Many Hands Make Light Work – La Unión Hace La Fuerza – l’Union Fait La Force – یک دست صدا ندارد؛ آیا کسی در خانه هست؟

COLOMBIRAN

HOME – L’ACCUEIL – INICIO – صفحه نخست

SITE MAP – نقشه سایت

***

 English – Français – Español – فارسی 

***

We Need Your Help
Nous Avons Besoin De Votre Aide
Necesitamos Tu Ayuda
به کمک شما نیاز داریم

English

HOME – SITE MAP – PROJECTS

***

WE CAN NOT MAKE IT

Without Your Support

 

The current reality and our challenges

The preparation of our typical rich and informative posts in 4 languages, takes a minimum of  3-6 hours even when the initial texts are previously published and available to us in the Internet. If the texts and /or materials are not readily available or published before, or not translated in Wikipedia, then it will take a minimum 14 to 18 hours to research, gather, translate, type, edit, format, publish, and finally share the posts across social media networks and some key target groups.

We do not have enough volunteers to help with above tasks. The cost of web-hosting is on the rise and we also need to purchase advanced web templates, with additional annual renewal cost, to improve the website theme for the readers and also reduce time of preparation and publication.

 

Our efforts and relative growth

Yet, with such limitations, over the past 3 years and since the beginning of our website launch, we have published almost 900 multilingual pages, including 682 permanent posts. That is about 300 page/post per year, being viewed constantly from some 50 countries (given the IP addresses). Our posts are being viewed mostly by all Hispanic and Persian-speaking countries and some major western countries that host significant amount immigrants from same cultures, with almost 1,000,000 views only in North America (Canada, USA, Mexico).

The statistics shown in tables of this web page, is only related to the official website and does not include the numbers of social media visitors and fans. To achieve all this, over the past 3.5 years and by the end of 2018, our volunteer associates and some of the project owners, have volunteered a combined amount of 20,400 hours of their personal time to our projects and to the development of our web-pages and website.

 

 

 

What do others do!?

Today, almost all .COM (common) websites, particularly the main stream media websites (for example Guardian and other major global and domestic independent media) are heavily dependent to paid advertisements. Yet, they constantly also ask for donation and financial support by their readership.

 

Public WiFi becomes free, but popular websites charge you!

Some of the popular newspapers of old time that had a very large circulation and sale and now they are mostly an online newspaper, have already started to restrict the number of pages and articles that people can open and read on their website, so that people must subscribe in order to have access to the whole website. This makes sense, because nowadays they have less and less paper copy to sell, so they need to recover the loss of their sales in their digital platforms.  

 

 

COLOMBIRAN uniquely makes and publishes 4-language non-news web-pages with everlasting values, yet we do not accept paid advertisement in our posts and web pages to provide a cleaner and distract-free web page to our readership. We are not tied to any government or organization or sponsor and we truly will need to rely on our readership.

 

 

The long years to come! The long route to go!

In 2019 and beyond, we will seriously depend on your support to maintain and improve quality and quantity of our publications and various projects. Please become a monthly supporter, or whenever you enjoy or take advantage of our post, consider to donate as little as $1 USD, $1 CDN, £1, or €1 as convenient to your local currency. If every loyal or occasional reader gives such amount per month or season, we could continue to deliver! 

 

Click on me!

 

Help us, while you Promote and Help yourself!

Alternatively, if you are a self-employed or small business owner, you may want to have a permanent SMART CLASSIFIED advertisement in 4 languages with your photos and video links, for only one-time payment starting at $25 CDN. This is a fraction of what most websites/press charge customers per year or per month!

 

Nearly 900 post/page over 3 years with 1,333,712 view times only in these 8 countries! This means nearly an average of 1500 views per post/page.

 

Last words! 

We understand not every one can make online payment or E-transfer due to technical or regional restrictions. If you are among this group, please share our post across your social networks and help us to grow. More readership means more chance of volunteers or more chance of financial support.

 

Click below to safely donate online or send E-transfer. It can be as little as 3 dollars for a season or 10 dollars for a year. Thank you for your patronage!

 

***

HOME – SITE MAP – PROJECTS

Back to Top – Retour au Sommet – Volver Arriba – بازگشت به بالا

 English – Français – Español – فارسی 


COLOMBIRAN NETWORKS

RÉSEAUX DE COLOMBIRAN

   

 REDES DE COLOMBIRAN

شبکه های کلمبیران


 Français

L’ACCUEIL – CARTE DU SITE – PROJETS

***

NOUS NE POUVONS PAS LE FAIRE

Sans Votre Soutien

La réalité actuelle et nos défis

La préparation d’un publication (article ou page) typique riche et informatif de sitio web de COLOMBIRAN en 4 langues prend au minimum 3 à 6 heures, même lorsque les textes initial ont déjà été publiés et sont disponibles sur Internet. Si les textes et / ou matériels ne sont pas facilement disponibles ou publiés avant, ou ne sont pas traduits dans Wikipedia, il faudra au moins 14 à 18 heures pour rechercher, rassembler, traduire, dactylographier, éditer, mettre en forme, publier et enfin partager le publications sur les réseaux de médias sociaux et certains groupes cibles clés.

