Inspiracion Latina Dance Company


First, learn the name of popular dances in this video

Au début, Apprenez le nom des danses populaires dans cette vidéo

Primero, aprende el nombre de las danzas populares en este video

ابتدا با نام رقص های مشهور لاتین در این ویدیو آشنا شوید

توضیح مهم
این پست و ویدیوهای آن در این صفحه  به خانواده های محترم وعزیزمذهبی و مخالف فرهنگ رقص در میان مخاطبین ما توصیه نمی شود. هدف ما بی احترامی یا سبک شمردن عقاید این همراهان وعزیزان نیست. لیکن رقص لاتین جزو اصلی ترین مولفه های فرهنگی هنری اجتماعی جوامع لاتین است همان طورکه اجرا با سازهای اصیل موسیقی ملی ایران برای ما ایرانیان در زمره مولفه های اصلی هنر و فرهنگ اجتماعی هنری مان شمرده می شود. لطفا ادامه این توضیح را در بخش انتهای این صفحه بخوانید

© InspiracionLatinaDance YouTube


 

ca50.25

Inspiracion Latina is a high quality dance company providing the best live entertainment to make your event an exhilarating and unforgettable experience!

We specialize in Salsa, Merengue, Bachata, Brazilian Samba, Latin Hustle/Disco, Cha Cha Cha, Tango, Reggaeton, Peruvian dances (Afro, Huayno, Marinera, etc), Bellydance, Hawaiian Hula dance, Ballet, Contemporary and Las Vegas Shows  and more!

 

Hawaiian

We bring our services to anywhere and every occasion such as weddings, engagement parties, corporate events, birthday parties, bridal showers, holiday parties, anniversaries, restaurants, nightclubs, fundraisings, fairs, festivals, galas, masquerade balls, quinceañeros, sweet 16, TV commercials, movie premiers, themed events, graduations, casinos, concerts, conventions, proms, golf tournaments, trade shows, sport events, store openings and more.

We tailor each show to your specific event needs!

 

Bachata

 Our Services 

 • dance performances,
 • dance instruction
 • professional dance choreography (Wedding first dance)
 • hostess services
 • corporate team building
 • school workshops

 

 

The Founder

Yayita Lozano is the founder and artistic director of Inspiracion Latina Dance Company and Estampa Peruana. She is a versatile and highly trained dancer, instructor and choreographer.

Yayita Lozano

Over the last 15 years, Yayita has shared her passion for dancing, with her students, first in Lima, Peru and then in Toronto., Canada.  She has taught for MIAG (Multicultural Inter Agency Group of Peel), Humber College, The City of Toronto, Love to Dance, Steps and Train by Trina.

 

COLOMBIRAN: As the community of Hispanics, Latin Americans, and Persian-speakers of Canada, we are pleased to announce that Yayita Lozano's name has been proudly added to COLOMBIRAN's Directory of Artists

 

Your Life, Your Dance Passions!

Have you ever dreamed of dancing SALSA? Would you like to learn BACHATA? What about SAMBA, MERENGUE, CHA CHA CHA, LATIN HUSTLE and more? Would you like to make new friends and be immersed in the LATIN CULTURE?

If your answer is YES, then our amazing offer is made for you!

 

Valicha

 

Discount Policy 

Get 30% off on any of our group or private dance lessons!

These classes will give you a whole body workout and will put you back in touch with your own rhythm. You don’t need a partner to join! Every class is a PARTY!

 

This offer is a sub-project under Discount Centre, Project 333

 

Eligibility for Discount

Proof of free membership (on your cell phone for example) in at least one of Social Media platforms of COLOMBIRAN Inc., as well as one of social media pages of Inspiracion Latina Dance Company. Click below and become a member right now!

If you want to register online and not cash at class place, send an email to info@colombiran.ca to ask for the free discount code.

Your name in email must confirm your membership in one social media of COLOMBIRAN and Inspiracion Latina.  Please help our verification process by indicating the name or giving link to that platform, in your email.


