مرکز مجازی دستور؛ خدمتی به سلامت هموطنان و خانواده ها – Centro de Salud DASTUR – Project 808; Mental & Physical Health Centre


ca50.25

Project 808

DASTUR Health Centre at your service! 

DASTUR is an acronym in Persian language that stands for “Knowledge of Physical and Mental Health“. This is indeed our project 808, one of COLOMBIRAN’s key projects under the project groups of 800 series.

 

The Virtual Knowledge Centre for

Mental and Physical Health 

[ DASTUR ] 

 

How does it work?

COLOMBIRAN will cooperate with certain experts (in the field of medical and mental health, as well as healthy eating style), who are active in social media. We will encourage them to submit or share with us,  their useful information and knowledge of expertise. We publish these information for the free use  of our community members.

 

What fields or sections will be included in DASTUR centre?

The virtual centre will start with  six sections: 1) Medical  health  2) Dental health  3) Social Help and Counselling  4) Psychology and mental health 5) Medical practitioners (chiropractics, physiotherapy, massage therapy, etc.)  6) Healthy eating and natural health tips.

 

Who are the associates of DASTUR centre?

Our preference is to take advantage of the cooperation and expertise of COLOMBIRAN communities members in Canada and around the world. That means regardless of their current country of residence, associates from Persian-speaking cultures (Iran, Afghanistan, Tajikistan) and  associates from Hispanic and Latin American countries will have the priority to be considered. In the event we cannot find in reasonable time such associates, we are open to engage practitioners and experts from any other cultures.

 

Shadi Javaheri, Psychologist, UK

 

What will be the language of the contents for DASTUR health centre?

It depends to the comfort level and possibilities of our associates. Our preference is to have the contents ideally in all 4  languages of the site. We encourage Persian associates to provide their contents in both Persian and English where possible. Similarly, we encourage Latino and Hispanic associates to do so in Spanish and English. Of course if the second language of these associates were French,  it would be most welcomed. However even if  they just share their resources in their own mother tongue, still is good enough and at least some audiences of our social enterprise members around the world will be still able to take advantage of  their materials in that language.

 

What will be the nature and scope of contents in DASTURE centre?

This depends to resources available to the participating associates. If they are already strong in using social media and multimedia resources (audio files, youtube video channels, etc) it will be of course much easier and practical for us to share the resources. Otherwise, they can always submit or share simply literature materials such as informative articles. Having some relevant photos – where applicable – would be much helpful and powerful as well.

 

Who can benefit from the materials published in DASTUR centre?

Virtually every one who knows the language of the posts or materials! At this time, we do not have the volunteers or resources to translate  the posts or inputs of the participating associates. So if for example a  good medical  article is published in Persian only,  unfortunately  the Hispanic and or English audience may not be able to use it. However, our intention is to engage associates from different cultures using  different languages. This will maximise the  number of people who can learn from the materials.

 

What is the real goal of DASTUR centre project?

COLOMBIRAN is a multinational public-gain social enterprise to help with improvement and development of life aspects for our communities in Canada and other immigrant countries. Such members may have a hard time for their initial years to get access to  medical practitioners and health experts especially if their seasonal or part time jobs may not cover complementary health and medical coverage beyond public provincial health coverages. The health of our community members is important for everyone because a healthy community will contribute to a healthy nation and healthy country. We hope and strongly believe over time this project will make a difference in raising awareness and helping people to  learn and act toward their wellness and running healthy families.

 

Can people directly contact the associates of DASTUR centre?

By all means! The associates of DASTUR centre will be automatically promoted for free in our website to show our appreciation toward their contributions. If any individual is interested to contact them or to follow up for medical visits, they are welcome to do so. In fact, this is a legitimate and mutual-benefit way for the associates to market their products and services to community members.

 

How does COLOMBIRAN choose or select the participating associates?

We welcome letter of interest and enquiries by email. Associates must be able to demonstrate some background of social media presence or they must have a rich website, legal practice, and the willingness to allocate some time for public each month. We expect a minimum of one or 2 contribution (self-written materials or links to good resources of Internet with reference)  per month. We prefer to have associates from different  hispanic and persian cultures, as well as other Canadian cultures if needed. To avoid conflict of interest among associates, we prefer and tend to engage associates of similar section from different cities or countries. First come first served. Email to info@colombiran.ca

 

Could associates of project 808 (DASTUR centre), also participate in project 303, Discount Centre?

Absolutely! This is an excellent idea to further serve our community members and also get promoted professionally  in four languages of the site. Please read the general information available under  DISCOUNT CENTRE to ensure you will qualify.  If any institution (not individuals)  such as a clinic or medical  centre cooperates with COLOMBIRAN on two of the projects, it will be automatically qualify as a non-profit affiliate. In this case,  their name and information will be also added under our Affiliates Page, and a formal announcement will be published in our website and widely circulated in appropriate and related social media groups.

 


Click below to visit 

DASTUR Virtual Centre 

dastur


 SUBSCRIBE

  Facebook Twitter Telegram logo 

SOUSCRIRE

 


Projet 808

Centre Virtuel de DASTUR, Un centre de santé à votre service!

