قِصّه های خوب بَرای بَچّه خوب؛ حِسابِ سَرنِوِشت، قِصّه های گُلِستان و مُلِستان – El Trabajo del Destino – Good Story, Good Child; The Workings of Fate – Le Travail du Destin

You may also like...