COLOMBIRAN NETWORKS

RÉSEAUX DE COLOMBIRAN

 

REDES DE COLOMBIRAN

شبکه های کلمبیران


CONTACT

www.inspiracionlatina.com

 YouTubeICONLINKEDINPinterest Twitter

TEL: 647-558-2726

info@inspiracionlatina.com


© InspiracionLatinaDance YouTube


Inspiracion Latina Dance Company

Inspiracion Latina est une compagnie de danse de qualité offrant les meilleurs divertissements en direct, pour convertir votre événement en une expérience exaltante et inoubliable!

Nous sommes spécialisés dans la Salsa, le Merengue, la Bachata, la Brazilian Samba, le Latin Hustle / Disco, le Cha Cha Cha, le Tango, le Reggaeton, les danses péruviennes (Afro, Huayno, Marinera, etc.), Bellydance, Hula Hawaiian, Ballet, et plus!

Samba

 

Nous offrons nos service dans n’importe quelle type de celebracion ou n’importe quelle place: des anniversaires, restaurants,  collectes de fonds,  festivals, galas, boules de masquerade, quinceañeros,  publicités télévisées, premiers films, événements à thème, graduations , des casinos, des concerts, des conventions, des bals, des tournois de golf, des foires commerciales, des événements sportifs, des ouvertures de magasins et plus encore!

Nous adaptons chaque spectacle à vos besoins spécifiques!

 

Prestations de Service 

 • Performances de danse
 • Enseignement de la danse
 • Chorégraphie de danse professionnelle (Première danse de mariage)
 • Services d’hôtesse
 • Service d’équipe d’entreprise
 • Ateliers scolaires

Samba

 

La Fondatrice

Yayita Lozano est la fondatrice et directrice artistique de “Inspiracion Latina Dance Company et Estampa Peruana”. Elle est une danseuse polyvalente et hautement formée, instructrice et chorégraphe.

Yayita Lozano

 

Au cours des 15 dernières années, Yayita a partagé sa passion pour la danse, avec ses élèves, d’abord à Lima, au Pérou, puis à Toronto, au Canada. Elle a enseigné pour le MIAG (Multicultural Inter Agency Group of Peel), le Collège Humber, la Ville de Toronto, l’Amour à danser, les étapes et le train de Trina.

COLOMBIRAN: En tant que communauté hispanique, latino-américaine et persane du Canada, nous sommes heureux d'annoncer que le nom de Yayita a été ajouté avec fierté à notre annuaire des artistes.

 

Votre Vie, Vos Passions!

Avez-vous déjà rêvé de danser SALSA? Voulez-vous apprendre BACHATA? Qu’en est-il SAMBA, MERENGUE, CHA CHA CHA, LATIN HUSTLE et plus encore? Souhaitez-vous faire de nouveaux amis et être immergé dans LA CULTURE LATINE?

Si votre réponse est OUI, alors notre offre incroyable est faite pour vous!

 

Salsa Class

 

Politique d’escompte

Obtenez 30% de rabais sur l’une de nos leçons de danse de groupe ou privé!

Ces classes vous donneront une séance d’entraînement de corps entier et vous mettra en contact avec votre propre rythme. Vous n’avez pas besoin d’un partenaire pour vous joindre! Chaque classe est une FÊTE!!!

Cette offre est un sous-projet sous le Centre d’Escompte, Projet 333

 

Admissibilité à la Remise

Preuve d’adhésion gratuite (sur votre téléphone portable par exemple) dans au moins une des plateformes de médias sociaux de la communauté COLOMBIRAN du Canada, ainsi que l’une des pages des médias sociaux de société Inspiracion Latina Dance. Cliquez ci-dessous et devenez membre maintenant!

Si vous désirez vous inscrire en ligne et ne pas encaisser en classe, envoyez un courriel à info@colombiran.ca pour demander le code de réduction gratuit.

Votre nom dans le courriel doit confirmer votre adhésion dans un des médiaux sociaux de COLOMBIRAN et Inspiracion Latina. S’il vous plaît aider notre vérification en l’indiquant dans votre courriel.


