OP-ED: British Columbia And Proportional Representation – La Representación Proporcional En CB – بیانیه رسمی دولتِ بی سی: تغییرِ نظامِ اِنتخابات و نمایندِگی تناسُبی


***

TOP

***

HOME – L’ACCUEIL – INICIO – صفحه نخست

SITE MAP – نقشه سایت

***

 English – Français – Español – فارسی 

***

PROJECT 401

Proportional representation focuses on cooperation and puts people at the center of our politics
La représentation proportionnelle met l'accent sur la coopération et place les gens au centre de nos politiques
La representación proporcional se centra en la cooperación y pone a las personas en el centro de nuestra política
نمایندگی تناسبی بر همکاری متمرکز است و مردم را در مرکز سیاستگذاری قرار می دهد

English

HOMESITE MAPPROJECTS

IMPORTANT NOTE

This article is neither a paid advertisement nor a voluntary promotion of BC's current NDP government. To learn about the reasons and conditions of having such governmental key public messages, please refer to the post below, or read this post about projects series 400s.


Opinion-Editorial

***

BC Premier and President of the Executive Council

***

Proportional Representation

By John Horgan, Premier of BC

***
Will be uploaded shortly. Sorry for inconvenience.
***

Media Contact: Mahdiyar Biazi ; Tel  250-356-0997


PROJECT 401

Previously Published Articles

www.colombiran.ca/BC


HOMESITE MAPPROJECTS

Back to Top – Retour au Sommet – Volver Arriba – بازگشت به بالا


© BCNDPCaucus


Project 499

For or Against!?

In maximum 4 x 99 = 396 words, let us know if you are FOR or AGAINST this formal Op-Ed of the BC government? Support your comments with links of solid facts, verifiable statistics, official records, and factual news published in major provincial or national media. Submit by email to info@colombiran.ca, with subject line: Project 499

A select of articles, may be published (and shared all across the Internet and social media), under our project X-99For or Against, under political projects of 499.  You could ask us to publish your article under your name, or under condition of anonymity. If you are not familiar yet with our project X-99, you can use the link above to read its post.


   


Français

L’ACCUEIL – CARTE DU SITE – PROJETS

Désolé! Français non disponible pour le moment
Nous accueillons des associées volontaires comme Conjoint(e) du Projet pour traduction et administration. 
info@colombiran.ca 

PROJET 401

Tous les articles déjà publiés 

www.colombiran.ca/BC


NOTE IMPORTANTE

COLOMBIRAN invite les francophones et les hispaniques du Canada intéressés à lire ces éditions officielles en français ou en espagnol, à communiquer avec le gouvernement de la Colombie-Britannique, et à leur demander de nous fournir des traductions pour publier dans le cadre de ce projet.

Cet article n'est pas une publicité payante. Il ne s'agit pas non plus d'une promotion volontaire de l'actuel gouvernement néo-démocrate de la Colombie-Britannique.

La livraison des messages clés dans la langue maternelle des Canadiens d'origine ethnique ira un long chemin pour montrer que nos politiciens montrent du respect et de l'appréciation à nos communautés. Il permettra également à un plus grand nombre de membres de la famille et de nouveaux Canadiens naturalisés de se familiariser avec la politique canadienne et de s'y intéresser. À ce titre, ils peuvent devenir capables d'assumer leurs responsabilités citoyennes et de contribuer à façonner le paysage politique du Canada.

COLOMBIRAN fournit des projets distincts (numéros 401 à 413) à chaque province et territoire du Canada, afin qu'ils puissent communiquer avec leurs citoyens locaux et les membres de la communauté dans plus de langues, dans le cadre de ces projets. Ces projets sont gratuits et se limitent à refléter la position officielle et les messages du «gouvernement du jour» dans chaque province et territoire du Canada. Cependant, les oppositions officielles et les autres partis ou politiciens peuvent également profiter gratuitement d'autres projets disponibles ou créer leur propre projet dans la catégorie des projets de la série 400s, afin d'appuyer de la même façon, plus des Canadiens d'autre origin, dans leurs langues respectives. Certaines conditions s'appliquent. Veuillez lire cet article pour plus de détails.

***

Media Contact: Mahdiyar Biazi ; Tel  250-356-0997


L’ACCUEIL – CARTE DU SITE – PROJETS

Back to Top – Retour au Sommet – Volver Arriba – بازگشت به بالا


About Projects 400

À propos de Projects 400

Sobre proyectos 400

درباره روژه های سِری چهارصد


COLOMBIRAN NETWORKS

RÉSEAUX DE COLOMBIRAN

 

REDES DE COLOMBIRAN

شبکه های کلمبیران


© BCNDPCaucus


Español

co50.25

INICIO – MAPA DEL SITIO – PROYECTOS

¡Lo siento! Español no disponible por el momento
Damos la bienvenida a los asociados voluntarios como Asistente de Proyectos para traducción o para administración de este proyecto.
 info@colombiran.ca

PROYECTO 401

Todos los artículos ya publicados

www.colombiran.ca/BC


NOTA IMPORTANTE

COLOMBIRAN invita a los francófonos y a los hispanos de Canadá que estén interesados ​​en leer estas ediciones oficiales en francés o español, para contactar al gobierno de Columbia Británica y pedirles que nos proporcionen las traducciones para que podamos publicarlas en este proyecto.

