New Project 1150; Supporting Canadian Red Cross – Apoyando A La Cruz Roja Canadiense – پروژه جدید؛ کُمک به صلیبِ سُرخِ کانادا


COLOMBIRAN

HOME – L’ACCUEIL – INICIO – صفحه نخست

SITE MAP – نقشه سایت

***

 English – Français – Español – فارسی 

***

PROJECT 1150

 Let's support the appeals of the Canadian Red Cross
Soutenons les appels de la Croix-Rouge canadienne
Apoyemos las peticiones de la Cruz Roja Canadiense
استمدادهای صلیب سرخ کانادا را اجابت و حمایت کنیم

English

HOME – SITE MAP – PROJECTS

***

About Project 1150

We are pleased to introduce a new project in our website, through which our communities will have an opportunity to engage and support the domestic, national, or international appeals of Canadian Red Cross.  

 

Why would COLOMBIRAN Support Canadian Red Cross? 

The Canadian Red Cross has played a significant role in Canadian society for over 120 years. It is is a Canadian humanitarian charitable organization, and one of 190 national Red Cross and Red Crescent societies throughout the world, making up the world’s largest humanitarian network – also known as the International Red Cross and Red Crescent Movement.

The Canadian Red Cross has long-term development programs in the regions of the Americas (including North America, Central America, Latin America, and South America), Asia, the Middle East, and North Africa.

COLOMBIRAN Inc. is a multicultural social enterprise primarily dealing with and serving a large community of Hispanic/Latin American residents of Canada, along with the Canadian Persian-speaking communities. Combined together, these communities are coming from over 25 countries and based on latest available statistics and estimates, shape a combined 2 million population of Canada. Nearly for all of them, the mother native language, or the first/second official state language of their old countries, is either Spanish or Persian. (In Brasil, Spanish is well understandable and used after the state language of Portuguese, and in some areas of Afghanistan where Persian is not the first official language, it is still widely used as the second formal language after the Pashtoo language.)  

 

 

Currently COLOMBIRAN is the only Canadian Organization with a mandate to showcase the cultural richness and to support the social and economical development of this particular community whereas it can eventually reach-out to them rapidly in their respective languages through hundreds of large closed and private groups within the social networks, as well as the exclusive networks and mailing address of its various partners and affiliates.

Given such large population of Canada have still millions of loved ones and extended family members “back home” in their countries of origin, COLOMBIRAN believes that it is a strategic idea to be stand-by and ready to engage and support the Canadian Red Cross during the major international emergencies arising in the so-called “Back-Home” of its relevant community members. Then, at such critical times, it could update, mobilize and further coordinate among the targeted and affected ethnic Canadian communities who may anxiously need or wish to maximize their donations to the Red Cross Society when Canada is involved in related International Relief Programs.

As such, COLOMBIRAN is considering to start one or a few pilot projects over time, to evaluate the functionality of this initiative. We believe once the pilot project could be turned into a formal and ongoing program, it will then benefit and boost the efforts of Canadian Red Cross in maximizing its impact in fundraising for its share to offer at time of international disasters, while our community members would benefit of extra services, coverage, synergy, and overall supports and care toward doing their best to send their financial aids to their old fellow citizens back home.  

 

First Pilot Project; 1150-1

We will be starting this initiative to response to the current (as at early April 2019) Red Cross appeal for Iran Flood campaign. We have created a specific hashtag for this project as #IranFloodCanada and have developed a dedicated web-page for this very first project (number 1150-1) under the 1100-series.

You an click here to go that page. If the project is still ACTIVE and OPEN TO DONORS, you may still have a chance to make a donation to help with tens of thousands of people who evacuated and further lost their houses as a result of recent massive floods in Iran.  

 

Next Steps

Once and if some some success and momentum is seen in running this project, COLOMBIRAN can enhance it to Community Event Fundraising across Canada. At that point, based on the overall long-term and strategic plans of our organization, we would be able to recruit, train, and further empower the community members and/or interested individuals, to help them as volunteer leads, play some community and social role towards managing and delivering various joint projects and programs, in partnership with Red Cross Canada.