COLOMBIRAN NETWORKS

RÉSEAUX DE COLOMBIRAN

 

REDES DE COLOMBIRAN

شبکه های کلمبیران


CONTACT

www.inspiracionlatina.com

  YouTubeICONLINKEDINPinterest Twitter

TEL: 647-558-2726

info@inspiracionlatina.com


© InspiracionLatinaDance YouTube


co50.25

Inspiración Latina es una compañía de baile que provee el mejor entretenimiento para hacer de tu evento una experiencia extraordinaria e inolvidable!

Nos especializamos en Salsa, Merengue, Bachata, Samba Brazilera, Latin Hustle/Disco, Cha Cha Cha, Tango, Reggaetón, bailes Peruanos (Afro, Huayno, Marinera, etc), Bellydance (baile del vientre), baile Hawaiano, Ballet, Contemporario y Las Vegas Shows para matrimonios, fiestas de compromiso matrimonial, eventos corporativos, fiestas de cumpleaños, despedida de solteras, fiestas de Navidad y otros feriados, aniversarios, restaurantes, night clubs, eventos de caridad, ferias, festivales, galas, quinceañeros, sweet 16, comerciales de TV, premieres de películas, fiestas de graduaciones, casinos, conciertos, convenciones, tornamentos de golf, trade shows, eventos deportivos, inauguración de tiendas o negocios y mucho mas.

Salsa

Diseñamos cada show de acuerdo a las necesidades de cada evento!

 

Servicios

 • presentaciones de baile
 • clases de baile privadas y grupales
 • coreografía profesional para el primer baile matrimonial
 • servicio de anfitriones
 • construcción de equipos corporativos
 • talleres de bale para escuelas de niños

 

Samba

 

La Fundadora

Yayita Lozano es la fundadora y directora artística de Inspiración Latina Dance Company y Estampa Peruana. Ella es una bailarina versátil y altamente entrenada, instructora y coreógrafa.

Yayita Lozano

 

Durante los últimos 15 años, Yayita ha compartido su pasión por el baile, con sus estudiantes, primero en Lima, Perú y luego en Toronto., Canadá. Ha sido profesora de MIAG (Multicultural Inter Agency Group of Peel), Humber College, La Ciudad de Toronto, Love to Dance, Steps and Train de Trina.

COLOMBIRAN: Como comunidad de hispanos, latinoamericanos y persas de Canadá, nos complace anunciar que el nombre de Yayita se ha añadido con orgullo a nuestro Directorio de Artistas.

 

 Tu Vida, Tu Pasión

Quisieras tener un tiempo libre de la rutina del trabajo y despejar tu mente para ejercitar, socializar y divertirte?

Entonces ven a aprender bailes latinos: Salsa, Merengue, Bachata, Cha Cha Cha, Samba, Latin Hustle y más.

 

Class team building

 

Política de Descuentos

Y si eres miembro de COLOMBIRAN, recibe un 30% de descuento en todas nuestras clases grupales o privadas!

Estas clases te pondrán en contacto con tu propio ritmo. No se necesita pareja de baile para asistir. Cada clase es una fiesta!

Esta oferta es un subproyecto en el Centro de Descuento, Proyecto 333

 

Elegibilidad de Descuento

Prueba de afiliación gratuita (en su teléfono celular, por ejemplo) en al menos una de las plataformas de medios sociales de la comunidad COLOMBIRAN de Canadá, así como una de las páginas de medios sociales de la compañía de Inspiración Latina Dance. ¡Haga clic abajo y hágase miembro ahora mismo!

Si desea registrarse en línea y no en efectivo en el lugar de clase, envíe un correo electrónico a info@colombiran.ca para solicitar el código de descuento gratuito.

