درمان استرس ناشی از ضربه و ضایعه – A Blog & Video from Kent Clinic: Managing Post-Traumatic Stress Disorder – El Trastorno de Estrés Postraumático


kent-chiro-logo

This blog may save you or someone from some treatable stress!

Ce blog peut vous épargner ou quelqu’un d’autre de stress traitable!

¡Este blog puede salvarte o salvar a un amigo de algún estrés tratable!

این مقاله ممکن است شما یا یک آشنای شما را از درد اضطرابی که قابل درمان است نجات دهد


This educative post is the courtesy of Kent Chiro-Med Wellness Clinic in Ottawa. They are contributing under our project 808 (DASTUR) where professional medical practitioners can provide our community members with helpful health & wellness information that could potentially benefit anyone and everyone.  The published posts of COLOMBIRAN website will be shared in social media of relevant groups across the world, and not just Ottawa or certain cities of Canada.

 

ca50.25

PTSD

Scary situations can happen to everyone at some point in their lives.We react to these stressors in many different ways: Some may feel nervous. Others may have difficulty sleeping, or constantly go over the details of the trauma in their mind. These thoughts and behaviours are a normal reaction if they decrease over time and the people involved slowly return back to their daily lives. However, in Post-Traumatic Stress Disorder (PTSD), the person experiences constant stress that lasts much longer and can disrupt his or her life.

What is PTSD?

PTSD is a mental illness. It often happens following a trauma involving death or the threat of death, serious injury, sexual violence, crimes, natural disasters, accidents, war or conflicts. One of the hallmarks of PTSD is that the person experiences symptoms that are intrusive such as re-experiencing the traumatic event. They have vivid nightmares, flashbacks, or thoughts of the event that seem to come from nowhere. They will avoid activities that will remind them of the event. For example, people involved in a serious car accident will not drive a car and may prefer taking other means of transportation.

Symptoms of PTSD

Other symptoms of PTSD may include: nervousness, feeling of being “on-edge all the time”, easy to be startled, difficulty concentration, irritability, mood changes, depression, insomnia, numbness, sense of detachment, impression that things around them are surreal, sense of disconnection from body and/or difficulty with expressing emotions. A lot of people fall into chronic pain patterns exhibited by generalized muscle aches, tension, pain in the joints, headaches, stiffness, and nerve pain. Unfortunately, many cope with PTSD by using alcohol and drugs as a mean of therapy.

The Solution?

Veterans, police officers, soldiers, drivers involved in serious car accidents, and survivors of trauma are often the most affected by PTSD. Chiropractic and Physiotherapy care has been shown that they can equally relief pain in the muscles and joints caused by PTSD. Myofascial release therapy, acupuncture, cupping, joints mobilization and/or manipulation, as well as stretching contribute dramatically in improving the wellness of patients suffering from PTSD.

 

http://www.kentchiromed.com/educational/ptsd/

 

Do you know someone in pain for this illness!?

If you know anyone suffering from PTSD, don’t let them suffer alone. A referral to  Kent-Chiro Med clinic maybe a great solution for them and they will thank you a lot for it. Kent Chiro-Med Wellness Clinic also works closely with psychological counsellors as well, in order to allow discussion and healing of psychological symptoms of PTSD. Keep in mind that they also do direct billing through Blue Cross+ for veterans, RCMP and Canadian Armed Forces (CAF).  There will be also 15% special community discount for Persians and Latin-American/Hispanic community members. See our nonprofit project 333, Discount Centre. The management of clinic can communicate in Spanish as well. The medical team and staff can serve you in English, French, Spanish, Persian, and Arabic

 


COLOMBIRAN NETWORKS

RÉSEAUX DE COLOMBIRAN

 

REDES DE COLOMBIRAN

شبکه های کلمبیران


Cet article éducatif est la courtoisie de Kent Chiro-Med Wellness Clinic à Ottawa. Ils contribuent dans le cadre de notre projet 808 (DASTUR), où les professionnels de la santé peuvent fournir aux membres de notre communauté des renseignements utiles sur la santé et le mieux-être qui pourraient profiter à tout le monde.  Les messages publics du site Web COLOMBIRAN seront publiés et diffusés dans les médias sociaux de groupes pertinents à travers le monde, et pas seulement au Ottawa ou dans certaines villes de Canada.