DASTUR est un acronyme en langue persane qui est synonyme de “connaissances sur la santé du corp et de l’esprit“. Ceci est en effet notre projet 808, l’un des  projets principaux de COLOMBIRAN sous les groupes de projets dans les 800 séries.

 

Centre Virtuel de la Connaissance de la

Santé du Corp et de l’Esprit 

[ DASTUR ]

 

Comment ça marche?

COLOMBIRAN coopérera avec certains experts (dans le domaine de la santé physique et mentale, ainsi que le style de l’alimentation saine), qui sont actifs dans les médias sociaux. Nous allons les encourager à nous soumettre ou partager avec nous, leur information et de la connaissance de l’expertise utile. Nous publierons des informations pour utilisation de nos membres de les communautés.

 

Quelles sections seront incluses dans le centre DASTUR?

Le centre virtuel va commencer avec six sections: 1) la santé médicale 2) La santé dentaire 3) Aide sociale et de conseil 4) Psychologie et santé mentale 5) Les médecins experts (comme chiropratique, physiothérapie, massothérapie, etc.) 6)  Alimentation saine et des conseils pour la santé naturelle.

 

Qui sont les associés du centre DASTUR?

Notre préférence est de tirer profit de la coopération et de l’expertise des membres au  communautés COLOMBIRAN au Canada et dans le monde. Cela signifie que nous préférons associés de cultures de langue persane (Iran, Afghanistan, Tadjikistan) et associés de pays hispaniques et latino-américains. Dans le cas où nous ne pouvons pas trouver dans des motifs temps tels associés, nous sommes ouverts à engager des praticiens et des experts de toutes les autres cultures.

 

Dr. Maryam Hassanzadeh, Chiropractor, Canada

 

 

Quelle sera la langue du contenu pour le centre de santé DASTUR?

Notre préférence est d’avoir le contenu idéalement dans les quatre langues du site. Nous encourageons tous les associés à fournir leur contenu en Inglés ou en français, à côté de leur langue maternelle. Mais,  s’ils partagent des ressources seulement dans une langue, (leur propre langue maternelle), cela est encore assez bon pour certains de nos lecteurs.

 

Quelle sera la nature et la portée du contenu dans le centre de DASTURE?

Cela dépend des ressources disponibles aux associés participants. Si les  associés sont déjà forte en utilisant les médias sociaux et des ressources multimédias (fichiers audio, vidéo youtube, etc), il sera évidemment beaucoup plus facile et pratique pour nous de partager les ressources. Sinon, ils peuvent toujours soumettre ou simplement partager des matériaux de la littérature.

 

Qui peut bénéficier des documents publiés dans le centre DASTUR?

Pratiquement tous ceux qui connaît la langue des messages ou des matériaux! A ce moment, nous ne disposons pas des bénévoles ou des ressources pour traduire les messages ou les entrées des associés participants. Donc, si par exemple un bon article médical est publié en persan seulement, malheureusement, le public hispanique ou anglophone ne peut pas être capable de l’utiliser. Cependant, notre intention est d’engager des associés de différentes cultures en utilisant différentes langues. Cela permettra de maximiser le nombre de personnes qui peuvent apprendre à partir des matériaux.

 

Quel est l’objectif réel du projet de centre DASTUR?

COLOMBIRAN est une entreprise sociale multinationale pour aider à l’amélioration et le développement des aspects de la vie de nos communautés au Canada et d’autres pays d’immigrants. Ces membres peuvent avoir les temps difficile pour leurs premières années pour obtenir l’accès aux médecins et aux spécialistes de la santé, surtout si leurs emplois à temps partiel ne peuvent pas couvrir la santé complémentaire et la couverture médicale au-delà des couvertures provinciales de la santé publique. La santé de nos membres de la communauté est important pour tout le monde, car une communauté saine contribuera à une nation saine et le pays en bonne santé. Nous espérons et nous croyons fermement que dane le course  de  temps,  ce projet fera une différence dans la sensibilisation dans nos sociétés , et aidera les gens à apprendre et à agir envers leurs bien-être.

 

Les gens, peuvent-ils contacter directement les associés du centre DASTUR?

Par tous les moyens! Les associés du centre DASTUR sont automatiquement promus gratuitement dans notre site web pour montrer notre reconnaissance envers leurs contributions. Si n’importe qui est intéressée à communiquer avec eux ou pour le suivi des visites médicales, ils sont invités à le faire. En fait, cela est un moyen légitime et avantages mutuels pour les associés, de commercialiser leurs produits et services aux membres de la communauté.

 

Comment COLOMBIRAN choisir les associés participants?