Su nombre en el correo electrónico debe confirmar su pertenencia a una de las redes sociales de COLOMBIRAN e Inspiración Latina. Por favor ayude nuestra verificación indicando esto en su correo electrónico


COLOMBIRAN NETWORKS

RÉSEAUX DE COLOMBIRAN

 

REDES DE COLOMBIRAN

شبکه های کلمبیران


CONTACT

www.inspiracionlatina.com

  YouTubeICONLINKEDINPinterest Twitter

TEL: 647-558-2726

info@inspiracionlatina.com


© InspiracionLatinaDance YouTube


ir50.25png

  شرکت رقص اینسپیراسیون لاتینا  شرکتی هنری آموزشی برای آموزش و اجرای برنامه های متنوع رقص و سرگرمی با بهترین کیفیت است که با ارائه خدمات خود، مهم ترین رویدادهای زندگی شما را به تجربه ای هیجان انگیز و فراموش نشدنی مبدل می سازد

این شرکت با در اختیار داشتن رقاصان تعلیم دیده و حرفه ای  بخصوص در زمینه های گوناگون و پر شمار رقصهای هنری فرهنگ رقص لاتین و آمریکای جنوبی، متخصص اجرای برنامه های متنوعی از رقص های لاتین  می باشد که بعضی از آنها که برای فارسی زبانان بیشتر شناخته شده و محبوب هستند عبارتند از: رقص سالسا، رقص عربی، رقص برزیلی  یا سامبا، رقص دیسکو، رقص چا چا چا، رقص تانگو،  رقص مرنگه، رقص های مخصوص فرهنگ کشور پرو و برخی رقص های آفریقایی، و رقص کلاسیک باله

Ballet

شرکت رقص اینسپیراسیون لاتینا سفارشات شما را برای اجرای رقص و سرگرمی در هرگونه رویداد و مناسبت شاد و جشن های گوناگون زندگی شخصی و اجتماعی فارغ از مکان مورد نظر پذیرا می باشد.  از جمله مناسبتهای نامزدی و عقد وعروسی، جشن های محل کار و شرکت های بزرگ، جشن تولد، رقص کیک و رقص اول پیش از عروس، رقص ویژه تعطیلات و مناسبت های ملی و سالگردها، رقص و سرگرمی در رستوران ها، کاباره ها، نمایشگاه ها، جشنواره ها، ضیافت ها، بالماسکه ها، رقص برای مناسبت های سنی (شانزده سالگی شیرین در فرهنگ کانادایی) یا جشن های مذهبی (نظیر جشن عبادت یا کلیسای دختران)،  رقص برای آگهیهای بازرگانی تلویزیونی، اعزام هنرپیشه و رقاص حرفه ای برای برداشت فیلم، رقص و سرگرمی در جشن های گروهی فارغ التحصیلی، رقص کازینوها، کنسرت ها، همایش ها، مسابقات گلف، رویدادهای ورزشی، بازگشایی فروشگاه ها و شرکت ها و هرگونه مناسبت ویژه و شاد مهم دیگر برای مشتریان

این شرکت قادر است برای هر نوع مناسبت و رویداد شاد شما، اجرای رقص های متنوع  را با سبک و سیاق مورد نظر شما طراحی و اجرا نماید

 

خدمات

اجرای برنامه های رقص
آموزش رقص
طراحی رقص حرفه ای  برای اولین رقص در حضورعروس و داماد
خدمات میزبانی مجالس با اجرای برنامه های رقص و سرگرمی
بدن سازی با رقص برای کارکنان در شرکت های بزرگ
کارگاه های آموزشی رقص در مدارس

