قصه خوب برای بچه خوب؛ سنگ پُشتِ پُرحرف، از کلیله و دمنه، با خوانش – La Tortuga Habladora – The Talkative Turtle; Good Story for Good Child – La Tortue Bavarde

You may also like...