Nous nous félicitons de la lettre d’intérêt et de demandes de renseignements par courrier électronique. Les associés doivent être en mesure de démontrer une certaine expérience de la présence des médias sociaux ou ils doivent avoir un site web riche, pratique juridique, et la volonté d’allouer un certain temps au public chaque mois. Nous nous attendons à un minimum d’une ou deux contribution (matériaux  auto-écrits ou des liens vers de bonnes ressources d’Internet en référence) par mois. Nous préférons avoir des associés de différentes cultures hispaniques et persans, ainsi que d’autres cultures canadiennes si nécessaire. Pour éviter les conflits d’intérêts entre les associés, nous préférons et ont tendance à engager des associés de section similaire, de différentes villes ou pays. Premier arrivé premier servi. Envoyer à info@colombiran.ca

 

Les associés du projet 808 (centre de DASTUR), pourraient-ils aussi participer dans le projet 303, Centre de Rabais?

Absolument! Ceci est une excellente idée de servir encore plus de nos membres de la communauté et aussi obtenir une promotion professionnelle dans les quatre langues du site. S’il vous plaît lire les informations générales disponibles sous  CENTRE de REDUCTION  pour vous assurer de se qualifier. Si une institution (et non des individus) comme une clinique ou un centre médical coopère avec COLOMBIRAN sur deux des projets, il sera automatiquement qualifiée en tant que filiale sans but lucratif avec nous. Dans ce cas, leur nom et leur information seront également ajoutés sur notre Page d’Affiliation , et une annonce officielle seront publiés dans notre site Web et largement diffusés dans les groupes de médias sociaux appropriés et connexes.

 


Cliquez ci-dessous pour visiter

Centre Virtuel DASTUR

 

dastur


SOUSCRIRE

  Facebook Twitter Telegram logo 

SUSCRIBIR

 


co50.25

Proyecto 808

Centro de Salud DASTUR a su servicio!

DASTUR es un acrónimo en lengua persa que significa “Conocimiento de la salud física y mental”. Este es nuestro proyecto 808, uno de los principales proyectos de COLOMBIRAN bajo los grupos de series 800.

 

Centro Virtual del Conocimiento de 

Salud del Cuerpo y Alma

[ DASTUR ]

 

¿Cómo funciona?

COLOMBIRAN cooperará con algunos expertos (en el sector de la salud física y mental, así como el estilo de alimentación saludable), que están activos en las redes sociales. Vamos a animar a los expertos a presentar tesis o compartir con nosotros, su Información práctica y el conocimiento de la experiencia. Vamos a publicar la información en beneficio de los miembros de nuestras comunidades.

 

¿Qué secciones se incluirán en el centro DASTUR?

El centro virtual DASTUR se iniciará con seis secciones: 1) Médico de la salud 2) La salud dental 3) Ayuda social y asesoramiento 4) Psicología y salud mental 5) Médico expertos practicantes (quiropráctica, la fisioterapia, la terapia de masaje, etc.) 6) La alimentación saludable y consejos para la salud natural.

 

¿Cuáles son los socios del centro DASTUR?

Nuestra preferencia es tomar ventaja de la cooperación y la experiencia de los miembros comunidades COLOMBIRAN en Canadá y en todo el mundo. Eso significa que preferimos asociados de las culturas de habla-persa (Irán, Afganistán, Tayikistán) y asociados de los países latinoamericanos e hispanos. En el caso de que no podemos encontrar estas colaboradoras en el momento oportuno, vamos a participar los profesionales y expertos de cualquier otras culturas.

 

 

Gelareh Ghadirzadeh, Veganism and Healthy Eating Expert, Producer of Anaare Sabz Vegan Seris, Germany

 

 

¿Cuál será el idioma del contenido de centro de salud DASTUR?

Nuestra preferencia es los 4 idiomas del sitio. Animamos a todos los asociados para proporcionar a sus contenidos en inglés o francés, al lado de su lengua materna. Sin embargo,  si sólo comparten recursos en su propia lengua materna, todavía es suficientemente bien.

 

¿Cuál será la naturaleza de los contenidos en el centro DASTURE?

Esto depende de los recursos disponibles para los socios participantes. Si son ya fuerte en el uso de los medios sociales y los recursos multimedia (archivos de audio, canales de vídeo de youtube, etc) será, por supuesto, mucho más fácil y práctico para nosotros para compartir los recursos. De lo contrario, siempre pueden enviar o compartir simplemente materiales de literatura tales como artículos informativos.

 

¿Quién puede beneficiarse de los materiales publicados en el centro DASTUR?

Prácticamente todos los que conoce el lenguaje de los mensajes o materiales! En este momento, no tenemos los voluntarios o recursos para traducir los mensajes o entradas de los asociados participantes. Así que si, por ejemplo, si un buen artículo médico se publica en Persa única, por desgracia, la audiencia hispana o Inglés no puede usarlo. Sin embargo, nuestra intención es involucrar a los asociados de diferentes culturas que utilizan diferentes idiomas. Esto maximizará el número de personas que pueden aprender de los materiales.

 

¿Cuál es el verdadero objetivo del proyecto del centro de DASTUR?

COLOMBIRAN es una empresa social multinacional para ayudar con la mejora y el desarrollo de los aspectos de la vida de nuestras comunidades en Canadá y en otros países de inmigración. Tales miembros pueden tener un tiempo difícil para sus años iniciales para obtener acceso a los médicos y expertos en salud, especialmente si sus puestos de trabajo a tiempo parcial pueden no cubrir la cobertura médica más allá de las coberturas de salud provinciales públicas. La salud de nuestros miembros de la comunidad es importante para cada uno porque una comunidad saludable contribuirá a una nación sana y un país saludable. Esperamos y creemos firmemente que con el tiempo, este proyecto hará una diferencia en la sensibilización en nuestra sociedad y ayudará a la gente a aprender su bienestar.