 

Nous n’avons pas assez de volontaires pour aider aux tâches ci-dessus. Le coût de l’hébergement web est à la hausse et nous devons également acheter des modèles web avancés, assortis d’un coût de renouvellement annuel supplémentaire, afin d’améliorer le thème du site Web pour les lecteurs et également de réduire le temps de préparation et de publication.

 

 

Nos efforts et croissance relative

Pourtant, avec de telles limitations, au cours des trois dernières années et depuis le début de notre site web, nous avons publié près de 900 pages multilingues, dont 682 articles (posts) permanents. Cela représente environ 300 pages / publication par an, et une visibilité constante dans une cinquantaine de pays (en fonction des adresses IP). Nos articles sont principalement visionnés par tous les pays hispanophones et persanophones ainsi que par certains grands pays occidentaux qui accueillent un nombre important d’immigrants de même culture, avec presque 1.000.000 de vues uniquement en Amérique du Nord (Canada, États-Unis, Mexique). 

Les statistiques présentées dans les tableaux de cette page, ne concernent que le site web officiel, et n’incluent pas le nombre de nos visiteurs et de nos abonnés aux médias sociaux. Pour réaliser tout cela, au cours des 3,5 dernières années et à la fin de 2018, nos associés bénévoles et certains propriétaires de projets ont consacré 20,400 heures de leur temps personnel à nos projets et au développement de pages et site web.

 

Près de 900 publications / pages sur 3 ans; 1,333,712 fois de vues  seulement dans ces 8 pays! Presque une moyenne de 1500 vues par article / page!

 

Que font les autres !?

Aujourd’hui, presque tous les sites web .COM (communs), en particulier les sites web de médias mondiaux (tels que Guardian et d’autres grands médias indépendants nationaux et mondiaux) sont fortement dépendants des publicités payées. Cependant, ils demandent aussi constamment des dons et un soutien financier de la part de leurs lecteurs. 

 

Le WiFi public devient gratuit, mais les sites web populaires vous facturent!

Certains des journaux populaires de l’époque qui avaient une très grande diffusion et de nombreuses ventes et qui sont maintenant essentiellement des journaux en ligne ont déjà commencé à limiter le nombre de pages et d’articles que les gens peuvent ouvrir et lire sur leur site web, afin que les gens doivent s’inscrire pour avoir accès à l’ensemble du site. C’est parce que de nos jours, ils ont de moins en moins de copies papier à vendre et doivent donc récupérer la perte de leurs ventes sur leurs plateformes numériques.

 

Gaurdian, a la fin de 2018!

 

COLOMBIRAN crée et publie de manière unique des pages web non informatives en 4 langues avec des valeurs éternelles, mais nous n’acceptons pas de publicité payée dans nos publications et nos pages Web afin de fournir une page web plus propre et sans distraction à nos lecteurs. Nous ne sommes liés à aucun gouvernement, organisation ou sponsor, et nous devrons vraiment compter sur nos lecteurs.

 

 

Les longues années à venir! Le long chemin à parcourir

En 2019 et au-delà, nous compterons énormément sur votre soutien pour maintenir et améliorer la qualité et la quantité de nos publications et de nos différents projets. Devenez un supporter mensuel, ou chaque fois que vous appréciez ou profitez de notre message, envisagez de faire un don aussi bas que 1 $ US, 1 $ CDN, 1 £ ou 1 € aussi avantageux que votre devise locale. Si chaque lecteur fidèle ou occasionnel donne un tel montant par mois ou par saison, nous pourrions continuer à livrer!

 

Aidez-nous pendant que vous vous aidez!

Si vous êtes un travailleur indépendant ou un propriétaire de petite entreprise, vous pouvez également créer une publicité permanente SMART CLASSIFIED en 4 langues avec vos liens photo et vidéo, pour un paiement unique à partir de 25 $ CDN. Ceci représente une fraction de ce que la plupart des sites web facturent aux clients chaque année ou chaque mois!

 

 

 

Dernier Mot

Nous comprenons que tous ne peuvent pas effectuer de paiement en ligne ou par virement électronique en raison de restrictions techniques ou régionales. Si vous faites partie de ce groupe, partagez notre publication sur vos réseaux sociaux et aidez-nous à grandir. Plus de lecteurs signifient plus de chance de bénévoles ou plus de soutien financier.

 

Cliquez ci-dessous pour faire un don en ligne en toute sécurité ou envoyer un virement électronique. Cela peut coûter aussi peu que 3 dollars/Euros pour une saison ou 10 dollars/Euros pour une année. Merci pour votre parrainage!

 

***

L’ACCUEIL – CARTE DU SITE – PROJETS

Back to Top – Retour au Sommet – Volver Arriba – بازگشت به بالا

 English – Français – Español – فارسی 


COLOMBIRAN NETWORKS

RÉSEAUX DE COLOMBIRAN

   

 REDES DE COLOMBIRAN

شبکه های کلمبیران


Español

Flags of the Union of South American Nations.gif

INICIO – MAPA DEL SITIO – PROYECTOS

***

No Podemos Hacerlo

Sin Tu Apoyo

La realidad actual y nuestras limitaciones.