Este artículo no es un anuncio pagado. Tampoco es una promoción voluntaria del actual gobierno NDP de Columbia Británica. 

Entregar los mensajes clave en el idioma nativo de los canadienses étnicos será un gran avance para demostrar que nuestros políticos muestran respeto y aprecio a nuestras comunidades. También hará que sea más fácil y más posible para más miembros de la familia y nuevos canadienses naturalizados aprender (y participar) en la política canadiense. Como tales, pueden ser capaces de cumplir con sus responsabilidades ciudadanas y contribuir a la configuración del panorama político de Canadá. 

COLOMBIRAN proporciona proyectos separados (números 401 a 413) a todas y cada una de las provincias y territorios de Canadá, de modo que puedan comunicarse con sus ciudadanos locales y miembros de la comunidad en más idiomas, bajo estos proyectos. Estos proyectos son gratuitos y se limitan a reflejar la postura oficial y los mensajes del "gobierno del día" en cada provincias y territorios canadienses. Sin embargo, oposiciones oficiales y otros partidos o políticos, también pueden aprovechar (sin cargo) otro proyecto disponible o crear su propio proyecto en la categoría de series de proyectos 400s, para llegar de manera similar a canadienses duales en sus respectivos idiomas nativos. Algunas condiciones aplican. Por favor, lea esta publicación para más detalles.

***

Media Contact: Mahdiyar Biazi ; Tel  250-356-0997


INICIO – MAPA DEL SITIO – PROYECTOS

Back to Top – Retour au Sommet – Volver Arriba – بازگشت به بالا


فارسی

صفحه نخست – نقشه سایت – پروژه ها

***

توضیح مهم درباره این پُست

این مقاله یک آگهی تبلیغاتی و تجاری از دولت نیو دموکراتیک استان بریتیش کلمبیا نیست و همچنین با علاقه جانبدارانه و داوطلبانه نیز در وبسایت کلمبیران کانادا منتشر نشده است. برای دانستن دلایل و شرایط انتشار این نوع پیامهای عمومی و دیدگاه های رسمی دولت ها و سیاستمداران کانادا در وبسایت رسمی بنگاه چند ملیتی توسعه اجتماعی کلمبیران، به پُست زیر و یا به معرفی پروژه های سری چهارصد در اینجا رجوع نمایید


دولت بریتیش کلمبیا

 دیدگاه و بَیانیه رَسمی

جان هورگان، نخست وزیر استان بریتیش کلمبیا

***

نمایندگی تناسبی بر مردم متمرکز است

نوشته جان هورگان، رئیس دولت بریتیش کلمبیا

 

این پاییز، ساکنان بریتیش کلمبیا برای تغییر سیاست‌ ما شانسی تاریخی دارند. برای داشتن سیستمی که در آن رأی هر فرد به حساب بیاید

من به سیستم انتخاباتی نمایندگی تناسبی و دولتی عادلانه‌تر و پاسخگوتر با نتایجی بهتر برای مردم، رأی خواهم داد

نمایندگی تناسبی دقیقاً همان معنی را می‌دهد. هر نسبت، یا سهمی از آرا که هر حزبی نصیبش می‌شود، به همان تعداد هم صاحب کرسی در مجلس می‌شود. این سیستمی است که توسط تعدادی از باثبات‌ترین و مترقی‌ترین کشورهای دنیا استفاده می‌شود و من امیدوارم که وقتی این پاییز آرا شمارش شود، بی‌سی به جایگاه خود در میان آن دسته کشورها ملحق شود

برای مدتی طولانی، سیستم رأی‌گیری قدیمی و منسوخ ما قدرت بسیار زیادی را در دستان افراد معدودی قرار داده است. سیستمی که به قطبی‌شدن و تعصبات افراطی می‌انجامد. مردم را بیگانه می‌پندارد و موجب می‌شود که تعداد بسیار زیادی از مردم حس کنند که رأی آن‌ها به‌حساب نمی‌آید. نرخ رأی‌دهندگان همین‌طور پایین می‌رود و جوانان مشارکتی نمی‌کنند

اخیراً شخصی از من پرسید: «بزرگ‌ترین تغییر با وجود دولت نمایندگی تناسبی چیست؟» پاسخ ساده است: مردم را در خط اول و در مرکز قرار می‌دهد

ما پیش از این بارها شاهد چنان شرایطی در بی‌سی و در سرتاسر کانادا بوده ایم که باعث می شود دولت ها بتوانند صد در صدِ قدرت را با بُردنِ تنها حدود پنجاه درصد آرای مردم، از آنِ خود کنند.این همان چیزی است که موجب می شود مردم اعتقاد خود را به دموکراسی از دست بدهند. اما تحت سیستم انتخابات نمایندگی تناسبی، دولت ها دیگر نخواهند توانست بدون داشتن آرای کامل مردم؛ مالک تمام قدرت و دولت شوند  

