قصه خوب برای بچه خوب؛ جنس کمیاب و گران، از قصه های شیخ عطار – La Venta Engañosa y Costosa – Good Story for the Good Child; The Tricky Expensive Sale

You may also like...