 

¿Alguien puede contactar directamente con los socios del centro DASTUR?

¡Por todos los medios! Los socios del centro DASTUR serán promovidos automáticamente de forma gratuita en nuestra página web para mostrar nuestro agradecimiento hacia sus contribuciones. Si alguna persona está interesada ponerse en contacto con ellos o para el seguimiento de las visitas médicas, que son bienvenidos a hacerlo. De hecho, esta es una manera legítima y de beneficio mutuo para los asociados, para comercializar sus productos y servicios a los miembros de la comunidad.

 

¿Cómo elegir COLOMBIRAN los asociados que participan?

Esperamos carta de interés y consultas por correo electrónico. Los asociados deben ser capaces de demostrar un cierto fondo de la presencia en los medios sociales o deben tener un sitio web rico, práctica legal, y la voluntad de asignar un tiempo para públicos cada mes. Esperamos un mínimo de uno o dos contribución (materiales auto-escrita o enlaces a buenos recursos de Internet con referencia) por mes. Preferimos tener asociados de diferentes culturas hispanas y persa, así como otras culturas canadienses si es necesario. Para evitar conflictos de interés entre los asociados, preferimos a involucrar a los asociados de sección similar, de diferentes ciudades o países. Orden de llegada. Puede escribir a info@colombiran.ca

 

Podrían socios del proyecto 808 (centro DASTUR), también participan en el proyecto 303, Centro de Descuento?

¡Absolutamente! Esta es una excelente idea para servir aún más a nuestros miembros de la comunidad y también obtener un ascenso profesional en cuatro idiomas del sitio. Por favor, lea la información general disponible bajo CENTRO de DESCUENTO para asegurarse de que va a calificar. Si cualquier institución (no individuos) tal como una clínica o centro médico coopera con COLOMBIRAN en dos de los proyectos, se constituye automáticamente una filial sin fines de lucro con nosotros. En este caso, también se añadieron su nombre y la información bajo nuestro página Afiliados, y un anuncio formal se publicarán en nuestra página web, y serán ampliamente distribuidas en grupos de medios sociales apropiadas y relacionadas.


Haga clic abajo para visitar

 Centro Virtual DASTUR

dastur


 

SUSCRIBIR

  Facebook Twitter Telegram logo 

مشترک شوید

 

 


ir50.25png

مرکز  مجازی  دانستنیهای  سلامت   تن  و  روان

دانستنیهای  سلامت  تن  و  روان  =  دستور 

اين مرکز مجازی براى اطلاع رسانى و پاسخ به نيازهاى پزشکی و سلامت عمومى تازه مهاجران و دانشجويان ساكن كانادا و آن دسته از تازه شهروندان ايرانى-كانادايى یا لاتین-کانادایی  تهيه گرديده كه بعلت دلايل مختلف هنوز دسترسى مستقيم و راحت به پزشكان و دندان پزشكان خانوادگى در كانادا نداشته و يا بخاطر اشتغال بطور پاره وقت يا در شركتهاى خصوصى كوچك هنوز از پوشش بيمه هاى بهداشتى و درمانى  مطلوب براى معالجات و درمانهاى بدنى و روانى برخوردار نيستند

كوشش كلمبيران  در يك حركت عام المنفعه و غير انتفاعى بر آن است تا تعدادى از متخصصان مجرب در حوزه هاى مختلف بهداشت و سلامتى جسم و روح ( تن و روان)  را که در شبکه های اجتماعی دارای روابط عمومی قوی و حضور پررنگ تری می باشند به همکاری تشویق نماید كه مايلند،  يا از اين توانايى برخوردارند،  كه ضمن همكارى افتخارى با وبسايت كلمبيران هر از چند گاهى متعهدانه با ارسال نوشتارهاى تخصصی كوتاه و يا گردآوری و ارائه لينكها و مراجع معتبر، خوانندگان و اعضاى جامعه مجازى كلمبيران را در جريان آخرين تجارب و يافته هاى  حوزه تخصص خويش قرار داده و با گسترش و نشر دانسته ها و اطلاعات گرانقدر پزشكى و بالينى خود بین عموم فارسی زبانان  و اقوام هیسپانیک كانادا، كمك مؤثرى در زمينه حفظ سلامت و بهداشت عمومى و يا بهتر از آن عامل بزرگى در رشد آگاهى  مخاطبين براى ” پيشگيرى قبل از نياز به درمان” باشند

 