La preparación de publicaciones ricas e informativas de COLOMBIRAN en 4 idiomas, toma un mínimo de 3-6 horas, incluso cuando los textos iniciales nos son dotados o enviados. Si los textos y / o materiales no están disponibles o publicados antes, o no están traducidos en Wikipedia, tomará un mínimo de 14 a 18 horas para investigar, recopilar, traducir, escribir, editar, formatear, publicar y finalmente compartir las publicaciones a través de las redes sociales y algunos grupos claves.

 

No tenemos suficientes voluntarios para ayudar con las tareas anteriores. El costo del sitio web está en aumento y también necesitamos comprar plantillas web avanzadas, con un costo de renovación anual adicional, para mejorar el tema del sitio web para los lectores y también para reducir el tiempo de preparación y publicación.

 

Casi 900 pagina y publicasciones en 3 primer años

 

Nuestros esfuerzos y crecimiento relativo

Sin embargo, con estas limitaciones, en los últimos 3 años y desde el inicio del lanzamiento de nuestro sitio web, hemos publicado casi 900 páginas multilingües, incluidos 682 artículos permanentes (publicaciones). Eso es aproximadamente 300 páginas / publicación por año, y se ve constantemente en unos 50 países (según las direcciones IP). Nuestros mensajes están siendo vistos principalmente por todos los países de habla hispana y persa y algunos de los principales países occidentales que albergan una gran cantidad de inmigrantes de las mismas culturas, con circa de 1,000,000 de visitas solo en América del Norte (Canadá, Estados Unidos, México).

Las estadísticas que se muestran en las tablas de esta página web, solo están relacionadas con el sitio web oficial y no incluyen el número de visitantes y seguidores de las redes sociales. Para lograr todo esto, durante los últimos 3.5 años y para fines de 2018, nuestros asociados voluntarios y algunos de los propietarios de proyectos, han ofrecido una cantidad combinada de 20,400 horas de su tiempo personal para nuestros proyectos y para el desarrollo de nuestra sitioweb y sus páginas.

 

Casi 900 publicaciones / páginas durante 3 años; 1.333.712  vistas solo en estos 8 países! Casi 1.500 vistas por publicación / página.

 

¿Qué hacen los demás?

Hoy en día, casi todos los sitios web .COM (comunes), en particular los sitios web de gran medios mundiales (como Guardian y otros medios de comunicación nacionales e internacionales importantes) dependen en gran medida de los anuncios pagados. Sin embargo, constantemente también piden donaciones y apoyo financiero por parte de sus lectores. 

 

WiFi público se convierte en gratuito, pero los sitios web populares te cobran!

Algunos de los periódicos populares de antaño que tenían una gran circulación y venta y ahora son un periódico en línea, ya han comenzado a restringir la cantidad de páginas y artículos que las personas pueden abrir y leer en su sitio web, para que las personas se suscriban para poder acceder a todo el sitio web. Esto tiene sentido, porque en la actualidad, tienen menos copias en papel para vender, por lo que necesitan recuperar la pérdida de sus ventas en sus plataformas digitales.

 

New York Times

 

COLOMBIRAN crea y publica de manera única páginas web de cuatro idiomas, que no son noticias, con valores indefinidos, sin embargo, no aceptamos anuncios pagados en nuestras publicaciones y páginas web para proporcionar una página web más limpia y sin distracciones para nuestros lectores. No estamos vinculados a ningún gobierno u organización o patrocinador y realmente tendremos que confiar en nuestros lectores.

 

Guardian

 

¡Los largos años por venir! El largo camino por recorrer

En 2019 y más allá, dependeremos seriamente de su apoyo para mantener y mejorar la calidad y cantidad de nuestras publicaciones y diversos proyectos. Conviértase en un patrocinador mensual, o cuando disfrute o aproveche nuestra publicación, considere donar tan solo $1 USD, $1 CDN, £1 o €1 según convenga a su moneda local. Si todos los lectores leales u ocasionales dieran esa cantidad por mes o por temporada, podríamos continuar entregándolos.

 

Ayúdanos, mientras te ayudas a ti mismo!

Alternativamente, si usted es un trabajador autónomo o propietario de una pequeña empresa, es posible que desee tener un anuncio permanente llaamado CLASIFICADO INTELIGENTE en 4 idiomas con sus fotos y enlaces de video, por un único pago a partir de $25 CDN. Esta es una fracción de lo que la mayoría de los sitios web / periódicos cobran a los clientes por año o por mes!

 

Haga clic!

 

Ultima Palabra

Entendemos que no todos pueden realizar pagos en línea o transferencias electrónicas debido a restricciones técnicas o regionales. Si estás en este grupo, comparte nuestra publicación en tus redes sociales y ayúdanos a crecer. Más lectores significa más oportunidades de voluntarios o más oportunidades de apoyo financiero.

