Compilation and Translation

Compilation & Translation

Compilation et Traduction

Compilación y Traducción

تالیف و ترجمه


This page is dedicated to our members who submit brief writings, compilation and/or translation of literature works.


Cette page est dédiée à nos membres qui soumettent des écrits bref, la compilation et / ou la traduction d’œuvres de la littérature.


Esta página está dedicada a nuestros miembros que presenten escritos breves, compilación y / o traducción de obras de la literatura.


این صفحه  به اعضایی اختصاص دارد که اجازه و حق بازنشر آثارادبی خود شامل  نوشته ها و مقالات کوتاه، گردآوری و ترجمه متون، اشعارو سایر مطالب ادبی را  در اختیار ما قرار می دهند و یا این گونه ترجمه ها،  تالیفات و گردآوری ادبی خود را مستقیما جهت انتشار به وبسایت کلمبیران ارسال می دارند


Javier Hernández

Javier

خاویر ارناندث


Saeid Mahdavi

saeid-mahdavi

سعید مهدوی