از ديگر مطلوبات و اهداف صفحه يا مركز مجازى دستور (دانستنيهاى سلامت تن و روان) در وبسايت كلمبيران آن است كه زمينه اى فراهم سازد تا  در صورت اعلام آمادگى داوطلبان  گرامى و ارجمند مورد همكارى با اين مركز، مخاطبين و اعضاى كلمبيران چه اتباع  فارسی زبان و چه  هیسپانیک و لاتین تبار و يا اصولا هر علاقمند يا نيازمند اطلاعات از بين شهروندان و ساكنين كانادايى كه به هر دليل با وبسايت ما تعامل دارد بتواند برخى سوالات و نگرانيهاى عمده  پزشكى و پيراپزشكى و بالينى خود را كه هنوز لاينحل باقى مانده است  براى متخصصين و مشاورين همكار و مرتبط با “مركز دستور”  در قالب ايميلهاى كوتاه ارسال نمايند تا توسط متخصص هر حوزه حتى المقدور پاسخ و راهنمايى يا ارائه مراجع و لينكهاى حقيقى يا مجازى داده شود. البته موفقيت اين هدف در گرو آن است كه سؤالات و ايميلهاى ارسالى با نگارشى كلى و عمومى ارائه شوند كه  پرسش و پاسخ هر دو با كمترين نياز به تغييرات و تعديل از سوى متخصصين و مشاورين قابل انتشار در وبسايت باشد تا حداكثر افراد امكان رجوع و استفاده از آن را بيابند . بديهى است بر حسب زبان مورد استفاده در ايميل وارده (فارسى يا انگليسى)  پاسخ نيز به همان زبان خواهد بود  و كلمبيران اميدوار است در راستاى اهداف  سازمانى خود، زمينه اى فراهم آورد كه مخاطبين و اعضا لاتين تبار و اسپانیولی زبان نیز بتوانند با ارسال سوالات خود به زبان مشترك سايت (انگليسى)،  از امكانات و ظرفيتهاى مركز مجازى دستور بهره گيرند

همگام با رشد و توسعه كمى و كيفى اين مركز و جذب  مشاوران و متخصصان افتخارى و داوطلب  از شهرهاى مختلف كانادا و در حوزه هاى مختلف مرتبط با فضاى كارى “دستور” طبيعتا با نوعى ادبيات و واژگان فنى پزشكى و پيراپزشكى فزاينده مواجه خواهيم شد كه با انتشار اين واژگان و معادل آن در زبان دوم، اميدواريم خدمت  مفيد و رايگان ديگرى به مخاطبين عزيز كلمبيران ارائه نماييم. همانطور كه حتما بيشتر فارسى زبانان و بخصوص تازه مهاجرين و تازه واردين كانادا  با اين چالش مواجه شده اند اين است كه بدليل محدوديات زبانى امكان گفتگو و استنباط مطلوب دو طرفه بين بيمار فارسى زبان و فرد معالج كانادايى وجود ندارد. بدين ترتيب كه هنگام توصيف نوع و جزييات درد يا بيمارى فرد بيمار نمى تواند با انتخاب واژگان صحيح ، منظور واقعى و حالت خاص درد و بيمارى را بدرستى به پزشك يا فرد درمانگر و مشاور منتقل نمايد و متقابلا مشاور يا فرد معالجه گر نيز فارغ از اينكه به جزئيات كامل مشكل و درد و يا ناراحتى بيمار پي برده يا فقط يك ايده كلى از درد و حالت واقعى بيمار بدست آورده باشد، ممكن است در ارائه روش درمان يا جزييات و مراحل قدم به قدم  دوره معالجه يا طرز استفاده از دارو و يا ابزارهاى  بالينى يا طرز انجام حركات و تمرينات  مربوط به معالجات بدنى و پيراپزشكى از واژگان و اصطلاحات مرسوم و رايج پزشكى در زبان انگليسى استفاده نمايد كه فهم كامل آن و در نتيجه قابليت بكارگيرى موفقيت آميز توصيه هاى درمانى مشاور و پزشك كه معمولا حتى مهم تر از دارو يا كليت درمان نسخه شده يا تجويز شده مى باشد، براى بيمار فارسى زبان با دامنه لغات خارجى محدود از معمول ميسر نباشد. قطعا در اختيار بودن يك واژه نامه غير رسمى و اصطلاحا كلينيكى  براى مخاطبين براى  مراجعات احتمالى بعدى به پزشكان و مراكز درمانى كانادايى بسيار سودمند خواهد بود

 


 حوزه ها و زمينه هاى كلى مركز دستور كه كلمبيران مايل به همكارى افتخارى متخصصين و مشاورين در آن زمينه ها می باشد، در حال حاضر مشتمل بر شش زمینه می باشد

یک –  پزشكى عمومى و بيماريهاى مربوط به انواع زيرمجموعه هاى تخصصى

 دو –  دندان پزشكى عمومى  (پيشگيرى و تئوری درمانهای اولیه)  و سایر بيماريهاى تخصصى دهان و دندان

سه –  پيراپزشكى و توانبخشی تخصصی و اطلاع رسانی و آگاهی بخشی پیرامون آن نظیر آگاهی بخشی خدماتى، ارتباطى، مشاوره اى، آموزشى، پژوهشى  درباره انواع بیماریها و درمانهای مربوط به دردها و عارضه های فیزیکی و بدنی و ماهیچه ای و استخوانی نظیر خدمات  کایروپراکتیک، فیزیوتراپی، ماساژتراپی و غیره

