Reveal it or Not? This Is The Question! – Révéler ou Non? Ceci Est La Question! – ¿Revelarlo o No? Esta Es La Pregunta! – بگم یا نگم؟ سوال این است


Did Justin Trudeau’s team really hide an embarrassment from Canadians? Or did they just delete it? 

L’équipe de Justin Trudeau a-t-elle vraiment caché une gaffe embarrassante des Canadiens? Ou ont-ils simplement supprimé-le?

¿El equipo de Justin Trudeau ocultó realmente la vergüenza de los canadienses? O lo eliminaron?

آیا هفته قبل تیم جاستین ترودو براستی یک اسباب خجالت را از مردم کانادا پنهان کردند؟ و یا  شاید هم بسادگی آن را پاک نمودند؟


ca50.25

Ethical Politics? or Political Ethics? 

We are accidentally in possession of a series of documents that could be very embarrassing to Liberals camp and their propaganda. They tried to destroy it from the social media but it was too late and already leaked!

Do you think is a good idea if we reveal it to all Canadians? Because we believe it was not honest by Justin Trudeau or his close ministers who run the national campaign of the Liberal Party of Canada, to delete the records that should be seen by Canadians if they were already meant to be seen or advertised.

This is not confidential or national content and does not risk the country or does not bring shame to certain individual. It is just about the entire team’s big gaffe and lack of experience in social media and their so-called campaign that truly works against them using perhaps donated money of Canadian fans who can never believe their donation dollar are being used so inefficiently.  We believe Canadians should know about this embarrassment and  judge for themselves.

 

19-october-politics

 

COLOMBIRAN is not in support of any party of Canada. Our projects 400s series allow anyone, free of charge, to promote their favorite Canadian political party (provided they abide by the ethical and simple rules), or use the  platform to express themselves about Canadian political landscape, or even send an open-letter to Canada’s politicians and federals.

Let us know your comment, wherever you have seen this post (Facebook, Instagram, Telegram, or Twitter), that should we reveal it or not?


Read More

A Savoir Plus!

A Saber Más!

بیشتر بدانید


Politique éthique? Ou éthique politique?

Nous sommes accidentellement en possession d’une série de documents qui pourraient être très embarrassants pour le camp des libéraux et leur propagande. Ils ont essayé de les détruire dans les  médias sociaux, mais il était peut être trop tard!

Pensez-vous  que c’est une bonne idée si nous le révélons à tous les Canadiens? Parce que nous croyons que ce n’est pas honnête par Justin Trudeau ou ses ministres proches qui ont dirigé la campagne nationale du Parti libéral du Canada, afin de supprimer les documents que les Canadiens devraient voir avant d’être visités ou annoncés.

Ce contenu n’est pas confidentiel ou national et ne risque pas le pays ou ne présente pas de honte à certains individus. Il s’agit de la grande gaffe de l’équipe entière et du manque d’expérience dans les médias sociaux et de leur soi-disant campagne qui fonctionne vraiment contre eux, en utilisant peut-être des fonds donnés de fans canadiens qui ne peuvent jamais croire que leurs dollars de dons  sont utilisés de manière inefficace. Nous croyons que les Canadiens devraient connaître cet embarras et juger eux-mêmes.

 

19-october-politics

 

COLOMBIRAN n’appuie aucun parti du Canada. Nos projets, série 400, permettent à quiconque, gratuitement, de promouvoir leur parti politique canadien préféré (pourvu qu’ils respectent les règles éthiques et simples), ou utiliser la plate-forme pour s’exprimer sur le paysage politique canadien, ou même envoyer une lettre ouverte à Les Politiciens et les fédéraux du Canada.

Qu’en pensez vous!? Faites-nous part de votre commentaire, où que vous avez vu cette publication (Facebook, Instagram, Telegram ou Twitter), que devrions-nous le révéler ou non?


Read More

A Savoir Plus!

A Saber Más!

بیشتر بدانید


co50.25

¿Política ética? O ética política?

Estamos accidentalmente en posesión de una serie de documentos que podrían ser muy embarazosos para el campo de los liberales y su propaganda política! Intentaron destruirlo de los medios sociales, pero ya era demasiado tarde!

¿Crees que es una buena idea si lo revelamos a todos los canadienses? Porque pensamos que no fue honesto por Justin Trudeau o sus ministros para borrar los registros.

Esto no es contenido confidencial o nacional. Se trata de su gran gafe en los medios de comunicación social, y pensamos que los canadienses deben conocer y decidir.

 

19-october-politics

 

COLOMBIRAN no es en apoyo de ningún partido de Canadá. Nuestros proyectos de la serie 400 permiten a cualquiera, de forma gratuita, promover a su partido político canadiense favorito (siempre que cumplan las reglas éticas y sencillas), o utilizar la plataforma para expresarse sobre el paisaje político canadiense, o incluso enviar una carta abierta a Políticos y federales de Canadá.

Háganos saber su comentario, dondequiera que haya visto este post (Facebook, Instagram, Telegram, o Twitter), que debemos revelar o no?