SSPT

Des situations effrayantes peuvent arriver à tout le monde à un moment donné de leur vie. Nous réagissons à ces facteurs de stress de différentes façons: certains peuvent se sentir nerveux, avoir de la difficulté à dormir ou examiner constamment les détails du traumatisme dans leur esprit. Ces pensées et comportements sont une réaction normale s’ils diminuent avec le temps et les personnes impliquées retournent lentement dans leur vie quotidienne. Cependant, dans le Syndrome de Stress Post-Traumatique (SSPT), la personne éprouve un stress constant qui dure beaucoup plus longtemps et peut perturber sa vie.
Qu’est-ce que le SSPT?

Le SSPT est une maladie mentale. Cela se produit souvent à la suite d’un traumatisme impliquant la mort ou la menace de mort, de blessures graves, de violences sexuelles, de crimes, de catastrophes naturelles, d’accidents, de guerre ou de conflits. L’une des caractéristiques du SSPT est que la personne éprouve des symptômes intrusifs tels que la réapparition de l’événement traumatisant. Ils ont de vives cauchemars, des flash-back ou des pensées de l’événement qui semblent venir de nul part. Ils éviteraient des activités qui leur rappelleront l’événement. Par exemple, les personnes impliquées dans un accident de voiture grave ne conduiront pas une voiture et préfèrent prendre d’autres moyens de transport.

Symptômes du SSPT

D’autres symptômes du syndrome de stress post-traumatique peuvent inclure: la nervosité, le sentiment d’être «à la fine pointe tout le temps», facile à surprendre, difficulté de concentration, irritabilité, changements d’humeur, dépression, insomnie, engourdissement, sentiment de détachement, impression que les choses autour d’eux sont Surréaliste, sentiment de déconnexion du corps et / ou difficulté à exprimer des émotions. Beaucoup de gens tombent dans des modèles de douleur chronique exposés par des douleurs musculaires généralisées, des tensions, des douleurs dans les articulations, des maux de tête, de la raideur et des douleurs nerveuses. Malheureusement, beaucoup font face au SSPT en utilisant l’alcool et les drogues comme un moyen de thérapie.

La Solution?

Les anciens combattants, les policiers, les soldats, les conducteurs impliqués dans des accidents de voiture graves et les survivants de traumatismes sont souvent les plus touchés par le SSPT. Les soins de la chiropratique et de la physiothérapie ont montré qu’ils peuvent également soulager les douleurs dans les muscles et les articulations causées par le SSPT. La thérapie de libération myofasciale, l’acupuncture, la carlingue, la mobilisation et / ou la manipulation des articulations, ainsi que l’étirement contribuent de manière spectaculaire à l’amélioration du bien-être des patients souffrant de SSPT.

 

Connaissez-vous quelqu'un souffrant de cette maladie?

Si vous connaissez quelqu'un souffrant de SSPT, ne les laissez pas seul. Un renvoi à la clinique de Kent-Chiro Med peut-être une excellente solution pour eux et ils vous en remercierons beaucoup. La clinique de bien-être Kent Chiro-Med travaille également en étroite collaboration avec les conseillers psychologiques, afin de permettre la discussion et la guérison des symptômes psychologiques du SSPT. Gardez à l'esprit qu'ils font également la facturation directe à travers Blue Cross + pour les anciens combattants, la GRC et les Forces Armées Canadiennes (FAC). Il y aura 15% de réduction spéciale de communauté pour les membres de la communauté perse et latino-américaine/hispanique. Consultez notre projet à but non lucratif 333,  Centre de Rabais

 co50.25

Este artículo educativo es la cortesía de Kent Chiro-Med Wellness Clinic en Ottawa. Ellos están contribuyendo bajo nuestro proyecto 808 (DASTUR), donde los médicos profesionales pueden proporcionar a los miembros de nuestra comunidad información útil sobre salud y bienestar que podría beneficiar a todos.  Los posts públicos del sitio web COLOMBIRAN serán publicados y compartidos en medios sociales de grupos relevantes en todo el mundo, y no solo en Ottawa o en ciertas ciudades de Canadá.

 

TEPT

Las situaciones de miedo pueden suceder a todo el mundo en algún momento de sus vidas. Reaccionamos a estos estresores de muchas maneras diferentes: algunos pueden sentirse nerviosos. Otros tienen dificultad para dormir o repasan constantemente los detalles del trauma en su mente. Estos pensamientos y comportamientos son una reacción normal si disminuyen con el tiempo y las personas involucradas regresan lentamente a su vida cotidiana. Sin embargo, en el Trastorno de Estrés PostTraumático (TEPT), la persona experimenta un estrés constante que dura mucho más tiempo y puede interrumpir su vida.

 

¿Qué es el TEPT?