نمایندگی تناسبی بر مردم متمرکز است

دولت‌هایی که بر اساس نمایندگی تناسبی انتخاب می‌شوند، بهتر انعکاس‌دهندهٔ چندگونگی مردمی‌اند که آن‌ها را نمایندگی می‌کنند. آن‌ها زنان و رنگین‌پوستان بیشتری انتخاب می‌کنند. آن‌ها قدرت بیشتری – نه کمتر – به مناطق دورافتاده و روستایی می‌دهند. انتخابات آن‌ها، خصوصاً در میان قشر جوان، شاهد افزایش رأی‌دهندگان است

از همه مهم‌تر، احزاب آن‌ها در دولت با هم برای مردم کار می‌کنند. فضای کمتری برای گستاخ و غیرمسئول بودنِ احزاب وجود دارد. دولت‌هایی که تحت سیستم نمایندگی تناسبی انتخاب می‌شود، کاری را مجبورند بکنند که بسیاری از ما روزانه آن را انجام می‌دهیم؛ کار کردنِ‌ با یکدیگر برای آنکه امور به انجام برسد

بخشی از این، یعنی کار کردن با مردمی با عقاید و ارزش‌های گوناگون – که به اعتقاد من کار خوبی‌ است – و بی‌سی اِن‌دی‌پی و بی‌سی گرین نشان داده‌اند که وقتی با هم کار کنند، کارهای بزرگی می‌تواند برای مردم انجام شود. اینکه دیگر احزاب هم به صدای مردم گوش بدهند، دولت را قوی‌تر می‌کند و از آن نمایندهٔ واقعی‌تری می‌سازد و این برای دموکراسی و برای بی‌سی خوب است

اگر شما معتقدید که دولت باید برای مردم کار کند، اگر شما معتقدید که کار کردن با یکدیگر دولت را قوی‌تر می‌کند و اگر شما معتقدید که هر رأیی باید به‌حساب آورده شود، پس من از شما می‌خواهم که این پاییز در رأی به سیستم نمایندگی تناسبی به من ملحق شوید

***

Media Contact: Mahdiyar Biazi مهدیار بیاضی 250-356-0997


پروژه چهارصد و یک

کلیّه مقالات منتشر شده ذیل این پروژه در لینک زیر

www.colombiran.ca/BC


صفحه نخست – نقشه سایت – پروژه ها

Back to Top – Retour au Sommet – Volver Arriba – بازگشت به بالا


© BCNDPCaucus


   


About Projects 400

À propos de Projects 400

Sobre proyectos 400

درباره روژه های سِری چهارصد


پروژه ۴۹۹

موافق یا مخالف؟ لَه یا عِلَیه؟

در حداکثر ۳۹۶ کلمه، نتیجه حاصل ضرب عدد ۴ ، به نشانه پروژه های سیاسی سِری چهارصد، ضرب در۹۹ مربوط به پروژه ایکس ۹۹)، دیدگاه یا تحلیل موافق یا مخالف خود را درباره این بیانیه رسمی دولت بریتیش کلمبیا که به قلم شخصی نخست وزیر استان، آقای جان هورگان، نگاشته شده، به کلمبیران ارسال نمایید. سعی کنید دیدگاه ها و نظرات خود را با ارائه لینک های معتبر به اسناد و حقایق موجود در سایتهای مرجع، آمارهای رسمی منتشر شده و قابل بررسی در وبسایت موسسات و یا وزارت خانه های آمار، گزارشات رسمی دولتی یا بانکی، و یا لینک اخبار رسمی منتشر شده در رسانه های معتبر و مرجع استانی یا سراسری، مُستند نمایید. می توانید مقاله یا تحلیل سیاسی خود را به ایمیل به نشانی زیر ارسال نمایید. لطفا بر روی خط عنوان، عبارت پروژه ۴۹۹  را درج نمایید

info@colombiran.ca

***

***

برخی از مقالات یا دیدگاه های واصله ممکن است با نام شما (یا امضا محفوظ در صورت درخواست شما) ذیل پروژه های ۴۹۹ بطور یک پُست مستقل و رسمی در وبسایت کلمبیران منتشر شده و مطابق با رویه تمام پُستهای رسمی سایت، در اینترنت و منتخبی از گروههای مرتبط در شبکه های اجتماعی فارسی زبانان یا غیر ایرانیان کانادا (بسته به زبان نگارش شما)  بازنشر گردد. اگر با پروژه ایکس – نَوَد و نُه آشنا نیستید، می توانید از لینک بالا برای خواندن پُست مربوط به آن استفاده کنید


COLOMBIRAN NETWORKS

RÉSEAUX DE COLOMBIRAN

 

REDES DE COLOMBIRAN

شبکه های کلمبیران


HOME – L’ACCUEIL – INICIO – صفحه نخست

SITE MAP – نقشه سایت


You may also like...