چهار-  مشکلات و مسائل روحی و اعصابی مربوط به روابط عاطفی، روابط کاری و اجتماعی، اختلافات زوجین و  مسائل زناشویی، و روابط  والدین و فرزندان که به مدد کاری اجتماعی و مشاوره تخصصی نیاز دارد

 پنج –  انواع بيماريهاى روان پریشی،  فكرى و احساسى  در کودکان، مردان، زنان، خانواده ها  (با ریشه فردى و خانوادگى) كه به مشاوره درمانى، روانشناختى،  روان  پزشكى  و روان کاوی  تخصصی و علمی نياز دارد

 شش – اطلاع رسانی ؛ آموزش و آگاهی رسانی توسط متخصصین و تحصیل کردگان در زمینه علوم تغذیه، ارزشهای غذایی و گیاهی ، تغذیه صحیح، حفظ سلامتی و شادابی بدن  به روشهای طبیعی و یا تغذیه به روشهای خام گیاهخواری


برای رجوع به مرکز مجازی دستور

روی شکل زیر کلیک کنید

dastur


درباره پروژه 808؛ مرکز مجاری دستور

این پروژه ؛ یکی از مهمترین پروژه های سری 800 در شاخه  پروژه های بهداشت و شلامت عمومی و غذایی افراد جامعه می باشد

طرز کار

کلمبیران از همکاری علمی و تخصصی داوطلبانه و افتخاری تعدادی از پزشکان، دندان پزشکان و متخصصین علوم  غذایی و سلامتی و توان بخشی و نیز همکاری مسئولانه و نوع دوستانه صاحب نظران امور مختلف  سلامت طبیعی و عمومی و تغذیه سالم  بویژه تغذیه وگانیسم (خام گیاهخواری) استقبال می نماید. کلمبیران بطور دو هفتگی یا ماهانه، مطالب و تحقیقات جدید تولید شده یا گردآوری شده توسط همکاران مرکز دستور را  به نفع استفاده عام و افزایش آگاهیهای سلامت عمومی جامعه منتشر می نماید

مرکز دستور دارای چه بخشهایی می باشد؟

در حال حاضر و نقطه شروع، مرکز مجازی دستور مشتمل بر شش بخش زیر خواهد بود

 یک – درمان عمومی و تخصصی   دو – دندانپزشکی و بیماریهای دهان و دندان      سه- ممدکاری اجتماعی و مشاوره فرد و خانواده    چهار- روان شناسی علمی و تخصصی و بیماریهای ذهنی    پنج – پیراپزشکی و درمان دردها و عارضه های بدنی   شش- علوم غذایی، سلامت خوراکی و تغذیه سالم، سلامت عمومی و طبیعی

همکاران مرکز مجازی دستور کلمبیران چه فرد یا موسساتی هستند؟

ارجحیت بر استفاده و بکارگیری متخصصان و صاحب نظران فارسی زبان و ایرانی تبار ( شامل ایران، افغانستان، و تاجیکستان)  و همچنین متخصصان و همکاران هیسپانیک و لاتین تبار ( اسپانیولی زبان) می باشد. در صورت عدم دسترسی به این گونه همکاران و یا عدم آمادگی از افراد و متخصصان فارسی زبان و هیسپانیک، از متخصصین و صاحب نظران سایر فرهنگ ها با زبان های انگلیسی و فرانسه نیز استفاده خواهد شد

Azadeh Tabatabaei, Registered Social Worker and Counsellor, Canada

زبان اصلی مطالب و محتوای گفتارهای مرکز دستور کدام است؟

زبان مطالب بستگی به زبان مادری یا زبان مورد انتخاب همکاران هر بخش و هر زمینه خواهد داشت.  علاقه کلمبیران به چهار زبانه بودن  این مرکز است لیکن طبیعتا چالشهای مختلفی در این راه وجود دارد.  انتظار ما از همکاران مرکز دستور آن است تا در صورت توان  مطالب و مقالات یا فایلهای چند رسانه ای زمینه تخصصی خود را  علاوه بر زبان مادری به یکی از زبانهای رسمی کانادا ( انگلیسی یا فرانسوی) نیز تولید یا گردآوری نمایند. لیکن در صورت عدم این امکان، هم چنان از دریافت مطالب به یک زبان مطلوب و مقدور ایشان نیز استقبال می نماییم

دامنه و طبیعت مطالب و گفتارهای  مورد انتشار در مرکز دستور چیست؟

این موضوع به نحوه کار تخصصی همکاران بستگی دارد. متخصصان و مشاورانی که در وبسایت و شبکه های اجتماعی خود از فایل ها و مطالب چند رسانه ای استفاده می نمایند می توانند براحتی بیشتر این موارد را با ما و خوانندگانمان همرسانی نمایند. در عین حال همکاران مرکز دستور می توانند به قلم خود مطالب و مقالات جدیدی  تهیه کرده و یا از میان آخرین یافته های علمی و تجربی و تخصصی منتشر شده و محبوب در فضای اینترنت، بهترین و به روز ترین و متناسب ترین  مطالب را گردآوری و  با ذکر منبع یا منابع اصلی ارائه نمایند. در صورت  نیاز می توانند این نوشتار ها را با ترجمه  خلاصه یا عکسهای مرتبط اضافی ( با شرط رعایت قوانین کپی رایت) و یا هر گونه توضیحات تکمیلی همراه نمایند

