سالِ گُذَشته؛ هَمین ماه – Last Year; This Month (Nov. 2017) – Año Pasado; Este Mes (Nov. 2017) – Année Dernière; Ce Mois-Ci!


***

HOME – L’ACCUEIL – INICIO – صفحه نخست

SITE MAP – نقشه سایت

***

PROJECT 105 

A look at COLOMBIRAN; a year ago!
Un regard sur COLOMBIRAN; il y a un an!
¡Un vistazo a COLOMBIRAN; hace un año!
نگاهی به کلمبیران؛ یک سال پیش

Total posts:17 posts 
(last month 14 posts) 
*
Total post views: 25,777 views
 (last month 23,500 views)
*
Average views per post:1516
 (last month 1679)

Highest post view of the month: 4202

پربازدیدترین پُست ماه

 (last month, October: 5426)

***

2nd highest post view of the month: 3121

دومین پُست پُربازدید ماه

 (last month, October: 2481)

***

3rd highest post view of the month: 2660

سومین پُست پُربازدید ماه

 (last month, October: 2404)

***

4th highest post view of the month: 2515

چهارمین پُست پُربازدید ماه

(last month, October: 2188)


Today, at the end of November 11 (11/11/2018)

Total View & Today’s View rate for Home Page

Last Month: 91,373/152 

Homepage View Over Last 30 Days: 2484

 Last Month: 2367 


November 1, 2017

435 views by end of 11/11/2018


November 2, 2017

4202 views by end of 11/11/2018


November 3, 2017

2660 views by end of 11/11/2018


November 4, 2017

2061 views by end of 11/11/2018


November 5, 2017

1328 views by end of 11/11/2018


November 6, 2017

1448 views by end of 11/11/2018


November 7, 2017

1222 views by end of 11/11/2018


November 9, 2017

1156 views by end of 11/11/2018


November 11, 2017

455 views by end of 11/11/2018


November 13, 2017

646 views by end of 11/11/2018


November 15, 2017

3121 views by end of 11/11/2018


November 17, 2017

303 views by end of 11/11/2018


November 19, 2017

690 views by end of 11/11/2018


November 21, 2017

2164 views by end of 11/11/2018


November 23, 2017

2515 views by end of 11/11/2018


November 26, 2017

401 views by end of 11/11/2018


November 27, 2017

970 views by end of 11/11/2018Click below to enjoy more old posts. 
Their contents are never too old!

Cliquez ci-dessous pour profiter plus de vieux messages.
Leurs contenus ne sont jamais trop vieux!

Haga clic arriba para disfrutar más publicaciones anteriores.
¡Sus contenidos nunca son demasiado viejos!

روی تصویر بالا کلیک  کنید تا از پُست های قبلی بیشتری لذت ببرید
مطالب و محتوای آنها هیچ وقت کُهنه و قدیمی نیستند


TOP CONTRIBUTORS  

همکارانِ پُربازدیدترین پُستها

***

NOVEMBER 2018

Click to see the original post in Facebook and/or leave a comment – برای دیدن پُست در فیسبوک و یا ارائه بازخورد و نظر در کامنت پُست، روی تصویر کلیک کنید

***

OCTOBER 2018

Click to see the original post in Facebook and/or leave a comment – برای دیدن پُست در فیسبوک و یا ارائه بازخورد و نظر در کامنت پُست، روی تصویر کلیک کنید


فرصت تبلیغات رایگان در این پُست ماهانه

کلمبیران در نظر دارد در پست های ماهانه فوق که در وبسایت و نیز سوشیال مدیا منتشر می کند، امکان معرفی و تبلیغ شدن موسسات یا شرکت ها یا کسب و کارهایی را فراهم آورد که مایل باشند به رسم تقدیر و تشویق برندگان چهار پُست پربازدید هر ماه، جایزه یا هدیه (معنوی یا مادی) متناسبی برای هریک یا دست کم یکی از ایشان در نظر گیرند. این گونه افراد یا کسب و کارها در همان پُست های رسمی ماهانه به عنوان اسپانسر جوایز آن ماه در هر چهار زبان وبسایت رسمی کلمبیران معرفی و تبلیغ شده و پُست منتشر شده در وبسایت، به طور رایگان در گروههای مختلف شبکه های اجتماعی (ایرانی و غیر ایرانی) نیز بازنشر می گردد. برای کسب جزئیات میتوانید با ما تماس حاصل فرمایید

COLOMBIRAN NETWORKS

RÉSEAUX DE COLOMBIRAN

 

REDES DE COLOMBIRAN

شبکه های کلمبیران


HOME – L’ACCUEIL – INICIO – صفحه نخست

SITE MAP – نقشه سایت


You may also like...