 

Haga clic abajo para hacer una donación segura en línea o enviar una transferencia electrónica. Puede ser tan poco como 3 dólares por temporada o 10 dólares por año. ¡Gracias por su patrocinio!

 

***

HOME – SITE MAP – PROJECTS

Back to Top – Retour au Sommet – Volver Arriba – بازگشت به بالا

 English – Français – Español – فارسی 


COLOMBIRAN NETWORKS

RÉSEAUX DE COLOMBIRAN

   

 REDES DE COLOMBIRAN

شبکه های کلمبیران


فارسی

  

صفحه نخست – نقشه سایت – پروژه ها

***

بدون حمایت معنوی و مالی شما

نمی توانیم موفّق شویم

 

واقعیات فعلی و تنگناها

تهیه و انتشار اغلب پُست های غنی وآموزنده وبسایت کلمبیران در چهار زبان، حتی وقتی که متن اولیه آن (به تمام یا جزئی) از قبل در اینترنت وجود داشته باشد و یا توسط افراد ثالث یا همکاران غیرداوطلب در اختیار ما قرار گیرد، هنوز بسته به نوع مطلب و محتوا در حدود حداقل سه تا شش ساعت زمان می برد. اگر متون و یا سایر محتوای چندرسانه ای به راحتی در دسترس و یا قبلا در جایی منتشر نشده باشد، و یا ترجمه های متن انگلیسی در دانشنامه جهانی آنلاین ویکیپدیا موجود نباشد، در این صورت عملیات تحقیق، جمع آوری، ترجمه، تایپ، ویرایش، صفحه بندی دیجیتال و لینک گذاری، انتشار در وبسایت و در شبکه های اجتماعی چهارگانه کلمبیران و در نهایت به اشتراک گذاری آنها در برخی گروههای مرجع در فضای مجازی، به طور متوسط روی هم رفته زمانی بین چهارده تا هجده ساعت (در طول چند روز کاری و توسط یک یا دو داوطلب) زمان خواهد برد و این عملیاتی تخصصی و حرفه ای است که حتی در صورت وجود وجوهی برای استخدام نیروی کاری، پرداخت دستمزد حداقل قانونی(به نرخ قانونی دستمزد در استانهای کانادا یا حداقل دستمزد ها به ریال یا افغانی در ایران و افغانستان) شاید اخلاقی و سزاوارِ نیروی کاری متخصص (غیر داوطلب) نباشد و برای اجرت زحمات تخصصی ایشان به پرداخت های بالاتری از نرخ حداقل قانونی نیاز خواهد بود

در عین حال، ما ضمن فقدان منابع مالی، حتی داوطلبان کافی و با تجربه لازم برای کمک در انجام امور متعدد بالا در اختیار نداریم. هزینه های نگهداری و رفع عیب و میزبانی وبسایت همواره روبه افزایش است و ما همچنین باید با خرید پوسته ها (تِم ها و تِمپِلتها) و نرم افزارهای پیشرفته تری (به جای نسخه های رایگان ولی نارکارآمد و زمان بر فعلی) ساختار و طراحی وب سایت را (که در حال حاضر دارای مشکلات و نواقص فنی بسیاری است) بهبود دهیم. خرید این گونه نرم افزارهای شناخته شده و مطلوب دارای هزینه های اضافی اجباری برای بروزرسانی سالیانه و نگهداری تخصصی می باشد. در عین حال برای ارائه وبسایت با کیفیت لازم که رضایت و تداوم یا رشد همراهی مخاطبان بیشتری را عملی سازد، و ضمنا در زمان تهیه و انتشارِ بدون دردسر و سریع تر مطالب و پُستهای چند زبانه صرفه جویی زیادی حاصل گردد، خرید و پرداخت این مخارج اضافی ضروری می نماید

 

آمار کل انتشارات وبسایت کلمبیران در طول سه سال آغاز فعالیت خود

 

آمار تلاش و رشد نسبی قابل قبول

با این وجود، و علیرغم همه محدودیت های اشاره شده، در طول سه سال گذشته و از زمان شروع به کار وب سایت کلمبیران، تقریبا 900 صفحه چند زبانه از جمله 682 مقاله (پُست) دائمی در وبسایت منتشر شده است. این یعنی حدود 300 صفحه یا پُست در هر سال که به طور مداوم در حدود 50 کشور ثابت در جهان مشاهده می شود (با توجه به آدرس های آی پی اینترنتی ایشان). وبسایت کلمبیران عمدتا در همه کشورهای اسپانیایی زبان و فارسی زبان و بعضی کشورهای بزرگ غربی که تعداد قابل توجهی از مهاجران، بویژه مهاجران فارسی زبان و هیسپانیک را در خود جای داده اند، بازدید می شود. فقط در سه کشور قاره آمریکای شمالی، شامل کانادا و ایالات متحده آمریکا و مکزیک)، آمار میزان بازدید از صفحات و پستهای مختلف وبسایت نزدیک به  1،000،000 بازدید می باشد)