El TEPT es una enfermedad mental. A menudo sucede después de un trauma que implica la muerte o la amenaza de muerte, lesiones graves, violencia sexual, crímenes, desastres naturales, accidentes, guerras o conflictos. Una de las características del TEPT es que la persona experimenta síntomas que son intrusivos como re-experimentando el evento traumático. Tienen pesadillas vivas, flashbacks, o pensamientos del acontecimiento que parecen venir de ninguna parte. Evitarán las actividades que les recordarán el evento. Por ejemplo, las personas involucradas en un accidente automovilístico serio no conducirán un automóvil y pueden preferir tomar otros medios de transporte.

 

Síntomas del TEPT

Otros síntomas de trastorno de estrés postraumático pueden incluir: nerviosismo, sensación de estar “a la vanguardia todo el tiempo”, fácil de asustarse, dificultad para concentrarse, irritabilidad, cambios de humor, depresión, insomnio, entumecimiento, sensación de desprendimiento, impresión de que las cosas a su alrededor son Surrealista, sensación de desconexión del cuerpo y / o dificultad para expresar emociones. Mucha gente cae en los patrones de dolor crónico exhibidos por dolores musculares generalizados, tensión, dolor en las articulaciones, dolores de cabeza, rigidez y dolor nervioso. Desafortunadamente, muchos enfrentan el TEPT usando alcohol y drogas como medio de terapia.

 

¿La solución?

Los veteranos, oficiales de policía, soldados, conductores involucrados en accidentes automovilísticos graves y sobrevivientes de trauma son a menudo los más afectados por el TEPT. La quiropráctica y el cuidado de la fisioterapia se ha demostrado que pueden aliviar igualmente el dolor en los músculos y las articulaciones causados ​​por TEPT. La terapia de liberación miofascial, la acupuntura, la cupping, la movilización de las articulaciones y / o la manipulación, así como el estiramiento, contribuyen dramáticamente a mejorar el bienestar de los pacientes que sufren de TEPT.

 

¿Conoce a alguien en el dolor por esta enfermedad?

Si conoces a alguien que sufren de TEPT, no dejes que sufren solo. Una derivación a la Clínica de Kent-Chiro Med quizás una gran solución para ellos y ellos le agradecerán mucho por ella. Kent Chiro-Med Wellness Clinic también trabaja en estrecha colaboración con los consejeros psicológicos, así, con el fin de permitir la discusión y la curación de los síntomas psicológicos de PTSD. Tenga en cuenta que también hacen facturación directa a través de Blue Cross + para veteranos, la RCMP y las Fuerzas Armadas Canadiense (CAF).  Habrá un 15% de descuento especial para la comunidad persas y latinoamericana/hispana. La dirección de la clínica también puede comunicarse en español. Vea nuestro proyecto sin fines de lucro 333, Centro de Descuentos.

 


PosturePosturePostura – وضعیت بدن

Tired of people telling you “correct your posture”?  With this easy one-step-only exercise, you are able to not only correct it, but relieve pressure from your spine, relieve nerve pain from shoulders and develop good form for your workout! Here is how to do it.

Fatigué des gens que vous ditent “corriger votre posture”? Avec cet exercice simple en une étape, vous pouvez non seulement le corriger, mais soulager la pression de votre colonne vertébrale, soulager les douleurs nerveuses des épaules et développer une bonne forme pour votre séance d’entraînement! Voici comment faire.

¿Cansado de la gente que le dice “corrige su postura”? Con este ejercicio fácil de un solo paso, no sólo puede corregirlo, sino aliviar la presión de la columna vertebral, aliviar el dolor nervioso de los hombros y desarrollar una buena forma para su entrenamiento. Aquí es cómo hacerlo.

آیا از یادآوری مداوم “اصلاح وضعیت نشستن یا کارکردن خود” خسته شده اید؟ با استفاده از این تمرین ساده که تنها در یک حرکت انجام می گیرد، نه تنها قادر به اصلاح این مهم خواهید شد، بلکه می توانید از فشارروی  ستون فقرات خود بکاهید، از دست درد های عصبی روی شانه هایتان خلاص شوید،  و فرم یا وضعیت بدنی خوبی برای تمرینات و حرکات ورزشی یا بدنی خود نیز فراهیم آورید! فیلم کوتاه زیر نحوه صحیح این تمرین ساده و مهم را نشان می دهد

© Kent Chiro-Med Wellness Clinic YouTube
Music: www.bensound.com


¿Necesita tratamiento de Physio o Chiro en Ottawa?

