** Donation ** حمایت مالی**


***

DONATION

DON

DONACIÓN

کُمَک مالی

***

Why do we need your help?

Pourquoi nous avond besoin de votre aide?

Por qué necesitamos su ayuda?

چرا به کمک شما نیاز داریم؟


IMPORTANT NOTE

تذکّر مهّم

We are an independent social enterprise, non political, non religious, not commercial, registered at federal level in Canada as a private corporation. We work for nonprofit and public-interest projects that support social, cultural, or economical development of socially minority groups and ethnic communities, through time-donation and financial supports of community volunteers. 
As such, we are NOT an official charity organization and we CANNOT issue official tax refund receipts. However, no matter whether your donations are small or big throughout the year, we will be happy to provide formal receipts for your accounting needs, upon request.

We are a transparent and ethical corporation and despite being private, our official financial statements, as sent every year to the Canada Revenue Agency, are being published in our website voluntarily, reflecting all financial inputs and outputs. 

***

Nous sommes une entreprise sociale indépendante, non politique, non religieuse, non commerciale, enregistrée au niveau fédéral au Canada en tant que société privée. Nous travaillons pour des projets à but non lucratif et d'intérêt public qui soutiennent le développement social, culturel ou économique des groupes de minorités sociales et des communautés ethniques, par le biais de dons en temps, et d'un soutien financier des bénévoles de la communauté.
En tant que tel, nous ne sommes PAS une organisation caritative officielle et nous ne POUVONS PAS émettre de reçus officiels de remboursement d’impôts. Toutefois, que vos dons soient petits ou importants tout au long de l’année, nous serons heureux de vous fournir des reçus officiels pour vos besoins en comptabilité, sur demande.

Nous sommes une société transparente et respectueuse de l'éthique. Malgré la confidentialité, nos états financiers officiels, envoyés chaque année à l'Agence du revenu du Canada, sont publiés volontairement sur notre site web.

***

Somos una empresa social independiente, no política, no religiosa, no comercial, registrada a nivel federal en Canadá como una corporación privada. Trabajamos para proyectos sin fines de lucro y de interés público que apoyan el desarrollo social, cultural o económico de grupos socialmente minoritarios y comunidades étnicas, a través de donaciones de tiempo y apoyo financiero de voluntarios de la comunidad.

Como tal, NO somos una organización de caridad oficial y NO PODEMOS emitir recibos de reembolso de impuestos oficiales. Sin embargo, no importa si sus donaciones son pequeñas o grandes a lo largo del año, nos complacerá proporcionarle recibos formales para sus necesidades contables, previa solicitud.

Somos una empresa transparente y ética y, a pesar de ser privados, nuestros estados financieros oficiales, que se envían cada año a la Agencia de Ingresos de Canadá, se publican en nuestro sitio web de manera voluntaria, y reflejan todos los aportes y productos financieros.

***

کلمبیران یک شرکت مستقّل اجتماعی می باشد، که بدون داشتن هیچ گونه وابستگی به جریانات و گروههای سیاسی، مذهبی، یا شرکتهای تجاری، به عنوان یک بنگاه چندفرهنگی خصوصی برای ایفای نقش اجتماعی و کمک به توسعه فرهنگی و اقتصادی، با دامنه عمل در سطح فدرال در کشور کانادا ثبت گردیده است. فعالیت کلمبیران متمرکز بر پروژه های عام المنفعه (اجتماعی) و غیرانتفاعی است که برای توانمند سازی و توسه اجتماعی، فرهنگی یا اقتصادی گروه های اقلیت اجتماعی و جوامع قومی، در فضای مجازی یا واقعی اجرا می شوند. این فعالیتها، رسمی ولی داوطلبانه بوده و از طریق اختصاص زمان شخصی داوطلبان و کمکهای مالی کوچک شهروندان و اعضای نیکوکار، آینده نگر، و حامی پیشرفت اجتماعی کامیونیتی های ذینفع صورت می پذیرد

از این رو، این بُنگاه توسعه اجتماعی، دارای وضعیت رسمی و ثبت شده، ویژه نهادهای خیریه عمومی در کانادا نمی باشد و قادر به صدور و ارائه رسیدهای معافیت مالیاتی برای کمکهای مالی افراد و شرکتها نیست. با این وجود، صرفنظر از میزان و مبلغ حمایت مالی افراد در طول هر سال، در صورت نیاز و حسب درخواست، امکان صدور و ارائه رسید رسمی برای پرداخت یا پرداخت های مالی، جهت امور حسابداری شخصی یا شرکتی حمایتگران مالی مقدور می باشد

کلمبیران به ارزشهای اخلاقی و اصول شفافیت مالی پایبند است و در نتیجه علیرغم ساختار خصوصی و آزاد بنگاه، صورت های مالی آن، به همان گونه که همه ساله رسما مطابق ضوابط شرکتها و موسسات کانادایی به اداره درآمدهای مالیاتی کانادا ارسال می گردد، بطور داوطلبانه در وبسایت کلمبیران نیز منتشر می گردد. این صورت های مالی منعکس کننده تمامی وجوه دریافتی و پرداختی و عملکرد سود و زیان بنگاه در هر سال مالی می باشد

1

In Canada; by email, from your bank account

Au Canada; par courriel, de votre compte bancaire

En Canadá; por correo electrónico desde su cuenta bancaria

از کانادا؛ از طریق ایمیل بانکی از حساب بانکی خود

info@colombiran.ca

***

2

From Canada or everywhere; through PayPal or Credit Cards

Du Canada ou partout par PayPal ou cartes de crédit

Desde Canadá o todas partes; a través de PayPal o tarjetas de crédito

از کانادا یا سایر کشورها؛ از طریق پِی پال یا کارت اعتباری        

***

3

In Canada, by sending a personal check 

Au Canada, en envoyant un chèque personnel

En Canadá, enviando un cheque personal

در کانادا، با ارسال یک چک شخصی

PAYABLE TO

COLOMBIRAN Multinational Social Enterprise Inc. 


COLOMBIRAN NETWORKS

RÉSEAUX DE COLOMBIRAN

   

 REDES DE COLOMBIRAN

شبکه های کلمبیران


HOME – L’ACCUEIL – INICIO – صفحه نخست

SITE MAP – نقشه سایت