چه افرادی می توانند از مطالب مرکز دستور بهره برداری نمایند؟

آحاد مردم و هر کس به  اینترنت و وبسایت کلمبیران و یا شبکه های اجتماعی آن دسترسی دارد.  بطور کلی، زبان پستها و مطالب مورد اتشار تنها  عامل محدود  کننده افراد می باشد. مثلا اگر  یک مقاله یا فیلم جالب و مفید به زبان اسپانیایی توسط یک همکار هیسپانیک این مرکز ارائه شود طبیعتا ممکن است  فارسی زبانان و بطور کلی اقوام غیر هیسپانیک مخاطب ما نتوانند از مطالب آن پست بخصوص که در وبسایت منتشر خواهد شد بهره برداری نمایند.  با این وجود تلاش ما  بر آن است تا در مرور زمان با جلب همکاری متخصصان و مشاوران مختلف از فرهنگها و زبانهای گوناگون بر غنای هر چه بیشتر این مرکز بیافزاییم. ضمنا از  همکاری داوطلبانه مترجمین متبحر یا دالرالترجمه ها ی مرتبط برای ترجمه بعضی پست ها و مطالب ارزشمند به سایر زبانهای سایت استقبال می گردد. امتیاز معرفی این مترجمین و همکاران افتخاری در  ترجمه و نشر مطالب نیز  در وبسایت کلمبیران محفوظ می باشد

هدف غایی پروژه مرکز مجازی دستور کدام است؟

کلمبیران یک سوشیال انترپرایز چند ملیتی عام المنفعه است که برای توسعه زمینه های مختلف زندگی مهاجرین فارسی زبان و هیسپانیک و لاتین تبار در سطح کانادا و جهان تلاش می نماید. فلسفه کلمبیران کمک به ایجاد پیوند و آشنایی بین ملل این اقوام و فرهنگها و توسعه زندگی اجتماعی فرهنگی سیاسی اقتصادی ایشان در کشور جدید است. طبیعتا مسئله سلامت و بهداشت عمومی و غذایی افراد جامعه میلیونی کلمبیران در کانادا و نیز جوامع  چند میلیونی هیسپانیک و فارسی زبان پراکنده در سطح جهان که احتمالا دسترسی کامل و بهینه به  ظرفیت های پزشگی و اطلاعات عمومی درمانی کشور های جدید خود ندارند، در کانون اهمیت ما قرار دارد. اصولا  بهداشت و سلامت  افراد یک جامعه برای همگان مهم است زیرا  کامیونیتی های سالم  تشکیل دهنده جوامع و شهرهای سالم و در نتیجه تشکیل دهنده کشور و ملت سالم می باشند. ما با ایجاد مرکز عام المنفعه دستور قصد داریم سهمی هرچند کوچک در کمک به ارتقای سلامت و بهداشت عمومی افراد جوامع خود در هر کجای جهان که ممکن است به تدریج مخاطب کلمبیران بگردند، ایفا نماییم

آیا مخاطبین و خوانندگان سایت و یا سوشیال مدیا، قادر و یا مجاز به برقراری ارتباط مستقیم  با همکاران مرکز دستور می باشند؟

مسلما همین طور است! اصولا  یکی از راههای  قدردانی کلمبیران بخاطر همکاری داوطلبانه و افتخاری با ما و صرف بخشی از اوقات کاری و شخصی خود برای حفظ تماس و هماهنگی با ما جهت کمک نوع دوستانه و بدون چشمداشت به آحاد مردم جامعه و یا جهان، معرفی کسب و کار حرفه ای این عزیزان است تا در صورت نیاز و علاقه افرادی از جامعه که به خدمات  تخصصی عملی این همکاران  نیاز بیشتر یا مبرمی دارند، امکان آشنایی با حرفه و موقعیت مکانی و زمانی ایشان را داشته باشند و در صورت لزوم و آمادگی طرفین، خود راسا به برقراری تماس و انجام جلسات معاینه یا مشاوره یا راهنمایی بیشتر مبادرت ورزند. بعضی از همکاران ممکن است قادر باشند  به سوالات عمومی و کلی از طریق  دریافت پیام و ایمیل  در پستها و گفتارهای بعدی پاسخ دهند  و یا برای آن افرادی که نیاز به مشاوره و درمان حضوری یا فردی دارند ، چه از طریق  جلسات آنلاین و یا حضور فیزیکی در مطب و کلینیک در شهر مشترک مربوطه، نسبت به    تماس و پیگیری شخصی و معاینات و تماسهای بعدی از نوع بیمار و پزشک  یا بیمار و مشاور، اقدام نمایند. بدیهی است کلمبیران هیچ گونه نظارت و دخالتی در این  امور نخواهد داشت

