Hablemos persa; Parte 16 – Let’s Talk Persian; Episode 16 – Parlons persan; Épisode 16 – فارسی صُحبَت کُنیم؛ قِسمَتِ شانزدَهُم


***

PROJECT 605

Do you want to speak Persian like ABC?!

Voulez-vous parler le persan facilement!?

Quieren aprender persa de una forma fácil?!

دوست دارید مثل آب خوردن فارسی صحبت کنید!؟


© HispanTV 


Link to all published episodes

Lien vers tous les épisodes publiés

Enlace a todos los episodios publicados

لینک به صفحه اصلی حاوی همه قسمتهای منتشر شده


ca50.25

Read the background first!

Episode 16

In this episode of the program, we will continue talking about the Past Time. This will remind us about the topic of last episode.

Indeed, we talk about the simple past and the actions carried out in the past. This week, apart from continuing with the same time, we will also talk about the imperfect past.

Imperfect past describes an action carried out in the past that at the time of happening, had continuity. For example: When I was a child I was playing (used to play) tennis.

But first we will watch another episode of the stories of Pedro in Iran; But this week you should pay close attention to the story!Tout d’abord, Lisez le post de fond!

Épisode 16

Dans cet épisode du programme, nous continuerons à parler du passé. Cela nous rappellera le sujet du dernier épisode.

En effet, nous parlons du passé simple et des actions menées dans le passé. Cette semaine, en plus de continuer en même temps, nous parlerons aussi du passé imparfait.

Le passé imparfait décrit une action réalisée dans le passé qui, au moment de se produire, avait une continuité. Par exemple: Quand j’étais un enfant je jouais au tennis.

Mais d’abord nous allons regarder un autre épisode des histoires de Pedro en Iran; Mais cette semaine, vous devriez porter une attention particulière à l’histoire!


در دوران بچگی همیشه به دنبال کشف چیزهای تازه و جدید بودم


COLOMBIRAN NETWORKS

RÉSEAUX DE COLOMBIRAN

 

REDES DE COLOMBIRAN

شبکه های کلمبیران


Quick Poll

Sondage Rapide

Encuesta Rápida

نظرسنجی سریع

Tell us which category of projects you like more, so we can improve the site based on your interests. You can select up to 5 items.
Quelle catégorie de projets vous aimez le plus, afin que nous puissions améliorer le site selon vos intérêts. Vous pouvez sélectionner jusqu'à 5 options.
Díganos cuál categoría de proyectos le gusta más, para que podamos mejorar el sitio según sus intereses. Puede seleccionar hasta 5 opciones.
به کدام گروه از پروژه های وبسایت بیشتر علاقه دارید؟ اگر علاقه شما را بدانیم، می توانیم سایت را طبق آن بهبود بخشیم. می توانید حداکثر پنج گزینه را انتخاب کنید

[poll=”6″]


co50.25

¡Lea el post de fondo primero!

Parte 16

En este episodio del programa, vamos a seguir hablando sobre los tiempos del pasado. Se acuerdan de la semana anterior.

Efectivamente hablamos sobre el pasado simple y las acciones realizadas en el pasado. Esta semana a parte de seguir con el mismo tiempo hablaremos sobre el pasado imperfecto.

Una acción realizada en el pasado pero que en su momento tenía continuidad. Por ejemplo: cuando era niña jugaba al tenis.

Primero les ponemos otro episodio de las historias de Pedro, al que van a tener que prestar mucha atención.More Persian lessons: Online and free

Plus de cours de persan: En ligne et gratuit

Más lecciones persas: En línea y gratis

دروس فارسی بیشتر: آنلاین و رایگان


با سابقه این پروژه آشنا شوید

قِسمَتِ شانزدَهُم

در این قسمت از برنامه، بازهم درباره زمان گذشته صحبت خواهیم کرد. این درس به ما موضوع درس قسمت قبل را یادآوری خواهد کرد

در واقع، در این برنامه، در مورد گذشته ساده و کارهایی که در زمان گذشته انجام گرفته اند صحبت می کنیم. در این هفته، به غیر از ادامه بحث درباره  گذشته نامحدود (درس قسمت قبلی) و یا گذشته ساده، در مورد گذشته استمراری نیز صحبت خواهیم کرد

گذشته استمراری یک فعل انجام شده در گذشته را شرح می دهد که در حین اتفاق افتادن آن در گذشته، به نوعی دارای استمرار نیز بوده باشد. به عنوان مثال: هنگامی که من جوان بودم تنیس بازی می کردم

اما قبل از هر چیز یکی دیگر از داستانهای پِدرو را در ایران تماشا خواهیم کرد. البته این هفته لازم است توجه زیادی به داستان داشته باشید


وقتی جوان بودم به تیم ملی دعوت شدم


Link to all published episodes

Lien vers tous les épisodes publiés

Enlace a todos los episodios publicados

لینک به صفحه اصلی حاوی همه قسمتهای منتشر شده


VIDEO 16

قسمت شانزدَهُم

© HispanTV 


توضیح کلمبیران

هرچند ممکن است برخی مخاطبان فارسی زبان در داخل یا خارج از کشور از این مجموعه ویدیویی اینترنتی برای آشنایی و یا تمرین زبان اسپانیایی نیز بهره برداری نمایند اما یکی از بهترین استفاده های این مجموعه فیلم ها برای خانواده های فارسی زبان در خارج از کشور است که فرزندان و دانش آموزان آنها به واسطه دوری از کشور با زبان مادری نا آشنا یا کم آشنا مانده اند. این داستانهای تلویزییونی ساده و خانوادگی می تواند ضمن پر کردن اوقات فراغت آنها به شکلی سالم و آموزشی در پای تلویزیون و دور از برنامه های حاوی تصاویر یا زبان خشونت آمیز به درک و شناخت فرهنگی فضای زندگی در ایران و آشنا شدن با کلمات و عبارات زبان مادری کمک زیادی نماید

Quick Poll

Sondage Rapide

Encuesta Rápida

نظرسنجی سریع

Tell us which category of projects you like more, so we can improve the site based on your interests. You can select up to 5 items.
Quelle catégorie de projets vous aimez le plus, afin que nous puissions améliorer le site selon vos intérêts. Vous pouvez sélectionner jusqu'à 5 options.
Díganos cuál categoría de proyectos le gusta más, para que podamos mejorar el sitio según sus intereses. Puede seleccionar hasta 5 opciones.
به کدام گروه از پروژه های وبسایت بیشترعلاقه دارید؟ اگر علاقه شما را بدانیم، می توانیم سایت را طبق آن بهبود بخشیم. می توانید حداکثر پنج گزینه را انتخاب کنید

[poll=”6″]


COLOMBIRAN NETWORKS

RÉSEAUX DE COLOMBIRAN

 

REDES DE COLOMBIRAN

شبکه های کلمبیران


 

You may also like...