موسس شرکت

 بنیانگذار و مدیرهنری شرکت  رقص اینسپیراسیون لاتینا خانم  ثریا لوزانو با نام هنری جاجیتا  می باشد. (ثریا به همین گونه که در زبان و فرهنگ اسامی ایرانی کاربرد دارد، در کشورهای مختلف لاتین تبار نیز بر روی دختران نامگذاری می شود. البته در بعضی از فرهنگ های لاتین حرف “ی” لاتین در این کلمه و تقریبا تمام کلمات دیگر با صدای “ج” تلفظ می گردد).   جاجیتا علاقه خود را به رقص از سن پنج سالگی در زادگاه خود، کشور پرو، کشف نمود و خیلی زود در نوجوانی و جوانی تمام زندگی او معطوف یادگیری و اجرای زیمناستیک، حرکات تاناسب اندام، رقص و رقص های هنری گردید.  وی سپس  با انواع گوناگون رقص های لاتین، رقص های عربی، رقص های برزیلی و رقص های  خاص فرهنگ کشور پرو آشنا گردید و شروع به آموزش دادن آنها به دیگر علاقمندان نمود. امروزه جاحیتا بعنوان یک مربی حرفه ای رقص و دارای شناخت و مهارتهای بالا در طراحی رقص (کروگرافی رقص) در کشور خود پرو و کانادا شناخته شده است

Yayita Lozano

در طول پانزده سال گذشته، جاجیتا شور و اشتیاق خود را به کرات با اجرای رقص های تماشایی و حرفه ای،  ابتدا در زادگاه خود،شهر لیما، پایتخت کشور پرو، و اکنون در میهن جدید خود کانادا و در شهر تورنتو به نمایش عموم گذاشته است.  ازجمله او در کانادا اجراهای موفقی را برای دانش آموزان مدارس و کالج های مختلف، برای برنامه ها و مراسم عمومی شهرداری تورنتو، و برخی از مجموعه های تلویزیونی پر طرفدار در کارنامه هنری خود دارد

کلمبیران: جامعه فارسی زبانان و لاتین تباران کانادا - کلمبیران -  مفتخر است که با شناسایی این هنرمند برجسته و پرکار هیسپانیک از کشورهای پرو و کانادا نام ایشان را در تالار هنرمندان وبسایت کلمبیران ثبت نموده است 

 

Rumbras

 

شوق زندگی با شوق رقص

آیا شما جزو آن دسته از بانونان ایرانی، تاجیکستانی یا افغانستانی هستید که نه تنها به تمام رقص های شرقی و ایرانی مسلط هستید بلکه با رقصهای عربی و ترکی و آذری نیز آشنایی خوبی دارید؟

 اما رقصهای معروف لاتین چطور؟ مثلا آیا هرگز فکر کرده اید که شاید روزی به همان خوبی بتوانید مشهور ترین رقص های فرهنگ لاتین را نیز از جمله رقص سالسا، رقص مرنگه، رقص باچاتا، و یا رقص چاچاچا، اجرا کنید؟ البته شاید شما خیلی علاقمند به یادگیری و یا اجرای رقصهای برزیلی سامبا بخاطر تفاوت فرهنگی نباشید؟ اما رقص های دو نفره رمانتیک یا رقصهای دیسکوتکی چطور؟  یا شاید دوست داشته باشید روزی با همسر، نامزد و یا  شریک زندگی یا همپای رقص خود در یک مجلس پر حرارت و بزرگ، رقص های نمایشی و دشوار تانگو را  به خوبی  مخترعین آن نظیر برخی رقاصان آرژانتینی اجرا نمایید و مایه شگفتی میهمانان و دوستان شوید؟

حتی اگر شما و یا همسرتان چندان هم به یادگیری رقص به صورت حرفه ای و یا برای اجراهای دو نفره  نمایشی و آن چنانی فکر نمی کنید، در هر حال شاید بدتان نیاید در یک محیط خانوادگی فرهنگی اجتماعی، دوستان و هم صحبتان  جدیدی از فرهنگ ها و کشورهای دیگر پیدا کنید و به بهانه یا به وسیله ابزار رقص که موضوع درسی کلاسهای شاد و پر تحرک این اماکن است، سر صحبت و دوستی را با افراد  و دوستان بالقوه جدیدی باز نمایید

اگر جواب شما به پرسشهای بالا مثبت است و اضطراب و نگرانی شما برطرف گردیده، خبر بسیار خوب دیگری نیز برای شما داریم

