوچک‌تری هستند

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7 ….


About 700 Series Projects

A Propos de Projets de la série 700

Sobre Proyectos de la Serie 700

درباره پروژه های سری 700


PROJECT 705

Compilation & Translation

Compilation et Traduction

Compilación y Traducción

تالیف و ترجمه


PROJECT 706

 

BLOG

BLOG 

BLOG

بلاگ 


PROJECT 707

 

QUOTES

CITATIONS

CITAS

نقل قول


PROJECT 715

Literature of Spain 

معرفی ادبیات اسپانیا


PROJECT 720

Literature of Latin America 

معرفی ادبیات آمریکای لاتین 


P 720-1

Marquez

 Gabriel Garcia Marquez (1927-2014), is the renowned Colombian Nobel Prize winner who was awarded the 1972 Neustadt International Prize for Literature and the 1982 Nobel Prize in Literature.

Coming Soon!

Bientôt

Próximamente

بزودی


PROJECT 726

Hispanic Writers & Poets Around The World

آثار نویسندگان و شعرای روز هیسپانیک مقیم نقاط مختلف جهان


PROJECT 730

Literature of Old Persia 

 معرفی ادبیات پارسی


PROJECT 731

good_stories_for_good_children_mahdi_azar_yazdi

Translation of Old Persian Stories In Simplified Language

Traduction de Vieilles Histoires Persanes en Langue Simplifiée

Traducción de Viejas Historias Persas en Lenguaje Simplificado

بازنشر و ترجمه داستانهای کهن پارسی به زبان ساده 


 P 730-1

HAFEZ

حافظ


P 730-2

 RUMI 

Molana

مولانا 


P 730-3

FERDOWSI

ferdos

فردوسی


PROJECT 735

Contemporary Literature of Persia 

معرفی ادیبان پارسی دوره معاصر


P 735-1

Parvin E’tesami

parvin etesami

پروین اعتصامی


P 735-2

Rahi Mo’ayyeri

رهی معیری


P 735-3

Simin Behbahani

سیمین بهبهانی


PROJECT 740

Current Literature of Persia

معرفی ادبیات پارسی حال حاضر


PROJECT 741

Persian Writers & Poets Around The World

آثار نویسندگان و شعرای روز پارسی مقیم نقاط مختلف جهان


PROJECT 787

Shahrazad, The Persian Storyteller for Children

Shéhérazade, la conteuse persan pour les enfants

Sherezade, La cuentera de historias persa para niños

شهرزاد، قصه گوی فارسی زبان برای بچه ها