آمار قید شده یا نشان داده شده در متن و جداول این صفحه، تنها به آمار وب سایت رسمی کلمبیران مربوط است و میزان بازدید و تعامل بازدید کنندگان و اعضای شبکه های اجتماعی آن را (فیسبوک – اینستاگرام – تلگرام – توییتر) شامل نمی شود. برای تحقق دستاوردهای فوق الذکر، در طول سه و نیم سال گذشته که از عمر فعالیت کلمبیران می گذارد (تا پایان سال 2018)، همکاران داوطلب و برخی از صاحبان پروژه ها، بر روی هم به میزان  20400 ساعت از وقت شخصی یا خانوادگی خود را بطور داوطلبانه به پروژه های کلمبیران و نیز تهیه و انتشار مقالات و پُستهای چندزبانه و توسعه وب سایت اختصاص داده اند که در همین جا از این همکاری افتخاری همه ایشان با این مجموعه کوچک، تشکر و قدردانی می نماییم

 

هشت کشوری که تا این زمان (پایان سال 2018) بیشترین بازدیدکنندگان وبسایت کلمبیران از آنها به وبسایت متصل می شوند. این فهرست و یا ترتیب آن ممکن است در طول زمان تغییر یابد. با احتساب کشور مکزیک (که دراین جدول مشاهده نمی شود) تنها در سه کشور آمریکای شمالی بر روی هم، وبسایت کلمبیران نزدیک به  یک میلیون بار بازدید شده است

 

دیگران چه می کنند!؟

امروزه تقریبا همه وب سایت های عمومی (دات کام) به ویژه وب سایت های جهانی و یا رسانه های معتبر (مثلا رسانه گاردییَن و دیگر رسانه های مهم جهانی و ملی) به شدت وابسته به درآمد تبلیغات دیجیتال شده اند. با این حال، آنها دائما از خوانندگان خود نیز در هر صفحه (با ظاهر ساختن ناخوشایند و غیرمنتطره متن و لینک های مربوطه) درخواست کمک مالی می کنند. وبسایت فرهنگی اجتماعی غیرخبری کلمبیران از جنبه های مختلفی، یک وبسایتِ متقدّم و منحصر به فرد و غیردولتی در کانادا و جهان به شمار می رود که بیشترِ صفحات و پُستهای آن در هر صفحه وبسایت به طور هدفمند و حرفه ای (نه ترجمه ماشینی) به چهار زبانِ مرتبط با مخاطبین هدف در کانادا و سایر کشورهای مهاجرخیزِ هدف، انتشار می یابد

 

در وبسایت گاردین، نشریه قدیمی و معتبر انگلستان، بیشتر ایام آخر و ابتدای سال و نیز بطور تصادفی و پراکنده در طول سال (برای آدرس های اینترنتی پر استفاده)، این متن بطور مزاحمی هنگام خواندن صفحه ظاهر می شود و تقاضای کمک مالی می نماید

 

 وقتی به تدریج “وای فای” در اماکن عمومی رایگان ولی وبسایت های محبوب پولی می شوند

برخی از روزنامه های مشهور قدیمی جهان که در سالهای قبل از عصرِ اینترنت، تیراژ و فروش زیادی داشته اند و امروزه عمدتا به شکل یک نشریه آنلاین فعالیت می کنند، اخیرا در اثر افزایش فشار و نیاز مالی خود و خبرنگاران و کارمندانشان، شروع به محدود کردن تعداد صفحات و مقالاتی کرده اند که مردم می توانستند در گذشته ای نه چندان دور در وبسایت آنها بدون هیچ محدودیتی دسترسی داشته باشند. بعبارت دیگر،  خوانندگان بعد از خواندن فقط چهار یا پنج پُست در محیط این گونه وبسایتها، با پیامی مواجه می شوند مبنی بر این که لازم است برای دسترسی به محتوای بیشتر، با پرداخت مبلغ ماهیانه، روزنامه آنلاین را مشترک شوند. دلیل این امر واضح است؛ وقتی نشریات و مجلات پرفروش و کاغذی سابق، بدلیل کاهش میزان درآمد تبلیغاتشان در عصر حاضر بدلیل رشد شبکه های اجتماعی و فراوانی تبلیغات درفضای مجازی، نتوانند مخارج سنگین خود را از راه فروش نشریه کاغذی و یا فروش تبلیغات الکترونیکی تامین نمایند، به ناچار (و شاید هم از روی طمع بیشتر؟) باید بخشی از زیان خود در عالم تجاری واقعی را با قیمت گذاری و فروش صفحات آنلاین خود از طریق اشتراک ماهانه جبران نمایند

 

روزنامه مشهور نیویورک تایمز با آن همه خبرنگار و کارمند و تشکیلات و گردش مالی، فقط اجازه مشاهده و خواندن حداکثر چهار مقاله از سایت خود را بطور رایگان می دهد. بعد از آن می توان حداکثر برای یک ماه نیز بطور آزمایشی و بدون پول مشترک بود وسپس فقط با پرداخت منظم حق اشتراک! احتمالابه تدریج اکثر سایتهای خبری نیز چنین خواهد شد