Belly Dance

 سیاست تخفیف 

با توجه به بالابودن سطح متوسط شهریه چنین کلاسهایی به دلیل بالا بودن دستمزد مربیان، مرکز تخفیف کلمبیران جهت کمک اقتصادی به افرادی که  مایل و جویای این برنامه های اجتماعی چند فرهنگی با ملل و اقوام هیسپانیک و لاتین تبار کانادا می باشند، در جدیدترین پیگیری و مذاکرات با شرکتها و مجموعه های مرتبط، موفق گردید ضمن شناسایی و تماس با این هنرمند بزرگ و مدیر شرکت  رقص حرفه ای که به گواهی شهروندان بسیاری در گروههای مجازی مختلف و متعدد هیسپانیک در شهر تورنتو، در زمره بزرگترین و موفق ترین شرکت های این حوزه می باشد، توافق آن شرکت را برای ارائه یک تخفیف ویژه و انحصاری به میزان 30%  برای اعضا فارسی زبان و حتی غیر فارسی زبان شبکه های اجتماعی کلمبیران جلب نماید

درحال حاضر ارائه  تخفیف مذکور فقط جهت ثبت نام در هریک از کلاسهای گروهی یا خصوصی آموزش رقص های لاتین می باشد و شامل سایر خدمات حرفه ای این شرکت نمی شود.  قیمت های اصلی این کلاسها و همچنین لینک به نام و شرح و عکس هر کلاس، در وبسایت رسمی این شرکت در این صفحه قابل مشاهده است

موضوع این تخفیف،  زیرپروژه ای از پروژه شماره 333 مرکز تخفیف کلمبیران می باشد

این امید وجود دارد که در صورت استقبال فارسی زبانان از این برنامه های فرهنگی و گسترش  تبادل فرهنگ و آمد و شد بین مردم دو کامیونیتی ایرانی تبار و لاتین تبار، در آینده بتوان تخفیف های مشابه را برای سایر خدمات حرفه ای و پرطرفدار این شرکت نیز اخذ نمود

اسباب نگرانی و یا خجالت؟

این کلاس ها قبل از هر چیز به بدن شما تمرین  و انعطاف کلی (بدنسازی و تناسب اندام) می دهد و بدن شما و نحوه واکنش آن به ریتم های رقصی را آماده و نرم می سازد. حتی کسب همین درجه از نتیجه هم بعنوان یک ورزش شاد و ریتمیک در محیطی متفاوت و با دوستان کانادایی جدید دستاورد بزرگی خواهد بود. با این حال در صورت ادامه کلاسها طولی نخواهد کشید که ایرانیان که خود صاحب هنر و مهارتهای رقصی زیاد و با استعداد های مربوطه  می باشند در رقصهای لاتین مورد علاقه خود نیز متبحر خواهند شد

Team making

اگر شما فردی مجرد (چه مرد چه زن) و بدون دوست یا همراه و پای رقص هستید، و یا هیچ شناختی از رقص های داغ و پرتحرک لاتین ندارید، اصلا جای نگرانی نیست. مزیت کلاسهای آموزش گروهی رقص همین است که ضمن ارزان تر بودن شهریه ثبت نام بدلیل سرشکن شدن هزینه آموزش مربی مربوطه بین نفرات بیشتر، افراد دیگر نیز آشنایی قبلی با این رقص ندارند و همیشه از بین داوطلبان و رقص آموزان دیگر در جنس مخالف، پای رقص برای شاگردان انفرادی   فراهم خواهد شد. اگر هم به قدری بد شانس باشید که ترکیب و تعداد شاگردان باعث تنها ماندن شما شود، در واقع شاید بسیار خوش شانس هستید!  زیرا  که چه بسا خود مربی و یا  یکی دیگر از کارکنان حرفه ای شرکت، شریک رقص شما بشود و آموزش شما حرفه ای تر از دیگر شاگردان نیز خواهد شد