Such objective will also satisfy our other strategic organizational goals (under Economical Development Category, projects of 300-Series), to help, support, and further empower our community members and young Canadians with the experiences and skills learned and developed during the execution of events and programs, to become ready for seeking their first paid employment or for seeking better and new career opportunities to ultimately upgrade and develop  their social status in Canada as their new home.  

 

Why 1150 and 1150-1!?

Our projects come within categories of 100 numbers interval. Our projects under 1100-series are related to Fund-Raising activities for social cause. Individual Projects can get any available number within their respective categories, whereas the popular or more public projects may get the roundest or easier numbers, if sill available.

Any given project may have several sub-projects, in this case project 1150-1, as the very first in the batch. Sometimes half of the projects in certain categories may be dedicated to our Hispanic/Latin American branch, while the other half be preserved for our Persian community branch. If this happens to be the case in this particular category, then the project 1150 could be considered the middle-ground or the bridge project!

***

HOME – SITE MAP – PROJECTS

Back to Top – Retour au Sommet – Volver Arriba – بازگشت به بالا

 English – Français – Español – فارسی 


COLOMBIRAN NETWORKS

RÉSEAUX DE COLOMBIRAN

   

 REDES DE COLOMBIRAN

شبکه های کلمبیران


 Français

L’ACCUEIL – CARTE DU SITE – PROJETS

***

À propos du projet 1150

Nous sommes heureux de présenter un nouveau projet grâce auquel, nos communautés auront la possibilité de participer aux appels lancés par la Croix-Rouge canadienne aux niveaux national, national et international.  

 

Pourquoi COLOMBIRAN soutient-il la Croix-Rouge canadienne? La Croix-Rouge canadienne joue un rôle important dans la société canadienne depuis plus de 120 ans. Il s’agit d’un organisme de bienfaisance humanitaire canadien et l’une des 190 sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge dans le monde, formant le plus grand réseau humanitaire au monde, également connu sous le nom de Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.

La Croix-Rouge canadienne a des programmes de développement à long terme dans les régions des Amériques (compris l’Amérique du Nord, l’Amérique centrale, l’Amérique latine et l’Amérique du Sud), l’Asie, le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord.

COLOMBIRAN Inc. est une entreprise sociale multiculturelle qui s’adresse principalement à une vaste communauté de résidents canadiens d’origine hispanique et latino-américaine du Canada, ainsi qu’aux communautés de langue persanophone du Canada.

Ensemble, ces communautés proviennent de plus de 25 pays et, selon les dernières statistiques et estimations disponibles, forment une population combinée de 2 millions de personnes au Canada, où pour la plupart d’entre elles, la langue maternelle ou la première langue officielle de l’État, sinon deuxième langue officielle de leurs anciens pays, l’espagnol ou le persan. (Au Brésil, l’espagnol est bien compris et utilisé après la langue officielle du portugais et dans certaines régions de l’Afghanistan où le farsi – le persan – n’est pas la première langue officielle, il est encore largement utilisé comme deuxième langue officielle après la langue pachtoune)

Actuellement, COLOMBIRAN est la seule organisation canadienne ayant pour mandat de mettre en valeur la richesse culturelle et de soutenir le développement social et économique de cette communauté. Nous pouvons éventuellement les contacter rapidement dans leurs langues respectives via des centaines de grands groupes fermés et privés au sein des réseaux sociaux, ainsi que via les réseaux exclusifs et l’adresse postale de ses différents partenaires et affiliés.  

 

 

 Au Canada, cette population de locuteurs hispaniques et persans a encore des millions de membres de la famille élargie dans leur pays d’origine. Ainsi, COLOMBIRAN estime qu’il est judicieux et stratégique d’être prêt à intervenir et à soutenir la Croix-Rouge canadienne lors des urgences internationales majeures survenues dans les anciens pays des membres de sa communauté.

En ces temps critiques, nous pourrions mettre à jour, mobiliser et coordonner davantage les communautés ethniques canadiennes touchées qui pourraient avoir besoin ou souhaiter maximiser leurs dons à la Croix-Rouge lorsque le Canada participera à des programmes internationaux de secours connexes. À ce titre, COLOMBIRAN envisage de lancer un ou quelques projets pilotes au fil du temps afin d’évaluer les fonctionnalités de cette initiative.