Puede obtener los mejores servicios con las tarifas más bajas posibles en Ottawa (descuento de valor de la comunidad) de Kent Clinic

15% de Descuento Especial para Hispanos y Latinos

Haga clic para ver cómo!? برای جزئیات تخفیف روی شکل کلیک کنید

آیا شما در اتاوا و حومه نیازمند معالجات تخصصی کایروپراتیک و یا فیزیوتراپی می باشد؟

بهترین خدمات را با نازل ترین هزینه دراین شهر(هدیه مردم داری در کامیونیتی از سوی مالک ایرانی کلینیک کنت)  دریافت نمایید

پانزده درصد تخفیف ویژه برای فارسی زبانان و ایرانی تباران


Kent Clinic’s Professional Medical Team. Dr. Maryam H. is the centre’s owner and manager.

***

© Kent Chiro-Med Wellness Clinic YouTube


ir50.25png

این پست، یک مطلب آموزشی ارائه شده توسط کلینیک تخصصی سلامتی  کنت کایرو مد در اتاوا است که در قالب مشارکت این کلینیک در پروژه شماره 808 وبسایت کلمبیران بنام پروژه دستور (دانستنیهای سلامت تن و روان) در اختیار ما قرار گرفته  است. این پروژه به پزشکان  و درمانگران متخصص و حرفه ای فرصت همرسانی و آموزش دادن دانستنیهای مفیدی در حوزه مراقبت و درمان یا پیشگیری از بیماریهای همگانی و رایج تن و روان فراهم می آورد. پست های عمومی پروژه دستور در شبکه های اجتماعی گروههای مرتبط در سرتاسرجهان و نه فقط اتاواو یا شهرهای خاصی از کانادا بازنشر می گردد

اضطراب پس از ضربه و ضایعه

برای هرکسی در طول زندگی ممکن است رخدادهای دردناک و ترسناکی پیش بیاید.  افراد مختلف به رخدادهای مولد اضطراب در زندگی، واکنشهای مختلفی نشان می دهند.  برخی ممکن است دچار تحریک و ناراحتی اعصاب شوند. دیگران ممکن است  در زمان خوابیدن دچار بی خوابی شوند و یا به طور مداوم جزئیات واقعه نامطلوب و دردناک را بیش از میزان طبیعی و خارج از کنترل خویش در ذهن خود مرور نمایند.  این افکار و رفتارها را می توان نوعی واکنش  کاملا طبیعی افراد دانست که در مقابل رخدادهای درناک در آنها پدیدار می گردد، اما فقط در صورتیکه با گذشت زمان از میزان و شدت ناراحتی و اضطراب کاسته شود و فرد به تدریج به شرایط عادی زندگی بازگردد. اما اگر با  گذشت زمان متناسب با بزرگی ضربه یا حادثه، فرد همچنان در شرایط سخت اضطراب لا ینقطعه باقی بماند، می توان گفت که او دچار سندرم اضطراب پسا ضربه گردیده است که در این حالت فرد مبتلا  ممکن است تا مدتهای مدید از این عارضه رنج بکشد و فشار ناشی از آن به کلی شرایط زندگی عادی او و اطرافیان او را مختل سازد

 سندرم اضطراب پسا ضربه چیست؟

   این سندرم نشانگر وجود نوعی  بیماری روانی در فرد مبتلا می باشد که معمولا به دنبال ترومای ناشی از مرگ عزیزان و یا تهدید به مرگ شدن، آسیب جدی، خشونت جنسی، جنایات، بلایای طبیعی، تصادفات، جنگ یا درگیری و نظایر آن اتفاق می افتد. یکی از نشانه های بارز این بیماری آن است که شخص مرتبا شرایط تکرار شدن آن ضایعه یا ضربه دردناک را در خود تجربه می نماید. این شرایط  ممکن است باعث بروز کابوس و یا  یادآوری تصاویر تلخ گذشته و یا بروز افکار منفی بدون هیچ منشا مشخصی در زندگی قبلی شخص گردد. این افراد ممکن است از آن پس،  از بعضی فعالیت های معمول زندگی که یادآور حادثه یا ضایعه تلخ گذشته است بی اختیار اجتناب نمایند. به عنوان مثال، افراد درگیر در یک  تصادف جدی رانندگی که دچار این بیماری روانی شوند، ممکن است دیگر از رانندگی صرف نظر کرده و استفاده از سایر وسایط نقلیه را به رانندگی خود ترجیح دهند