 

تفاوت عمل در کلمبیران

با این وجود و علیرغم درخواست های مکرر از کلمبیران برای قبول آگهی در صفحات پر بازدید و روزانه یا هفتگی خود، ما تبلیغات و آگهی های میان صفحه ای و یا تبلیغات زرد در حاشیه صفحات و پُست ها را به شکلی که امروزه در غالب وبسایت ها و نشریات چاپی و الکترونیکی شاهد آن هستیم، نمی پذیریم. این کار دلایل زیاد و مختلفی دارد که از جمله آن، احترام به مخاطبان و ارائه صفحه ای یکدست و تمیزتر و عاری از مطالب و عکسهای نامرتبط و حواس پرت کُنِ آگهی ها می باشد

 

تقریبا تمام وبسایتهای اجتماعی و تجاری و خبری عمده جهان، امروزه چه با اطلاع و چه بدون اطلاع مخاطب، ضمن ایجاد وقفه و مزاحمت با ظاهرکردن پیامهای تبلیغاتی ناگهانی در وسط صفحه نمایشگر، با استفاده از کوکیهای کامپیوتری اجباری، اطلاعات مهمی از مشتریان و خوانندگان و رفتار اینترنتی آنها را نیز به توسط همین آگهیها برداشت کرده و به طرفهای تجاری خود می فروشند و یا مبادله می کنند. برای خلاص شدن از دست این هشدار و برگشت به مقاله و استفاده از سایت هم، هیچ راهی بجز قبول اجباری این گزینه ندارید! این رفتار (آگهی مزاحم   یا باز شدن ناگهانی و موزیانه ثبت نام و اشتراک خبرنامه و یا استفاده از کوکی برای فروش اطلاعات خوانندگان به وبسایتهای تبلیغاتی بیشتر و در نتیجه مزاحمت آنلاین بیشتر در محیط ایمیل و سایر فضاهای مورد استفاده روزانه شما) هرگز در وبسایت کلمبیران صورت نمی پذیرد

 

از طرف دیگر، لازم به یادآوری است که کلمبیران، یک بنگاه صد درصد خانوادگی و خصوصی چندفرهنگی بوده که به هیچ نهاد یا سازمان یا گروه دولتی یا خصوصی و یا سیاسی، مذهبی، یا تجاری وابسته نیست و تمام هزینه های آن بطور داوطلبانه و عمدتا با صرفه جویی مالی از طریق انجام کار توسط اعضای خانواده ها و اندک داوطلبان انگشت شمار و با صرف هزینه های داوطلبانه شخصی و یا اهدا شده  توسط هیئت موسسین به بنگاه (به روش قانونی و ثبت شده در دفاتر مالی) صورت می پذیرد. کار اصلی این بنگاه، نمایش موفقّیت ها و دستاوردهای اعضای کامیونیتی های اقلّیت قومی در کانادا، و کمک به خروج آنها از انزوای اجتماعی و اتّصال آنها به یکدیگر برای ایجاد کامیونیتی بزرگتر و قوی تر در کانادا، و کمک به ارتقای اجتماعی اقتصادی ایشان از طریق تلفیق آنها در بدنه جامعه بزرگتر میزبان است

کلیه اعضای هیئت موسس اولیه این بنگاه که هنوز در قید حیات می باشند، دارای شغل ثابت و تمام وقت و درآمد مستقل شخصی و خانوادگی بوده و در نتیجه تاسیس و اداره و توسعه شرکت کلمبیران تا تبدیل شدن آن به یک سازمان مردم نهاد و چند ملیتی سراسری در کانادا (اِن جی اُ) مطابق هدف و دورنمای ایشان، از برای کسب درآمد و یا انتفاع شخصی ایشان نیست و صرفا ابزار و فرصتی برای جبران و تلافی کمکهای معنوی و مالی دو دهه قبل است که توسط کشور میزبان، کانادا، و نهادها و مردم سخاوتمند و مهربان در حقّ ایشان روا شده و در نتیجه این فرصت ها، ایشان امروزه در موقعیت های شغلی و اجتماعی مطلوبِ خود قرار گرفته اند تا بتوانند با تجربه زندگی و کار در سالهای زیاد در کانادا و با بهره گیری از ظرفیت ارتباطات درچهار زبان، در راه گسترش ارزشهای چندفرهنگی کانادایی، منشا خدمت فرهنگی اجتماعی کوچکی بوده و زمینه ای برای توسعه اقتصادی و اجتماعی جوامع اقلّیت کانادایی و ساخت پلهای چندفرهنگی جدید در کانادا به کمک همراهان و همفکران بیشتر در طول مسیر، فراهم آورند

 