Nous croyons qu’une fois le projet pilote transformé en programme officiel et permanent, il profitera et renforcera les efforts de la Croix-Rouge canadienne pour maximiser son impact sur la collecte de fonds, alors que bénéficier de services supplémentaires, d’une couverture, d’une synergie, ainsi que d’un soutien global et de la volonté de faire de leur mieux pour envoyer leurs aides financières à leurs anciens citoyens dans leurs pays respectifs  

 

Premier projet pilote; 1150-1

Nous lancerons cette initiative pour répondre à l’appel en cours (début avril 2019) de la Croix-Rouge à la campagne contre les inondations en Iran. Nous avons créé un hashtag spécifique pour ce projet (#IranFloodCanada) et nous avons développé une page pour ce premier projet (numéro 1150-1) de la série 1100.

S’il vous plaît cliquez ici pour aller à cette page. Si le projet est toujours ACTIF et OUVERT AUX DONNEURS, vous pouvez toujours faire une donation pour aider des dizaines de milliers de personnes qui ont été évacuées et ont encore perdu leur maison à la suite des récentes inondations massives en Iran.  

 

Pourquoi umero 1150 et 1150-1!?

Nos projets entrent dans les catégories de 100 numéros d’intervalle. Nos projets de la série 1100 sont liés à des activités de financement pour des causes sociales. Les projets individuels peuvent obtenir tous les numéros disponibles dans leurs catégories respectives, et les projets les plus populaires ou les plus publics pouvant alors obtenir des numéros plus simples, le cas échéant.

Tout projet peut avoir plusieurs sous-projets, dans ce cas le projet 1150-1, ce que est le tout premier project du lot! Parfois, la moitié des projets de certaines catégories peut être consacrée à notre branche hispanique / latino-américaine, tandis que l’autre moitié est préservée pour notre branche communauté perse. Si tel est le cas dans cette catégorie, le projet 1150 peut être considéré comme un projet de compromis ou un projet de pont!

***

L’ACCUEIL – CARTE DU SITE – PROJETS

Back to Top – Retour au Sommet – Volver Arriba – بازگشت به بالا

 English – Français – Español – فارسی 


COLOMBIRAN NETWORKS

RÉSEAUX DE COLOMBIRAN

   

 REDES DE COLOMBIRAN

شبکه های کلمبیران


Español

Flags of the Union of South American Nations.gif

INICIO – MAPA DEL SITIO – PROYECTOS

***

Acerca del Proyecto 1150

Nos complace presentar un nuevo proyecto que permite a nuestras comunidades tener la oportunidad de participar y apoyar las peticiones nacionales o internacionales de la Cruz Roja Canadiense.  

 

¿Por qué COLOMBIRAN apoya a la Cruz Roja Canadiense?

La Cruz Roja Canadiense ha desempeñado un papel importante en la sociedad canadiense por más de 120 años. Es una organización caritativa humanitaria canadiense y una de las 190 sociedades nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja en todo el mundo, que conforman la red humanitaria más grande del mundo, también conocida como Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja.

La Cruz Roja Canadiense tiene programas de desarrollo a largo plazo en las regiones de las Américas (incluyendo América del Norte, América Central, América Latina y América del Sur), Asia, Medio Oriente y África del Norte.

COLOMBIRAN Inc. es una empresa social multicultural que trata principalmente con una gran comunidad de residentes hispanos / latinoamericanos de Canadá, junto con las comunidades canadienses de habla persa.

Combinadas, estas comunidades provienen de más de 25 países y, según las últimas estadísticas y estimaciones disponibles, conforman una población combinada de 2 millones de habitantes de Canadá, donde casi todos ellos son la lengua materna o el primer idioma oficial del estado; El segundo idioma oficial de sus antiguos países, es el español o el persa. (En Brasil, el español es bien comprensible y se usa después del idioma estatal del Portugués, y en algunas áreas de Afganistán donde el farsi -o persa- no es el primer idioma oficial, todavía se usa ampliamente como el segundo idioma formal después del idioma Pashtoo) Actualmente, COLOMBIRAN es la única organización canadiense con el mandato de mostrar la riqueza cultural y apoyar el desarrollo social y económico de esta comunidad en particular.

