قصه خوب برای بچه خوب؛ موسی و شبان، از مثنوی مولوی – Moisés y el Pastor – Good Story for Good Child; Moses & the Shepherd– Moïse et le Berger

You may also like...