سالِ گُذَشته؛ هَمین ماه – Last Year; This Month (Dec. 2017) – Año Pasado; Este Mes (Dic. 2017) – Année Dernière; Ce Mois-Ci!


***

HOME – L’ACCUEIL – INICIO – صفحه نخست

SITE MAP – نقشه سایت

***

PROJECT 105 

A look at COLOMBIRAN; a year ago!
Un regard sur COLOMBIRAN; il y a un an!
¡Un vistazo a COLOMBIRAN; hace un año!
نگاهی به کلمبیران؛ یک سال پیش

Total posts:14 posts 
(last month 17 posts) 
*
Total post views: 20,557 views
 (last month 25,777 views)
*
Average views per post:1468
 (last month 1516)

Highest post view of the month: 5317

پربازدیدترین پُست ماه

 (last month, November: 4202)

***

2nd highest post view of the month: 2628

دومین پُست پُربازدید ماه

 (last month, November: 3121)

***

3rd highest post view of the month: 2406

سومین پُست پُربازدید ماه

 (last month, November: 2660)

***

4th highest post view of the month: 1740

چهارمین پُست پُربازدید ماه

(last month, November: 2515)

 


Today, at the end of December 12 (12/12/2018)

Total View & Today’s View rate for Home Page

Last Month: 93,857/161 

Homepage View Over Last 30 Days: 2820

 Last Month: 2484 


December 1, 2017

2628 views by end of 12/12/2018


December 3, 2017

426 views by end of 12/12/2018


December 4, 2017

5317 views by end of 12/12/2018


December 6, 2017

1740 views by end of 12/12/2018


December 8, 2017

595 views by end of 12/12/2018


December 10, 2017

802 views by end of 12/12/2018


December 12, 2017

680 views by end of 12/12/2018


December 14, 2017

452 views by end of 12/12/2018


December 16, 2017

750 views by end of 12/12/2018


December 18, 2017

1165 views by end of 12/12/2018


December 20, 2017

1544 views by end of 12/12/2018


December 22, 2017

1738 views by end of 12/12/2018


December 28, 2017

314 views by end of 12/12/2018


December 30, 2017

2406 views by end of 12/12/2018Click below to enjoy more old posts. 
Their contents are never too old!

Cliquez ci-dessous pour profiter plus de vieux messages.
Leurs contenus ne sont jamais trop vieux!

Haga clic arriba para disfrutar más publicaciones anteriores.
¡Sus contenidos nunca son demasiado viejos!

روی تصویر بالا کلیک  کنید تا از پُست های قبلی بیشتری لذت ببرید
مطالب و محتوای آنها هیچ وقت کُهنه و قدیمی نیستند


TOP CONTRIBUTORS  

همکارانِ پُربازدیدترین پُستها

***

DECEMBER 2018

Click to see the original post in Facebook or leave a comment برای دیدن پُست در فیسبوک و یا ارائه بازخورد و نظر در کامنت پُست، روی تصویر کلیک کنید

***

NOVEMBER 2018

Click to see the original post in Facebook and/or leave a comment – برای دیدن پُست در فیسبوک و یا ارائه بازخورد و نظر در کامنت پُست، روی تصویر کلیک کنید


Project 105 will be on hold in 2019

We plan to make some changes and improvements in structure and design of the website in new year in a way that still will give easy access to old previously published posts  to new visitors and fans, with less need to workforce and publication of some further posts or pages. Given that project 105 was in place for over 2 full years and we already obtained the required analysis to understand the view rates of certain pages and projects, we believe we can put this project on hold  for 2019. In the event there are enough new projects introduced in the website and we may need new analysis, the project 105 may be resumed again in future. 

توقف فعالیت این پروژه در سال جدید میلادی

از سال آینده میلادی قصد بر آن است تا به تدریج تغییراتی در ساختار وبسایت ایجاد گردد بطوریکه ضمن صرف زمان و نیروی انسانی کمتر، علاقمندان و بازدیدکنندگان و همراهان جدید وبسایت همواره بتوانند به راحتی به پُستهای سالهای قبل دسترسی سریع داشته باشند. بنابراین با توجه به گذشت دو سال کامل از فعالیت این پروژه (شماره 105) و بدست آمدن آمارهای لازم از میزان رشد بازدید از پُستها و پروژه های مختلف سایت به منظور تصمیم گیری و برنامه ریزی برای انتخاب و انتشار پستها و موضوعات آینده، در سال 2019 پروژه شماره 105 ادامه نخواهد یافت. در صورت ایجاد میزان قابل توجه از پروژه های جدید در طول سال یا سالهای آینده و لزوم تحلیل میزان علاقمندی خوانندگان از روی میزان بازدید هر صفحه و پروژه، مجددا پروژه شماره 105 به همین شکل و یا به روش مشابهی از سر گرفته خواهد شد

HOME – L’ACCUEIL – INICIO – صفحه نخست

SITE MAP – نقشه سایت


 

You may also like...