قصه خوب برای بچه خوب؛ خر برفت و خر برفت، از مثنوی مولوی – ¡El Burro Se Ha Ido! – Good Story for the Good Child; The Donkey Is Gone! – L’Âne Est Parti!

You may also like...