ادغام بیشتر با کامیونیتی لاتین تباران کانادایی؛ دهمین شریک معنوی جامعه کلمبیران – Latino Canadian Community; Our 10th and Last Affiliate of 2016


***

Introducing our 10th Affiliate: Latino Canadian Community

Voici notre 10e affilié: la communauté canadienne latino-américaine

Presentamos nuestro décimo afiliado: Comunidad latina canadiense

معرفی دهمین شریک معنوی کلمبیران؛ کامیونیتی لاتین تباران کانادایی 


Jaime O. Martinez, Founder and Executive Director of Latino Canadian Community in London, Ontario, Canada


ca50.25

The Latino Canadian Community (LCC) is a non-profit organization dedicated to create opportunities for the Latino immigrants by promoting and developing the Latino talent.

COLOMBIRAN is very excited and honored to have found the opportunity to establish this nonprofit collaboration with LCC, which will allow the two entities get known in the alternate communities and cultures.

LCC is our 10th and last affiliate in 2016, ever since COLOMBIRAN began its affiliation program on March 2016.

We invite our fanz to like and follow the formal page of LLC in Facebook to stay in touch with them and see their posts in their news feed over the time

***

LCC’s Facebook page, link updated on March 15, 2018


© Latino Canadian Community


La Communauté Latino-Canadienne est un organisme sans but lucratif voué à la création d’opportunités pour les immigrants latino-américains en favorisant et en développant les talents latins.

COLOMBIRAN est très excitée et honorée d’avoir trouvé l’opportunité d’établir cette collaboration à but non lucratif avec LCC, ce qui permettra aux deux entités de se faire connaître dans leurs communautés et cultures.

LCC est notre 10ème et dernière filiale en 2016, depuis que COLOMBIRAN a commencé son programme d’affiliation en mars 2016.


© Latino Canadian Community


COLOMBIRAN NETWORKS

RÉSEAUX DE COLOMBIRAN

 

REDES DE COLOMBIRAN

شبکه های کلمبیران


co50.25

Latino Canadian Community es una organización sin fines de lucro dedicada a crear oportunidades para los inmigrantes latinos mediante la promoción y el desarrollo del talento latino.

COLOMBIRAN está muy emocionado y honrado de haber encontrado la oportunidad de establecer esta colaboración sin fines de lucro con LCC, que permitirá que las dos entidades sean conocidas en sus comunidades y culturas.

LCC es nuestro décimo y último afiliado en 2016, desde que COLOMBIRAN comenzó su programa de afiliación en marzo de 2016.


© Latino Canadian Community


ir50.25png

کامیونیتی لاتین تباران کانادایی، یک سازمان غیر انتفاعی ثبت شده در شهر لندن، استان انتاریو، می باشد که در سال 2012 توسط شهروند کانادایی کلمبیایی تبار، هِیمه مارتینِز، جهت ایجاد فرصت برای مهاجران لاتین تبار و نیز به منظور معرفی و ترویج استعدادهای لاتین تباران مقیم استان انتاریو و کانادا تاسیس گردیده است

 کلمبیران، برقراری این ارتباط و ایجاد دوستی و همکاری های فرهنگی اجتماعی ما بین جوامع فارسی زبان و جوامع لاتین تبار بیشتر را مغتنم شمرده و افتخار دارد تا همچنان به تلاش بیشتر برای افزایش کمّی و کیفی این گونه مراودات و تعاملات فرهنگی و اجتماعی مابین اقوام و ملل گوناگون مهاجر که باعث شناخت و معاشرت و خلق فرصت های بیشتر هنری اقتصادی ورزشی اجتماعی بین جوامع متکثر کانادایی خواهد شد، ادامه دهد

این شراکت غیرانتفاعی، دهمین و آخرین همکاری کلمبیران در سال 2016 با یک نهاد رسمی و مرتبط می باشد. از زمان شروع برنامه همکاریهای بلند مدت و غیرانتفاعی کلمبیران با سایر شرکت ها، سازمانها، نهادها، و مجموعه های فعال در زمینه توسعه و رساندن خدمات غیرانتفاعی به جوامع همسوی فارسی زبان و یا هیسپانیک در کانادا که در ابتدای مارس همین سال (2016) آغاز گردیده، تنها  ده ماه می گذرد. به یاری خدا برنامه شراکت و همکاری های معنوی کلمبیران با مجموعه های مرتبط در سال جدید و سالهای پیش رو همچنان با جدیت دنبال خواهد شد


© Latino Canadian Community


COLOMBIRAN NETWORKS

RÉSEAUX DE COLOMBIRAN

 

REDES DE COLOMBIRAN

شبکه های کلمبیران


 

You may also like...