Eventualmente, podemos llegar a ellos rápidamente en sus respectivos idiomas a través de cientos de grandes grupos cerrados y privados dentro de las redes sociales, así como a través de las redes exclusivas y la dirección de correo de sus diversos socios y afiliados.  

 

 

 Esta población de oradores hispanos y persas en Canadá tiene todavía millones de familiares en sus países de origen. Por lo tanto, COLOMBIRAN cree que estar preparado y listo para participar y apoyar a la Cruz Roja Canadiense durante las principales emergencias internacionales que surgen en los antiguos países de sus miembros relevantes de la comunidad, será una buena idea estratégica.

En tiempos tan críticos, podría actualizar, movilizar y coordinar aún más entre las comunidades étnicas canadienses afectadas que pueden necesitar o desear ansiosamente maximizar sus donaciones a la Sociedad de la Cruz Roja cuando Canadá participa en programas de ayuda internacional relacionados. Como tal, COLOMBIRAN está considerando iniciar uno o unos pocos proyectos piloto a lo largo del tiempo, para evaluar la funcionalidad de esta iniciativa.

Creemos que una vez que el proyecto piloto se convierta en un programa formal y continuo, se beneficiará y aumentará los esfuerzos de la Cruz Roja Canadiense para maximizar su impacto en la recaudación de fondos para su parte en el momento de desastres internacionales, mientras que los miembros de nuestra comunidad Beneficios de servicios adicionales, cobertura, sinergia y apoyos generales y cuidado para hacer todo lo posible para enviar sus ayudas financieras a sus ciudadanos en sus respectivos países antiguos.  

 

Primer proyecto piloto; 1150-1

Comenzaremos esta iniciativa para responder al apelacion actual (a principios de abril de 2019) de la Cruz Roja para la campaña Inundación de Irán. Hemos creado un hashtag específico para este proyecto como #IranFloodCanada y hemos desarrollado una página web específica para este primer proyecto (número 1150-1) bajo la serie 1100.

Por favor haga clic aquí para ir a esa página. Si el proyecto aún está ACTIVO y ABIERTO A LOS DONANTES, tal vez pueda considerar hacer una donación para ayudar a decenas de miles de personas que fueron evacuadas y perdieron sus casas como resultado de las recientes inundaciones masivas en Irán.

 

¿Por qué los números 1150 y 1150-1?

Nuestros proyectos están dentro de categorías de intervalo de 100 números. Nuestros proyectos de la serie 1100 están relacionados con actividades de recaudación de fondos para causas sociales. Los proyectos individuales pueden obtener cualquier número disponible dentro de sus respectivas categorías, donde proyectos populares o más públicos pueden obtener números redondos o más fáciles, si aún hay disponibilidad.

Cualquier proyecto puede tener varios subproyectos, en este caso el proyecto 1150-1, como el primero en el lote! A veces, la mitad de los proyectos en ciertas categorías pueden estar dedicados a nuestra sucursal hispana / latinoamericana, mientras que la otra mitad debe conservarse para nuestra rama de la comunidad persa ¡Si este es el caso en esta categoría en particular, entonces el proyecto 1150 podría ser considerado el proyecto de terreno intermedio o como un proyecto-puente!

***

INICIO – MAPA DEL SITIO – PROYECTOS

Back to Top – Retour au Sommet – Volver Arriba – بازگشت به بالا

 English – Français – Español – فارسی 


COLOMBIRAN NETWORKS

RÉSEAUX DE COLOMBIRAN

   

 REDES DE COLOMBIRAN

شبکه های کلمبیران


فارسی

  

صفحه نخست – نقشه سایت – پروژه ها

***

درباره پروژه 1150

با خرسندی به اطلاع می رسانیم که وبسایت کلمبیران کانادا از این پس میزبان پروژه جدیدی در همکاری آزمایشی با صلیب سرخ کانادا خواهد بود که اجازه می دهد اعضای جوامع مورد دسترس کلمبیران، شامل فارسی زبانان و لاتین تباران مقیم کانادا و یا حتی خارج از کانادا، در کنار هر فرد یا نهادی که در هر کجای جهان به امکانات پرداخت وجوه مالی بانکی بطور آنلاین دسترس دارد، بتواند در صورت علاقه، در کارزارهای مالی صلیب سرخ بخصوص در زمان وقوع بحران ها و حوادث تلخ  در ابعاد وسیع، مشارکت نماید