مطمئن باشید تمام هدف و انگیزه مربیان قبل از هر چیز شادی و انبساط خاطر شما و آشنایی توام با لذت و هیجان بردن با یک فرهنگ جدید است. همان طور که شاید شما دوست داشتید در صورت مهارت داشتن،  رقص بابا کرم و یا مثلا یک ساز موسیقی ایرانی را به یک غیر ایرانی کنجکاو و علاقمند معرفی کنید یا آموزش دهید و دست و پاچگی و تعجب یا سردرگمی و هیجان اولیه آنها برای شما قابل فهم و محترم است، هدف مربیان رقص های لاتین نیز به سادگی آشنا کردن مردم فرهنگ های دیگر با ارزشهای هنری و فرهنگی کشورهای لاتین تبار است و مطمئنا در آموزش و انتقال آن به دیگران و شاگردان  نهایت سعی و تلاش خود را به کار خواهند بست

واجدین شرایط دریافت تخفیف 

برای ثبت نام در کلاسهای گروهی آموزش رقص لاتین با امتیاز تخفیف سی درصد فقط کافیست به انتخاب و تسهیلات کاربری خود حداقل در یکی از صفحات شبکه های اجتماعی کلمبیران کانادا و حداقل یکی از صفحات سوشیال مدیای شرکت رقص لاتینا عضو باشید و در صورت نیاز هنگام پرداخت نقدی برای اخذ تخفیف به موضوع اشاره کرده و بتوانید  عضویت خود را (مثلا از طریق نمایش آن بر روی صفحه نمایشگر تلفن هوشمند)  برای کارکنان یا مدیریت شرکت رقص لاتینا تایید نمایید

در صورت تمایل یا قصد ثبت نام آنلاین در وب سایت شرکت رقص، لطفا پیشاپیش یک ایمیل با ذکر نام خود و ذکر نام و یا لینک مستقیم به عضویت خود با همان نام در شبکه اجتماعی که در آن عضویت یافته اید (حداقل یک شبکه از کلمبیران و یک شبکه از شرکت رقص)  به ادرس ایمیل کلمبیران در زیر ارسال نمایید تا کد رایگان برای استفاده در سایت شرکت رقص به شما ارائه گردد

info@colombiran.ca

***

چرا چنین تخفیف رایگان و عجیبی!؟

اگر تا کنون عضوهیچ یک از شبکه های اجتماعی کلمبیران نیستید، می توانید با کلیک بر روی هر دگمه دلخواه در زیر، یکی ازآنها را طبق علاقه و راحتی استفاده خود دنبال نمایید

نگران نباشید! ما برای اتلاف وقت و انرژی مردم وهموطنان خود و یا مثلا نشان دادن سراب شهربازی افسانه ای پینوکیویی با قیمت های نازل یا رایگان به منظور هرگونه سو استفاده و سو نیت، قصد سوار کردن کسی را به قطار سوشیال مدیای خود نداریم! اگر برای عضوگیری هدفمند در شبکه های اجتماعی خود برنامه ریزی می نماییم، تلاش ما بر این است تا با نزدیک ساختن هرچه بیشترمهاجران و صاحبنظران اندیشمند و دلسوزان آینده مهاجرت در خارج از کشوراز سرتاسر کشورهای مهاجرخیز جهان، سکویی را جهت آگاهی و آگاهی بخشی اجتماعی و بستری برای اتحاد و نتیجه گیری های جمعی و سیستماتیک اجتماعی ایجاد نماییم تا  تا در زمان مناسب امکان تاسیس و ثبت سازمانی مردم گرا وغیرانتفاعی برای این اقوام در سازمان ملل متحد، امکان توسعه بخشی وارزش آفرینی و تغییرآفرینی اجتماعی برای صدها هزار تا میلیونها مهاجر پراکنده در سطح جهان از دو تمدن و فرهنگ بزرگ فارس و لاتین، فراهم گردد.  این عمل در حوزه و چارچوب تعریف سوشیال انترپرایز چند ملیتی (بنگاه چند ملیتی توسعه اجتماعی و کارآفرینی) می باشد که از ماموریت های استراتژیک و بلند مدت آینده سازمان جهانی کلمبیران در طول سالها و دهه های پیش رو خواهد بود