علایم

 سایر علائم مشهور وجود اضطراب پسا ضربه در افراد می تواند شامل این موارد باشد: عصبانیت، احساس دائمی سراسیمگی و روی سیم آخر بودن، بسادگی دچار اختلال حواس و بهت شدن، سختی در تمرکز، تغییرات خلقی، افسردگی، بی خوابی، بی حسی، حس جدایی از محیط، این تصور که همه چیز در اطراف آنها غیر حقیقی هستند، احساس قطع ارتباط از بدن خود  ویا مشکل  در شناخت و ابراز احساسات فردی

بسیاری از مردم در نتیجه این علایم دچار درد های مزمن نظیر درد های عضلانی، تنش، درد در مفاصل، سردرد، سفتی عضله و گردن  و درد اعصاب می گردند. اما متاسفانه، بسیاری از این افراد برای مقابله با این دردها به الکل و مواد مخدر روی می آورند

راه حل؟

  علایم بیماری اضطراب پسا ضربه  بیش از همه در افسران عملیاتی پلیس و نیروهای انتظامی، سربازان و بازماندگان جنگ های سخت (کهنه سربازان)، و رانندگانی که دچار تصادفات شدید و مرگبار شده اند مشاهده می گردد. درمان ها و تمرینات  کایروپراکتیک و فیزیوتراپی نشان داده اند که این علایم و درد های مزمن می توانند در تخفیف و از بین رفتن ترومای ناشی از این بیماری ذهنی و مشکلات و دردهای فیزیکی  مفاصل ناشی از آن موثر باشند.  تمرینات کششی تخصصی روی عضلات،  طب سوزنی، حجامت، تحرک دادن و یا جا انداختن مفاصل  توسط متخصص، و بطور کلی حرکات کششی،  به طور چشمگیری می تواند در درمان و بهبود سلامتی بیماران مبتلا به این بیماری نقش بزرگی ایفا نمایند

آیا شما یا آشنایان شما به این عارضه مبتلا هستید؟

اگر در میان اقوام و یا آشنایان و همکاران شما  افرادی وجود دارند که  با ابتلا به عارضه فوق در حال درد و عذاب کشیدن دائمی هستیند، ایشان را به مراجعه به مراکز تخصصی فیزیوتراپی و کایروپراکتیک در شهر ایشان تشویق نمایید و با این کار نقش بزرگی به تسریع بازیافت سلامتی ایشان ایفا نمایید. در شهر اتاوا  پایتخت کانادا  معرفی این  افراد به کلینیک تخصصی کنت کایرو مد می تواند  بزرگترین خدمت و لطفی باشد که در حق ایشان انجام می دهید. در این کلینیک علاوه بر وجود دو دکتر کایروپراکتیک (به مدیریت خانم دکتر مریم حسن زاده) و یک متخصص با تجربه در فیزیوتراپی ، خدمات مشاوره روان شناسی  نیز وجود دارد که به مشکلان روانی این گونه بیماران در یک محل رسیدگی خواهد نمود. از دیگر امتیازات ویژه این کلینیک وجود تسهیلات   خدمات قانونی برای تکمیل فرم های بیمه مرتبط با تصادفات اتومبیل و نیز پرداخت مستقیم بیمه برای اعضای نیروهای مسلح کانادا، افسران پلیس و کهنه سربازان کانادایی از طریق نظام پرداخت بیمه  شرکت  بلو کراس (صلیب آبی) می باشد.  ضمنا بنا  مشارکت این کلینیک تخصصی در پروژه غیر انتفاعی مرکز تخفیف کلمبیران، فارسی زبانان و لاتین تباران مراجعه کننده در صورت داشتن عضویت رایگان در یکی از شبکه های اجتماعی کلمبیران در اینترنت و بدون هیچ خرید دیگری می توانند از پانزده درصد تخفیف درهر جلسه درمان در طول دوره معالجه برخوردار شوند. لطفا هموطنان فارسی زبان و نیز دوستان و شهروندان کانادایی خود بخصوص لاتین تباران آمریکای جنوبی را از این امتیازات ویژه و منحصر بفرد که کلینیک تخصصی کنت را از سایر کلینیک های تخصصی در شهر اتاوا متمایز می سازد مطلع  نمایید

 


Read more about Kent Wellness Clinic

En savoir plus sur Clinique Kent Wellness 

30-oct-kent-clinic-affili

Lea más acerca de la clínica Kent 

درباره کلینیک تخصصی کنت، هشتمین شریک معنوی کلمبیران، بیشتر بخوانید


COLOMBIRAN NETWORKS

RÉSEAUX DE COLOMBIRAN

 

REDES DE COLOMBIRAN

شبکه های کلمبیران


 

You may also like...