شاید در حال حاضر که بدلیل تحریمهای یکطرفه آمریکا، نظام مالی ایران قادر به دریافت کمکهای مالی مستقیم مردم و سازمانهای مقیم خارج از کشور نسیت، و بخصوص در زمانهایی مشابه زمان وقوع سیلاب های ویرانگر نوروز سال 1398 در سراسر ایران، چنین خبری، یک خبر خوش برای ایرانیان مقیم خارج و مرهمی بر درد هموطنان داخل میهن باشد

 

چرا نهاد بزرگ و ثروتمند صلیب سرخ کانادا باید از سوی سازمان کوچک ونوپای کلمبیران حمایت شود!؟ 

صلیب سرخ کانادا برای بیش از یکصد و بیست سال در جامعه کانادا نقش بسیار مهمی ایفا کرده است. این نهاد، در کانادا بعنوان یکی از معتبرترین و محبوب ترین سازمان های خیریه و بشردوستانه به شمار می رود و در کنار 190 نهاد صلیب سرخ و هلال احمر در سرتاسر جهان، یکی از بازیگران اصلی در بزرگترین شبکه جهانی سازمانهای دارای فعالیت بشردوستانه می باشد که بواسطه سطح درآمد و رفاه نسبی بالای شهروندان کانادایی، همچنین کمکهای مستقیم دولتی که مازاد بر کمکهای مالی مردمی دریافت می نماید، بعنوان یکی از اعضای ثروتمند و بخشاینده در بین کشورهای عضو  دارای شهرت می باشد

صلیب سرخ کانادا همچنین دارای قدمت طولانی در اجرای برنامه های توسعه آمیز بلند مدت در مناطق وسیعی از جهان از جمله سراسر قاره آمریکا (شامل آمریکای شمالی، مرکزی، لاتین و آمریکای جنوبی)، قاره آسیا، خاورمیانه و بخشهایی در قاره آفریقا بویژه در شمال این قاره می باشد

 

 

***

کلمبیران کانادا، یک بنگاه چندفرهنگی و چندملیتی توسعه اجتماعی که بنا بر ماهیت ذاتی خود و اهداف سازمانی اش، عمدتا با جوامع مهاجر و مقیم فارسی زبان و اسپانیایی زبان (اقوام هیسپانیک از کشور اسپانیا و کشورهای حوزه آمریکای جنوبی و لاتین) سرو کار دارد. بر روی هم، این جوامع مهاجر در کانادا از بیش از 25 کشور هیسپانیک و فارسی زبان گِرد هم آمده اند و بنا بر آخرین آمارها و تخمین های موجود، جمعیت این دو جامعه بر روی هم در مجموع بالغ بر دو میلیون مهاجر و شهروند دوگانه کانادایی می باشد. نقطه اشتراک فرهنگی و اجتماعی این دو جمعیت، بطور جداگانه برای خود، زبان مادری آنهاست که در یک سو زبان اسپانیایی، زبان رسمی اول همه این کشورها (بجز برزیل که زبان اول پرتغالی و زبان دوم اسپانیایی است)، و در سوی دیگر زبان فارسی، زبان مادری یا اول یا دوم (بعد از پشتو در بخشهایی از افغانستان) نزد همه مهاجران ایرانی، افغانستانی، و تاجیکستانی مقیم کانادا می باشد

در حال حاضر، بنگاه کلمبیران تنها سازمان رسمی و به ثبت رسیده کانادایی و یا در سطح جهان است که ماموریت اصلی سازمانی آن، نمایش غنای فرهنگی و دستاورهای اجتماعی، و نیز حمایت و کمک برای توسعه اجتماعی و اقتصادی و پیشرفت و ارتقای عمومی این جامعه خاص و هدف در کشور میزبان می باشد. برای این مهم، کلمبیران از امکانات منحصربه فرد خود، شامل یک وبسایت و شبکه های اجتماعی رو به رشد چهارزبانه و همکاری داوطلبان کلیدی در چندین کشور مرتیط در آمریکای و جنوبی، و همچنین دسترسی اختصاصی به صدها گروه بسته و خصوصی در شبکه های اجتماعی اقوام هیسپانیک و فارسی زبان کانادا در کنار گروههای فراوان فرانسوی و انگلیسی می باشد. به موازات رشد سازمانی و همکاری های رو به رشد با سایر نهادها و سازمانهای همسو و هم هدف و دسترسی به مخاطبین شرکای معنوی و تجاری جدید، کلمبیران به دامنه بزرگتری از مخاطبین در سطح کشور کانادا و حتی ورای آن خواهد رسید و در نتیجه دارای پتانسیل بالایی برای اطلاع رسانی سریع و بهینه در زبان مادری مخاطبین خود می باشد