COLOMBIRAN NETWORKS

RÉSEAUX DE COLOMBIRAN

 

REDES DE COLOMBIRAN

شبکه های کلمبیران


ir50.25png

سیاست اخلاقی؟ یا اخلاق سیاسی؟

یک رشته مدارک غیرمحرمانه ولی جالب و خواندنی بدست ما افتاده است که حاکی از ناواردی و اشتباه استراتژیک تیم تبلیغاتی و اجتماعی نخست وزیر کانادا، جاستین ترودو، می باشد. آنها بعد از اشتباه مفتضحانه اقدام به از بین بردن آثار آن کردند ولی ظاهرا دیگر خیلی دیر شده بود

ما در بنگاه توسعه اجتماعی کلمبیران کانادا، ابدا مخالف و یا موافق صریح هیچ یک از احزاب سیاسی فعلی کانادا نمی باشیم و بطورعلی السویه  منتقد سیاست های نادرست همه آنها می باشیم . اگر هم حزب خاصی دست به  ابتکار عمل و یا گشایش جالبی بزند که موجب تغییرآفرینی مثبت در فضای سیاسی اجتماعی اقتصادی فرهنگی کانادا شود (البته برای همه کانادایی ها،  و نه الزاما فقط مهاجرین و از جمله مهاجران و اتباع فارسی زبان و هیسپانیک که  مخاطبان اصلی سازمان ما هستند)، در آن صورت آن عمل و یا ابتکار حزب خاص را در کنار انتقادهای احتمالی از سایر عملکردها، تحسین و برجسته خواهیم نمود

این کار را از طریق فرصت عمومی و رایگانی که در سری پروژه های  صدگان چهارصد وبسایت کلمبیران در اختیار همگان قرار داده ایم، به انجام می رسانیم. در قالب این پروژه ها، هر فرد حقیقی یا حقوقی می تواند با رعایت موارد اخلاقی و  شرایط ساده استفاده از این سکو، به برجسته کردن نکات مثبت حزب سیاسی مورد علاقه خود بپردازد و یا از این فضا برای اطلاع رسانی سیاسی اجتماعی و یا ارسال نامه سرگشاده به سیاستمداران و دولتمردان کانادایی  در حداکثر چهار زبان سایت (در صورت لزوم) بهره برداری نماید

19-october-politics

لیکن از شما بعنوان دوستان جامعه فارسی زبان کانادایی سوال می کنیم آیا چقدر صلاح یا ناصلاح است این رسوایی تبلیغاتی و خجالت آمیز اخیر حزب سیاسی حاکم را در کانادا  به چهار زبان رسانه ای کنیم؟ البته  این مورد الزاما  – خوشبختانه – ارتباطی به امور محرمانه و سیاسی کشور ندارد و انتشار آن خطری برای امنیت ملی کانادا یا خدشه بر شهرت شخصیت خاصی نیست. موضوع بیشتر یک گاف بزرگ تبلیغاتی در سوشیال مدیا بوده است که بدلیل اشتباه و نابلدی و وقت نشناسی طراحان کارزار تبلیغاتی حزب لیبرال کانادا (که بعضا وزرای نزدیک خود نخست وزیر اعضای این تیم می باشند)، به جای نتایج مثبت، کاملا نتیجه برعکس داد بگونه ای که با شروع اسباب شرمندگی و دردسر، ظاهرا آثار آن را از سوشیال مدیا پنهان کرده و یا به کلی پاک کردند – اما به نظر ما این کار صادقانه و حرفه ای نبود 

ما اطلاع داریم که این تبلیغات با دلارهای اهدایی هواداران بی خبر حزب صورت می پذیرد. دلارهایی که بر خلاف باور و انتظار این هواداران، با نابخردی تمام صرف ضد تبلیغات برای حزب می شود. ما فکر می کنیم این حق مردم کاناداست که این موارد را موثق بدانند و اینک ما دهها  تصاویر و سند مستدل در اختیار داریم که می توانیم آن را منتشر نماییم.  البته ما در ارتباط با موسسه ویکی لیکس و یا سازمانهای کا گ ب و یا سیا نیستیم. اما به هر حال در این عالم بی در و پیکر  فضای مجازی دوستانی داریم که آنها هم هنر و بضاعت ردگیری و  یافتن حتی اطلاعات  مخفی شده یا معدوم شده سیاستمدارن  – متاسفانه – کم تجربه کانادایی را دارند

منتظر نظرات شما می مانیم. هر جا که این پست را می بینید (فیسبوک، توییتر، اینستاگرام، یا تلگرام)  و یا با پیام های خصوصی مستقیم و یا ایمیل مثل همیشه به ما بگویید که چه کار کنیم!؟  آیا به نظر شما این خوب است که  ما هم در کانادا، مثل بعضی ها در ایران، فرهنگ سیاسی “بگم بگم” را در مملکت راه بیاندازیم و رواج دهیم!!؟ ما ایرانیان که در شلوغ کاری و کارهای تخریبی و بعدا از آب گل آلود ماهی گرفتن، ظاهرا استاد هستیم!!! با این حال به نظر شما توجه خواهیم کرد


Read More

A Savoir Plus!

A Saber Más!

بیشتر بدانید


COLOMBIRAN NETWORKS

RÉSEAUX DE COLOMBIRAN

 

REDES DE COLOMBIRAN

شبکه های کلمبیران


 

You may also like...