معیارهای کلمبیران کانادا در انتخاب همکاران مرکز دستور کدام است؟

ما از دریافت ایمیل و تماس خصوصی  علاقمندان به همکاری با این مرکز استقبال می نماییم، زیرا خود الزاما فرصت زمانی و امکانات جستجو و تماس اولیه را با مراکز و یا مشاوران و متخصصان نداریم. ممکن است تا تکمیل شدن ظرفیت اولیه همکاران در فواصل زمانی مختلف این پست یا یادآوری های کوتاهی در وبسایت و شبکه های اجتماعی منتشر و تکرار نماییم. در نهایت  طبیعتا اولویت انتخاب و انجام همکاری بخصوص در صورت  وجود متقاضی با همان زبان و در یک شهر یا یک منطقه از شهری کوچک، با متقدمین در تماس خواهد بود. به جهت ملاحظات اخلاقی  و رعایت انصاف  در مورد حق  قانونی و طبیعی همکاران برای  حفظ یا رشد مشتریان خود ، ممکن است از پذیرش درخواست های بعدی در یک موضوع تخصصی خاص و یا با همان زبان موجود معذور باشیم.   ترجیح ما بر آن است که متخصصان و صاحب نظران و مشاوران مختالف از شهرها و یا کشورهای مختلف با مرکز دستور  همکاری نمایند. این باعث پرهیز از اصل تضاد منافع بین همکاران احتمالی یک ناحیه یا یک شهر خواهد شد. در عین حال فلسفه این مرکز یک فلسفه عام المنفعه و انسانی است و اطمینان داریم  افراد و یا موسساتی که مایل به همکاری باشند، قاعدتا  از خلق و خوی خاص کمک به همنوعان و هم زبانان و هم میهنان برخوردار بوده و مسایل متعارف مربوط به امور کسب و کار و رقابت های شغلی در مرتبه های  بسیار پایین تری  در نزد ایشان برخوردار است. به علاقمندان مایل به همکاری توصیه می نماییم در اسرع وقت  تقاضای خود را به وبسایت کلمبیران ایمیل نمایند

ضمنا همکاران و متخصصانی که در حال همکاری حرفه ای و افتخاری با سایر شرکای معنوی کلمبیران – مانند رادیو فارسی زبان نماشوم در اتاوا – می باشند، از اولویت بیشتری برخوردار بوده و در این رهگذر، کلمبیران از همکاری و پشتیبانیهای فنی و معنوی بیشتر شرکای معنوی خود نیز بهره خواهد جست

بخشی از گفتارهای تخصصی همکاران مرکز دستور در رادیو نماشوم – اولین شریک معنوی کلمبیران – نیز پخش گردیده اند که کلمبیران و رادیو نماشوم با همکاری متقابل، مشترکا این مطالب را در مرکز دستور نیز منتشر خواهند نمود

آیا همکاران پروژه 808، مرکز دستور، می توانند همزمان با پروژه 303، مرکز تخفیف کلمبیران نیز همکاری نمایند؟

مسلما ! در واقع  این یک روش عالی و حرفه ای و ضمنا نوع دوستانه و خداپسندانه از طرف چنین مراجع و همکاران احتمالی می باشد که  با هر دو پروژه مهم و عام المنفعه مذکور همکاری و مشارکت فعال داشته باشند. زیرا علاوه بر اجر  معنوی و دعای خیر مردم و مصرف کنندگان ( در این حالت بیماران و دردمندان)  بخاطر آموزش دیدن رایگان و حرفه ای  توسط مطالب مرکز دستور،  از میزان معینی تخفیف نیز جهت مراجعات احتمالی به مطب یا کلینیک همکاران مزکور برخوردار می گردند. از نقطه نظر بازاریابی،  همکاران فعال و مشارکت کننده در مرکز تخفیف، به هر چهارزبان وبسایت در صفحه اختصاصی خود ذیل مرکز تخفیف  معرفی خواهند شد که این امر می تواند در میان مدت کمک  قابل توجهی به رشد و حفظ مشتریان ایشان بخصوص از بازار ها و فرهنگهای دیگر  بنماید. ضمنا  چنانچه یک  موسسه رسمی ثبت شده و حقوقی ( و نه افراد حقیقی) همزمان هر دو پروژه مذکور کلمبیران را پشتیبانی نمایند، بطور خودکار شرایط اضافه شدن ذیل لیست شرکای معنوی کلمبیران را  پیدا خواهند نمود. در این صورت کلمبیران با افتخار نام و اطلاعات ایشان را به  فهرست موجود شرکای معنوی  خود اضافه نموده و طبق روال رسمی و حرفه ای خود، یک پست رسمی در این باره در وبسایت منتشر و آن را در مقیاس وسیع در گروههای مرتبط و متناسب در سوشیال مدیای فارسی زبانان و لاتین تباران کانادا و یا حوزه فعالیت  شریک معنوی خود منتشر خواهد نمود


مشترک شوید

  Facebook Twitter Telegram logo 

SUBSCRIBE


 

You may also like...