 

 

جمعیت دو میلیونی اسپانیایی زبانان و فارسی زبانان مقیم کانادا، طبیعتا دارای یک عقبه بزرگ چندین میلیونی از اقوام و بستگان و عزیزان خود در کشورهای قدیمی می باشند. به همین خاطر است که ما در کلمبیران اعتقاد داریم، قرار گرفتن در کنار صلیب سرخ جهانی به حالت نیمه آماده باش با روشن نگاه داشتن اجاق این پروژه، یک فکر خوب و استراتژیک است؛ زیرا به ما اجازه می دهد در زمانهای سخت وقوع بلایای آسمانی و قهریه در مقیاس وسیع، در کمترین زمان بتوانیم با تعامل نزدیک و فوری با واحدهای مربوطه در صلیب سرخ، کارزاهای مالی آن نهاد را برای تامین هرچه بیشتر کمکهای مردمی از سطح داخل و خارج از کانادا در بین اعضای جوامع خود در سراسر کشور به موقع پشتیبانی نماییم

به همین منظور، در حال حاضر، شروع یک یا چند پروژه آزمایشی و اولیه را برای امکان سنجی بلندمدت و استراتژیک این طرح در نظر داریم

ما اعتقاد داریم زمانی که این پروژه های آزمایشی با پیدا شدن نقاط ضعقف و قوت خود در طول زمان، به برنامه ها و پروژه های دایمی و مستمر تبدیل شوند، بدون شک در افزایش اهدای مبالغ مالی بیشتر از سوی شهروندان جامعه همسوی خود در سطح کشور و یا خارج از کانادا، نقش بزرگی خواهند داشت. در عین حال، چنین دستاوردی به یقین برای شهرونان و مهاجران این جوامع در داخل کانادا نیز بسیرا مطلوب خواهد بود؛ زیرا از طریق نیروی هم افزایی و مشارکت جمعی و گسترده تر در حداقل زمان ممکن، امکان جمع آوری کمکهای مالی بیشتر و در نتیجه کمک بیشتر و سریعتر به عزیران و هموطنان خود در داخل کشورهای مادر  در اندازه و سرعت به مراتب چشمگیرتری حاصل خواهد شد و نهایتان این تنها چیزی است که اهمیت دارد و مورد خواست و نیاز هموطنان می باشد

 

اولین پروژه آزمایشی؛ پروژه شماره 1-1150

قرار بود این پروژه آزمایشی در اولین زمانی که نیروهای صلیب سرخ جهانی قادر به ورود و کمک به بحران جاری در کشور ونزوئلا باشند، از شاخه هیسپانیک سازمان کلمبیران آغاز گردد. متاسفانه سیل وسیع و مرگبار ایران در نوروز سال 1398، جان عده ای از هموطنان را در ایام تعطیلات سال نو گرفت و ضمنا خسارات گسترده ای (برآوردهای اولیه بالغ بر پانزده هزار میلیارد تومان) بر جا گذاشت

از این رو، علیرغم مشکلات فنی و غیرفنی مختلف و فقدان نیروی داوطلب و کاری لازم، بدون فوت وقت از اولین روز اعلام سیل در شیراز در سوم فروردین، تماس خود با صلیب سرخ را آغاز و ضمن درخواست رسمی از ایشان برای درنظر گرفتن اجرای کارزار کمک مالی و ایجاد یک کانال مالی ویژه و موقت برای انتقال وجوه درسایه تحریم ها و بسته بودن حسابتهای هلال احمر ایران در خارج از کشور، آمادگی خود را برای کمک در امر اطلاع رسانی گسترده تر اعلام نمودیم و آماده گشتیم تا به محض ثبت احتمالی استمداد بین المللی ایران، در کمک به اطلاع رسانی و مطلع ساختن همشهریان بیشتری در خارج از کشور که شرایط پرداخت آنلاین در وبسایت های جهانی را دارند،  همکاری آزمایشی خود را با ایشان به پیش انداختیم تا شاید بتوانیم در افزایش