مسیر طولانی پیشِ رو؛ سال و سالهای روبرو

در سال جدید و نیز سالهای آینده، کلمبیران به طور جدی به حمایت شما برای حفظ و بهبود کیفیّت و کمّیت محتوا و پروژه های مختلف خود نیاز خواهد داشت. لطفا با پرداخت مبالغ منظم و بسیار کوچک ماهانه، مانند دوازده دلار در سال معادل ماهی فقط یک دلار، به یک حامی مالی مستمر ما تبدیل شوید و برای شکل گرفتن یک سازمان جدید مردم نهاد چند فرهنگی و چند ملیتی و برآمده از جوامع مختلف اقلیت کانادایی در سازمان ملل متحد (با محوریت فارسی زبانان و اقوام لاتین از مجموع بیش از بیست و پنج کشور جهان)، و برای جذب هیئت مدیره اجرایی سراسری از استانهای مختلف کانادا و تحولات لازم بعدی در اداره گروهی و مردمی کلمبیران کانادا به هیئت موسسین آن یاری رسانید. هر زمان که از پُست ها و یا مطالب چندرسانه ای کلمبیران در چهار زبان بطور یکجا بهره و یا لذت می برید، لطفا با اهدای مبالغی حتی به کوچکی یک دلار یا یک پوند یا یک یورو (بسته به راحتی و امکانات ارزی خود و یا کشور محل سکونت) از ادامه مطلوب و پُرشتاب تر تحولات و پیشرفتهای کلمبیران کانادا حمایت کنید. اگر هر مخاطب و هوادار وفادار ما از بیش از پنجاه کشور ثابت که بطور مستمر بازدید کننده و خواننده کلمبیران می باشند، فقط مبالغی اسمی در حد یک دلار بطور متناوب و فصلی به این مجموعه فرهنگی اجتماعی کمک مالی نمایند، مسلما خواهیم توانست ازعهده نگهداری و پشتیبانی حرفه ای برای توسعه و کارکرد بهینه وبسایت و نیز جذب پاره وقت مترجمین و متخصصین لازم برای تهیه و انتشار مطالب بیشتر و مفیدتر به طور مداوم و منظم و بدون تاخیر برآییم. مسلما بسیاری از خوانندگان ثابت ما می دانند که انتشار مطالب بسیاری از پروژه های محبوب و پرطرفدار سایت مدتهاست متوقف شده و یا با کندی تمام بجای انتشار منظم هفتگی یا دو هفتگی بصورت فصلی یا نا منظم صورت می پذیرد. کمک مالی دوستادارن حفظ و تداوم و گسترش این مجموعه فرهنگی اجتماعی می تواند منابع لازم برای جذب و استخدام نیروی پشتیبانی تخصصی لازم، و در نتیجه نوعی از کارآفرینی اجتماعی را مُیّسر و عملی سازد

 

آمار مشاهده دوازده صفحه پُربازدید (شامل صفحات ثابت مانند صفحه شروع و صفحه مقالات یا پُستها) در وبسایت کلمبیران در طول دوره سه ساله نخست از آغاز تاسیس. با توجه به انتشار حدود نُهصد صفحه (ثابت یا مقاله) و آمار جدول قبل در خصوص میزان بازدید در هشت کشور بالای جدول، چنین مشخص شده است که نرخ متوسط بازدید هر پُست یا صفحه وبسایت در طول سه سال گذشته، در حدود 1500 بازدید بوده است

 

روش دیگر کمک به ما در عینِ کمک به رشد کسب و کار یا خدمات خود

اگر دارای یک کسب و کار کوچک و یا ارائه دهنده خدماتی عمومی هستید، می توانید یک صفحه اینترنتی دایمی در چهار زبان، با عکس ها و لینکهای خود در پروژه اقتصادی و غیرانتفاعی تبلیغات هوشمند داشته باشید. در آن صورت ما می توانیم آن را در فواصل زمانی مختلف در دهها و صدها گروه اجتماعی فارسی زبانان و غیر فارسی زبان کانادایی که در آنها عضویت طولانی و افتخاری و یا بصورت استثنایی اجازه بازنشر تبلیغات داریم، فرصت ها و خدمات شما را بین مشتریان بالقوه بی شماری به اشتراک بگذاریم. هدف اصلی پروژه آگهی های هوشمند، کمک به رشد اقتصادی واحدهای کسب و کار جوامع اقلیت می باشد. به همین خاطر قیمت این چنین آگهی تبلیغاتی دایمی،  فقط یک بار پرداخت 25 دلار (برای کسب و کارهای فردی و خانوادگی و کوچک) برای همیشه می باشد. این رقم، کسر ناچیزی از هزینه تبلیغات متداول و مستمر برای اکثر صاحبان این گونه کسب و کارها در وبسایتها و مجلات زرد، آن هم بطور ماهیانه و سالیانه می باشد! در حالیکه احتمالا تبلیغ هوشمند و چهار زبانه و اشتراک آن در گروه های پرتعداد و پربازدید مجازی متعلق به کامیونیتی های جدید و بیشتر، کارآیی بسیار بالایی برای جذب مشتریان جدید از بازارهای نامرئی و غیر دسترس داشته و ضمنا پرداخت همان یکبار قیمت اندک آگهی از سوی صاحب کسب و کار به بنگاه کلمبیران، کمک بزرگی در راه هزینه های جاری و عملیاتی برای اداره قانونی و حرفه ای بنگاه و وبسایت کلمبیران خواهد بود

