قصه خوب برای بچه خوب؛ فال روباه، از سندبادنامه و قابوسنامه – El Zorro Adivino – Good Story for Good Child; The Fortune-Teller Fox


good_stories_for_good_children_mahdi_azar_yazdi

Good Stories For Good Children … From old Persia!

Bonnes histoires pour les bons enfants … De l’ancienne Perse!

Buenas historias para los niños buenos … De la antigua Persia!

قصه های خوب برای بچه های خوب … از داستانهای کهن پارسی


ca50.25    co50.25

This child book has won a UNESCO prize. It is being published here with permission from copyright owner in Iran. Go to this post (click on image below) to learn about these stories and their translation in other languages.

*****

Ce livre pour enfants a remporté un prix UNESCO. Il est publié ici avec la permission du propriétaire des droits d’auteur en Iran. Allez sur ce post (cliquez sur l’image ci-dessous) pour en savoir plus,  à peu près ces histoires et leur traduction dans d’autres langues.

*****

Este libro infantil ha sido galardonado con un premio UNESCO. Se está publicando aquí con el permiso del propietario de los derechos de autor en Irán. Ve a este post (haga clic en la imagen de abajo)  para aprender sobre estas historias y su traducción en otros idiomas.

*****

*****


COLOMBIRAN NETWORKS

RÉSEAUX DE COLOMBIRAN

 

REDES DE COLOMBIRAN

شبکه های کلمبیران


book-3-cover

Volume 3 of 8 

STORY 1

The Fortune-Teller Fox


برای اطلاع از پیشینه دلیل و جزئییات کار و زمان و اجازه قانونی انتشار این کتاب در وبسایت کلمبیران به بخش فارسی پست زیر مراجعه نمایید


id-3

 


چه نیکوست قبل از آغاز خواندن هر قصه ، یاد خیر و دعایی به روح زنده یاد استاد آذریزدی هدیه کنیم

او پدر ادبیات کودک و نوجوان ایران نامیده شده و این کتاب  مشهور او جایزه بین المللی سازمان یونسکو را از آن خود نموده است


پیشگفتار نویسنده برای جلد سوم

kid-talk-1

kid-talk-2


مناسب برای کودکان و نوجوان گروه سنی ج و د

خواندنی برای همه فارسی زبانان نسل قدیم و جدید 


page-1-1

photo-2

page-1-2

page-2-1

page-2-2

photo-1

page-3-1

page-3-2

Credit: www.popscreen.com

page-4-1

page-4-2

Credit: Oldfables.blogspot.com

page-5


قصه های خوب را روی تلفن خود هر شب در کانال تلگرام کلمبیران برای بچه های خوبتان بخوانید


facebook-col

اگر در فیسبوک عضو هستید، قصه ها را در صفحه فیسبوک کلمبیران دنبال نمایید

عکس های رنگی هر داستان در کامنت همان داستان قرار خواهد گرفت 


داستان بعدی

خر برفت و خر برفت  

از جلد چهارم :  قصه های مثنوی مولوی 

ظرف چند روز آینده

book-4-hard-cover


COLOMBIRAN NETWORKS

RÉSEAUX DE COLOMBIRAN

 

REDES DE COLOMBIRAN

شبکه های کلمبیران


 

You may also like...