شهرزاد قصه گو Shahrzad; The Storyteller of Persian Old Tales


PROJECT 787

Shahrzad; The storyteller of persian tales in Canada

Shahrzad; Le conteur des persans au Canada

Shahrzad; El narrador de cuentos persas en Canadá

شهرزاد؛ قصه گوی داستانهای کهن پارسی در کانادا
اثر نفیسی از نقاشی های مینیاتور خانم سارا پروانه، شهرزاد قصه گو. نام این هنرمند فارسی زبان مقیم کانادا، در تالارهنرمندان کلمبیران که مختص به معرفی و تجلیل از هنرمندان فارسی زبان و هیسپانیک کانادایی است  ثبت می باشد


about Shahrzad

à propos de Shahrzad

sobre Shahrzad

درباره شهرزاد

Link to Shahrzad’s Telegram Channel 

لینک کانال تلگرام شهرزاد – روی تصویر کلیک کنید

لینک کانال تلگرام شهرزاد


COLOMBIRAN NETWORKS

RÉSEAUX DE COLOMBIRAN

 

REDES DE COLOMBIRAN

شبکه های کلمبیران