 

روی شکل کلیک کنید

کلام آخر

البته ما متوجه می باشیم که بسیاری از مخاطبین ما در کشورهای مختلف و حتی در کانادا و امریکا، به رغم علاقه و اشتیاق به حمایت مالی ما، به دلایل گوناگون فنی و زمانی و غیره، شاید امکان پرداخت کمک مالی را بطورآنلاین و یا حتی از طریق ارسال چک شخصی نداشته باشند. اگر شما در زمره این گروه از خوانندگان ما می باشید، می توانید به جای حمایت مالی، بزرگترین حامی معنوی ما باشید و بسادگی با اشتراک گذاری، لایک (پسند) و درج نظرات ذیل پستهای فیسبوکی و اینستاگرامی و حتی توییتر، و یادعوت دوستان بیشتر به کانال تلگرام کلمبیران، و ایجاد محیط گفت و گو بین فارسی زبانان و سایر اتباع دوگانه کانادایی در گروهها و صفحات اجتماعی ما، به رشد بیشتر و سریع تر کلمبیران در فضای مجازی و در نتیجه به تبادلات و ارتباطات اجتماعی فرهنگی بیشتر جامعه قومی خود با جامعه بزرگتر کانادایی کمک کنید. یا می توانید در جهت رشد گروههای مجازی مختلف ما، بطور داوطلبانه و افتخاری، بعنوان ادمین های کمکی برای برخی گروهها و کانالهای اجتماعی کلمبیران (فیسبوک – اینستاگرام – تلگرام – توییتر) به ما پشتیبانی رسانید تا تعداد مخاطبین بیشتر شده و به کمک همرسانی و اشتراک گذاری مقالات و مطالب به دست شما، صدای این بنگاه توسعه اجتماعی و رسانه آن، به گوش افراد مرتبط و ذینفع بیشتری رسانده شود. همراهان و مخاطبین بیشتر باعث دلگرمی زحمات دست اندرکاران و داوطلبان ما بوده و ضمنا فرصت احتمالی بیشتری برای یافتن حامیان مالی بیشتر از میان مخاطبین بیشتر نیز فراهم خواهد آمد. در عین حال شاید مهاجران تازه وارد به کانادا و یا حتی شهروندان جدید و قدیم، از طریق این کمک و پیام رسانی شما، به مطالب و یا فرصت های مهم و جدیدی دست یابند که گرچه ساید در نظر ما و شما ارزش یا اهمیت زیادی نداشته باشد، اما برای آن عده بر حسب موقعیت و شرایط شغلی یا تحصیلی یا اجتماعی شان بسیار سودمند و رهگشا باشد.  بنابراین حتی کمک مستمر معنوی شما و تنها صرف چند ثانیه یا دقیقه در طول روز و هفته، برای عمل بدون هزینه اشتراک گذاری و همرسانی مطالب ما، و یا صرفا درج یک لایک و یا نظر بصورت یک یا دو کلمه که باعث بیشتر دیده شدن پُستها در فضای مجازی می گردد، می تواند خاصیت و تاثیر چندجانبه و بی بدیلی در راه رشد سریع تر  این نهاد خصوصی در مسیر سازمانی شدن و اجتماعی شدن باشد

لطفا امروز روی یکی از لینک های زیر کلیک کنید تا در صفحه کمک های مالی، به صورت آنلاین حمایت مالی آخر سال یا اول سال خود را به شیوه ای کاملا امن و مطمئن و راحت عملی سازید. ما از هرگونه حمایت مالی کوچک (مثلا سه دلار برای یک فصل و یا ده دلار برای یک سال)، که پرداخت آن برای شما چه از طریق ارسال چک و چه بصورت آنلاین مقدور باشد، استقبال و قدردانی می نماییم. برای این بنگاه، دریافت صد کمک یک یا دو دلاری مستمر و همیشگی (اما بدون نیاز به وجود و ثبت هیچ قول و تعهدی از سوی حامیان در زمان و میزان پرداخت) از طرف دهها و صدها نفر، بی نهایت با ارزش تر و مهم تر از یک یا چند مورد کمک چند ده دلاری یا هدیه مالی بزرگتر و موردی می باشد، زیرا برنامه ها و پروژه های آینده و توسعه آمیز و بلند مدت این بنگاه، از مسیر تامین مالی جمعی یا تاماج می گذرد

از حمایت و همراهی شما صمیمانه سپاسگزاریم

 

***

صفحه نخست – نقشه سایت – پروژه ها

Back to Top – Retour au Sommet – Volver Arriba – بازگشت به بالا

 English – Français – Español – فارسی 


COLOMBIRAN NETWORKS

RÉSEAUX DE COLOMBIRAN

   

 REDES DE COLOMBIRAN

شبکه های کلمبیران


 

You may also like...