 درصورتیکه شما به هر دلیل از محتویات حال و آینده مطالب فرهنگی اجتماعی و چند زبانه کلمبیران برای منظورهای کلان فوق رضایت کافی نداشتید، می توانید هر زمان درآینده و پس از انتفاع از تخفیف ها و فراغت از کلاس ها به عضویت خود در سوشیال مدیای کلمبیران خاتمه دهید (البته با خروج از شبکه مجازی کلمبیران امکان استفاده آینده از تخفیفهای مرکز تخفیف در این زمینه، یا زمینه های فرهنگی اجتماعی اقتصادی آینده را از دست خواهید داد). امید و اعتقاد ما این است که با حضورهر چه بیشتر همراهان بخصوص مهاجران همزبان در نقاط مختلف جهان، احتمال مشارکت وحمایت های معنوی  بخصوص ارائه فکر و نظر و پیشنهاد و بازخورد و تبادل فکر و برنامه، در سطوح مختلف سازمان مجازی این بنگاه اجتماعی و کارآفرینی بالاتر می رود و در نتیجه شانس حرکت سریع تر سازمان یافته ولی مردمی، به توسط خود مردم فارسی زبان و لاتین تبار در کامیونیتی های خود در سطح جهان مهاجرت افزایش خواهد یافت. این کار در عمل و در بلند مدت،  به تحقق زودتراهداف بلند مدت توسعه بخشی بنگاه کلمبیران در سطح جوامع فارسی زبان و لاتین تبار جهان چه در دنیای مهاجران و چه در داخل کشورهای تابعه خود کمک خواهد نمود

بنابراین تاکید می نماییم سیاست های ارائه تخفیف پایدار و رایگان کلمبیران، و یا همکاری و پشتیبانی تبلیغاتی رایگان آن از موسسات فرهنگی اجتماعی مرتبط، مانند شرکت رقص موضوع این مطلب و یا سایر موسسات و مجموعه های حاضر در مرکز تخفیف، در واقع جزو اصول و تعریف و راه و روش کلی و سازمانی کلمبیران بوده و صرفا روشی نوین برای جلب آگاهی بیشتر مردم و موسسات، از طریق دادن انگیزه و توجه بیشتر، به منظور ارتباط  سریع تر اجتماعی فرهنگی آحاد افراد جامعه مرتبط (فارسی زبانان و اقوام اسپانیایی زبان و یا لاتین تبار) در سطح جوامع مخاطب بنگاه کلمبیران در جهان می باشد

به جز برای این منظور هیچ اصرار و اکراهی در جذب و جلب همراهان بیشتر در سوشیال مدیای کلمبیران وجود ندارد. چه، اگر این گونه بود، به جای انجام کارهای بلند مدت و پرزحمت فرهنگ سازی و تغییر آفرینی و جلب مخاطب پابدار هرچند آهسته، به راحتی و به سرعت با صرف مبالغی متداول وعملی، نسبت به “خرید” هوادار و همراه نمایشی برای شبکه های اجتماعی خود اقدام می کردیم.  چرا که امروزه هر شخصیتی اعم از مشهور یا گمنام، یا هر شرکت و سازمانی می تواند با پرداخت مبالغی دوره ای و مقدور، حتی به عیان و مستقیما به خود شبکه ها و نه حتی به دلالان و واسطه ها،  ظرف چند ساعت تا چند روز و چند هفته، ده ها و صدها هزار و بلکه میلیونها هوادار و فالوور واقعی یا غیرواقعی و یا مخاطب خنثی و خریدنی، در انواع و اقسام صفحات اجتماعی خریداری نماید! کاری که اهداف و فلسفه  کارهای توسعه بخشی اجتماعی کلمبیران تناسبی با آن ندارد


COLOMBIRAN NETWORKS

RÉSEAUX DE COLOMBIRAN

 

REDES DE COLOMBIRAN

شبکه های کلمبیران


© InspiracionLatinaDance YouTube


CONTACT

www.inspiracionlatina.com

 YouTubeICONLINKEDINPinterest Twitter

TEL: 647-558-2726

info@inspiracionlatina.com