از آنجا که مطابق ضوایط صلیب سرخ، کشورهای عضو نمی توانند بدون وجود و ثبت درخواست استمداد رسمی بین المللی از طرف کشور حادثه دیده، هیچ گونه اقدام برای جمع آوری کمکهای مالی مردمی را در کشورهای ثالث شروع نمایند و از طرف دیگر دولت و یا سازمان هلال احمر ایران نیز در تسلیم نمودن چنین استمداد رسمی تردید و تاخیر می نمود، کلید خوردن این کارزار با سه هفته تاخیر آغاز گردید

***

نهایتا، خواسته یا ناخواسته، این پروژه اکنون با شروع از کارزار مالی سیل ایران کلید خورده است و برای اطلاع رسانی درباره آن، هشتگهای انگلیسی و فارسی زیر را به همشهریان و افراد نیکوکار و سازمان های ذیربط پیشنهاد می نماییم تا از طریق همه طرفهای در حال فعالیت بتوانند یکدیگر را با این هشتگ ها از پیشرفت کارزارهای مختلف محلی در سطح کانادا آگاه سازند

#IranFloodCanada

سیل_ایران_کاناد#

همچنین صفحه مخصوص با نام پروژه 1-1150 در وبسایت کلمبیران گشوده شده تا به محض آماده شدن شرایط پرداخت مالی آنلاین در وبسایت صلیب سرخ کانادا، آدرس و لینک آن را از طریق صفحه این پروژه بین همشهریان و هموطنان مختلف مقیم خارج از کشور به اشتراک گذاریم. امید که نیکوکاران بیشتری از این فرصتِ باز بودن پنجره ارسال کمک مالی به سیل ایران در سایه تحریم ها، استفاده نموده و به این کارزار کمک نمایند. برای دسترسی به لینک کارزار و اهدای کمک مالی آنلاین لطفا اینجا را کلیک کنید

 

چرا شماره 1150 و 1-1150؟

پروژه های وبسایت کلمبیران در سری های صد تایی دسته بندی شده اند. پروژه های ذیل سری 1100 پروژه های مرتبط با فعالیت های تامین مالی جمعی (تاماج) برای مقاصد خیریه اجتماعی و یا عام المنفعه می باشند.  در هر شاخه صدتایی از پروژه ها، پروژههای سرگروه می تواند دارای هر شماره ای باشند که هنوز استفاده نشده و البته برای پروژه های معروف تر یا پرمخاطب تر، در صورت موجود بودن از شماره های سرراست تر استفاده می گردد

هر پروژه سرگروه مانند پروژه 1150 که به صلیب سرخ اختصاص یافته، ممکن است چند یا چندین پروژه زیرگروه داشته باشند. به همین خاطر طبیعتا پروژه کمک به کارزار سیل ایران از اولین شماره موجود در  زیر گروه پروژه 1150 برخوردار گردیده است

در بعضی از دسته بندی های صدتایی برای پروژه ها، ممکن است نیمی از شماره ها برای جامعه فارسی زبان مخاطب سازمان و نیمی دیگر برای پروژه های مرتبط با شاخه هیسپانیک سازمان در همان رسته  یا دسته بندی محفوظ بماند. چنانچه قرار بود در پروژه های سری 1100 همین اتفاق رخ دهد، آنگاه پروژه 1150 را می توان در مرز این پروژه ها و پروژه مشترک برای هر دو جامعه فارسی زبان و اسپانیایی زبان در نظر گرفت

***

صفحه نخست – نقشه سایت – پروژه ها

Back to Top – Retour au Sommet – Volver Arriba – بازگشت به بالا

 English – Français – Español – فارسی 


COLOMBIRAN NETWORKS

RÉSEAUX DE COLOMBIRAN

   

 REDES DE COLOMBIRAN

شبکه های کلمبیران


You may also like...